Veľký Meder

Žiadosti

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN,

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,

e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa na mestskom  úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.

K vybaveniu je potrebné tlačivo:Prihlásenie k odvozu KO

OCHRANA OVZDUŠIA

1. Fyzické osoby, právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné požiadať

 • o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území mesta
 • o súhlas na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmenu technologického zariadenia a zmenu jeho využívania.

Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie, skládky palív a surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia  a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja a to:   stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW a technologické zariadenia uvedené v prílohe č. 3 k VZN č. 176 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Veľký Meder.

K vybaveniu je potrebné tlačivo:

Žiadosť o súhlas - ovzdušie - FO

Žiadosť o súhlas - ovzdušie - PO

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - ovzdušie - ak činnosť nepodlieha stavebnému konaniu

 2Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) sú povinní oznámiť každoročne do 15. februára Mestskému úradu vo Veľkom Mederi , oddeleniu životného prostredia, spotrebu palív a surovín za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú, ale aj ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

K vybaveniu je potrebné tlačivo:

Oznámenie údajov - poplatková povinnosť

3. Výška poplatku pre prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý prevádzkuje stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW sa určí za obdobie uplynulého roka podľa článku 6 a prílohy č. 2 k  VZN č. 176 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Veľký Meder, výška poplatku pre ostatné technologické zdroje sa určí paušálnou sumou podľa prílohy č. 2 VZN č. 176 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Veľký Meder. 

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Mesto Veľký Meder, oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva súhlas na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

K vybaveniu je potrebné tlačivo:

Žiadosť o výrub drevín

 
OCHRANA VÔD

Mesto Veľký Meder, oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia vydáva podľa § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vyjadrenie

 • k vodným stavbám – studňa, žumpa
 • k rodinným domom
 • k stavbám individuálnej rekreácie

K vybaveniu je potrebné tlačivo:

Žiadosť o vyjadrenie z hľadiska ochrany vôd - RD a stavby pre individuálnu rekreáciu

Žiadosť  o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby

2. Mesto Veľký Meder, oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia vydáva podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a podľa        § 21 vodného zákona povolenie na osobitné užívanie vôd pre potreby jednotlivých občanov (domácností) a povolenie na uskutočnenie, zmenu, užívanie a odstránenie vodnej stavby, ktorá súvisí s týmto odberom.

K vybaveniu je potrebné tlačivo:

Žiadosť  o povolenie na vodnú stavbu a na odber podzemnych vôd

3. Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia podľa stavebného zákona vydá kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu.

K vybaveniu je potrebné tlačivo:

Návrh na kolaudáciu vodnej stavby

 

DERATIZÁCIA

Mesto Veľký Meder  v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta. K vytváraniu takýchto podmienok je potrebné vykonávanie ochrannej deratizácie.

Na základe odborných usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení vykonáva mesto Sereď reguláciu živočíšnych škodcov pravidelne dvakrát ročne. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jarných a jesenných mesiacoch.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinní vykonať deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov i na nakládkach odpadov. Deratizačné práce by mali byť vykonávané výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonávajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Na potláčanie výskytu nežiaducich hlodavcov odporúčame občanom dodržiavať nasledujúce zásady: 

 • neskladovať potraviny voľne na dvoroch, v pivniciach, balkónoch,
 • nevytvárať skládky odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajnerov na komunálny odpad,
 • neponechávať krmivo pre domáce zvieratá (mačky, psy) na voľných priestranstvách, v okolí obytných domov, v pivniciach a suterénoch budov,
 • nekŕmiť holuby,
 • uzatvoriť všetky nefunkčné diery v suterénnych priestoroch, v miestach inžinierskych sietí a dilatácií. 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu

Navrh_na_kolaudaciu_vodnej_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,83 kB

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlasenie_drobnej_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,96 kB

Ohlásenie reklamnej stavby (plocha menšia ako 3m2)

Ohlasenie_reklamnej_stavby_(informacna_ plocha_mensia_ako_3 _m2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,76 kB

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlasenie_stavebnych_uprav.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,67 kB

Oznámenie údajov - malý zdroj - poplatková povinnosť

Oznamenie_udajov_ovzdusie_poplatkova_povinnost.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,48 kB

Písomný záväzok

Pisomny_zaväzok.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 62,16 kB

Prihlásenie k odvozu a zneškodneniu komunálneho odpadu

Ziadost_o_prihlasenie_k_odvozu_KO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,84 kB

Žiadosť na čiastočnú uzávierku cesty

Ziadost_na_ciastocnu_uzavierku_cesty.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,92 kB

Žiadosť na úplnú uzávierku cesty

Ziadost_na_ uplnu_uzavierku_cesty.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,76 kB

Žiadosť na určenie dočasného dopravného značenia

Ziadost_na_urcenie_docasneho_dopravneho_znacenia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,56 kB

Žiadosť na určenie trvalého dopravného značenia

Ziadost_na_urcenie_trvaleho_dopravneho_znacenia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,48 kB

Žiadosť na zriadenie vjazdu

Ziadost_na_zriadenie_vjazdu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,04 kB

Žiadosť o dodatočné rozkopávkové povolenie

Ziadost_o_dodatocne _rozkopavkove_povolenie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 68,19 kB

Žiadosť o potvredenie veku stavby

Ziadost_o_potvrdenie_veku_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,38 kB

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu a na odber podzemných vôd

Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_vodnu_stavbu_a_odberu_podzemnych_vod.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 97,81 kB

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

Ziadost_o_rozkopavkove_povolenie.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 77,07 kB

Žiadosť o súhlas - ovzdušie - FO

Ziadost_o_suhlas_ovzdusie_pre_FO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,84 kB

Žiadosť o súhlas - ovzdušie - PO

Ziadost_o_suhlas_ovzdusie_pre_PO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 25,31 kB

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Ziadost_o_uzemnoplanovaciu_informaciu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35,5 kB

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - ovzdušie - ak činnosť nepodlieha stavebnému konaniu

Ziadost_o_vydanie_rozhodnutia_pre_MZZO_ak_cinnost_nepodlieha-stavebnemu_konaniu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,48 kB

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti

Ziadosť_o_vydanie_zaväzneho_stanoviska_k_investicnej_cinnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamnej stavby (plocha menšia ako 3m2)

Ziadost_o_vyjadrenie_k _umiestneniu_reklamnej_stavby_(plocha_mensia_ako_3_ m2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,9 kB

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamnej stavby na stĺpe VO(plocha menšia ako 3m2)

Ziadost_o_vyjadrenie_k_umiestneniu_reklamnej_stavby na stĺpe VO (inf.plocha menšia ako 1,2 m2).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,32 kB

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby

Ziadost_o_vyjadrenie_k_zameru_vodnej_stavby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,4 kB

Žiadosť o vyjadrenie z hľadiska ochrany vôd - RD a stavby pre individuálnu rekreáciu

Vyjadrenie_k_rodinnym_domom_a_stavbam_individualnej_rekreacie_podla_vodneho_zakona.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,29 kB

Žiadosť o výrub drevín

Ziadost_o_vyrub_drevin-VM.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49,5 kB
V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

 • Google Play
 • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko