Veľký Meder

Pamätihodnosti mesta

Komisia pre pamätihodnosti a miestne hodnoty mesta

Predseda komisie: László Varga, Mgr.
e-mail:                       megyer@gmail.com

členovia:
Ildikó Laposová, Mgr.
Dénes Mikóczy
Margita Cyprichová, MUDr.
Eva Nagyová, Ing.
Angéla Sörös, Mgr. 
Péter Plauter
Margit Ábrahám, Mgr.

VZN č. 120 o evidencii pamätihodností mesta
VZN č. 154 - zmena VZN č.120 o evidencii pamätihodností mesta

VZN č. 209 - zmena VZN č.120 o evidencii pamätihodností mesta

VZN č. 221 - zmena VZN č. 120 o evidencii pamätihodností (264.36 kB)

 

Zoznam evidovaných pamätihodností mesta Veľký Meder

Príloha č. 1 – Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností mesta Veľký Meder

I. Kostoly

    1. Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi
    2. Kostol reformovanej cirkvi v m. č. Ižop
    3. Kostol  rímskokatolíckej cirkvi sv. Mikuláša
    4. Kaplnka v areáli rímskokatolíckeho cintorína

II.Domy

 1. Želiarsky dom - vlastivedný dom
 2. Budova bývalej rímskokatolíckej školy tzv. kláštorná škola
 3. Budova bývalého rímskokatolíckeho junáckeho spolku
 4. Radnica – primátorský úrad
 5. Budova farského úradu reformovanej cirkvi
 6. Budova železničnej stanice
 7. Budova pošty
 8. Mlyn na Komárňanskej ulici

Obytné domy z pôvodnej zástavby mesta:

 1. Budova materskej školy na Námestí Bélu Bartóka

III. Cintoríny

 1. Rímskokatolícky cintorín
 2. Cintorín reformovanej cirkvi
 3. Židovský cintorín
 4. Srbský cintorín
 5. Evanjelický cintorín
 6. Cintorín m. č. Ižop

IV.  Hroby

 1. Hrob Józsefa Szeiffa
 2. Hrob Józsefa Nagy Rátza
 3. Hrob Zsigmonda Szeghyho
 4. Tri náhrobné kamene na hroboch z obdobia maďarskej revolúcie a vojny za nezávislosť v rokoch 1848/49

V.  Kríže

 1. Kríž s Ukrižovaným
 2. Kríž sedembolestnej Panny Márie (Súsošie Piety)
 3. Kríž s Ukrižovaným
 4. Pamätný kríž - "Kríž sĺz"
 5. Svätý kríž - "Kríž nádeje"

VI. Sochy

 1. Socha  sv. Jána Nepomuckého
 2. Socha  Panny Márie
 3. Socha  Béla Bartóka
 4. Socha  Sv. Štefana
 5. Socha  vojvodu Arpáda
 6. Socha  Józsefa Janigu
 7. Drevená socha vo výklenku budovy bývalej rímskokatolíckej školy
 8. Busta mladého kráľa Mateja
 9. Unicornis - socha jednorožca

VII.   Pamätníky

 1. Pamätník obetiam 1. svetovej vojny
 2. Pamätný stĺp obetiam 2. svetovej vojny
 3. Pamätník obetiam 2. svetovej vojny
 4. Pamätník na česť udelenia privilégia mestu Matejom Korvínom
 5. Pamätný stĺp deportovaných a presídlených občanov maďarskej národnosti mesta v rokoch 1946-1948
 6. Pamätné stĺpce (5 kusov) v historickom parku mesta Veľký Meder
 7. Pamätník padlých počas 1. a 2. svetovej vojny
 8. Pamätný stĺp boja za nezávislosť maďarského národa v r. 1848-1849
 9. Pamätník veľkej povodne Dunaja v roku 1965
 10. Pamätná brána a panelová výstava
 11. Pamätná stena pri zajateckom (srbskom) cintoríne
 12. Zvon duše - "Duša žije a tíško pracuje"
 13. Zvonica
 14. Pamätný stĺp boja za nezávislosť maďarského národa v rokoch 1848-49
 15. Pamätný stĺp Trianonu

VIII.  Prírodné areály

 1. Starý dub Mateja Korvína
 2. Archeologické nálezisko

Príloha č. 2 – Zoznam hmotných hnuteľných pamätihodností mesta Veľký Meder

I.   Pamätné tabule

 1. Pamätná tabuľa  o založení cirkevnej školy
 2. Pamätná tabuľa  o založení  ZO Csemadok-u  vo Veľkom Mederi
 3. Pamätná tabuľa – holokaust
 4. Pamätná tabuľa Györgya Besnyeiho
 5. Pamätná tabuľa básnika, farára rímskokatolíckej fary vo Veľkom Mederi, Jenő Farkasa
 6. Pamätná tabuľa farára rímskokatolíckej fary vo Veľkom Mederi v rokoch 1945-1948, Istvána Cseriho
 7. Pamätná tabuľa Lajosa Kazinczyho
 8. Pamätná tabuľa deportovaných a presídlených občanov maďarskej národnosti m.č. Ižop v rokoch 1946-1948
 9. Pamätná tabuľa učiteľa Gyulu Simona
 10. Pamätná tabuľa rodiny Weisovcov, obetí Auschwitzu
 11. Pamätná tabuľa grófa Jánosa Eszterházyho
 12. Pamätná tabuľa na pamiatku odovzdania vlajky obce Tápiógyörgye
 13. Pamätná tabuľa László Kovácsa, dekana a farára
 14. Pamätná tabuľa maďarskej revolúcie z roku 1956
 15. Pamätná tabuľa k 100. výročiu Trianonu
 16. Skupina pamätných tabúľ v zajateckom cintoríne
 17. Pamätná tabuľa "Obec Čistý prameň"

Príloha č. 3 – Zoznam nehmotných pamätihodností mesta Veľký Meder

Udalosti, názvy a  pamätné dni , ktoré nemožno priradiť ku konkrétnemu miestu

 1. Prvá písomná zmienka o názve mesta Villa Meger (1268)
 2. Návšteva Mateja Corvina (1466)
 3. Vydanie  privilégia pre mesto  panovníkom M. Corvinom (15.12.1466)
 4. Návšteva majora Lajosa Kazinczyho (máj - jún 1849)
 5. Návšteva hudobného skladateľa Bélu Bartóka (apríl - november 1910)

 

Príloha 1.    Hmotné nehnuteľné pamätihodnosti

Kostol reformovanej kresťanskej cirkviI.      KOSTOLY
1.      Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi
         Miesto: Stará ulica
         Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
         Súp.č. 646, parc.č. 2376

          Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Základný kameň kostola položili v roku 1784 a 4.decembra 1785 kostol bol odovzdaný do užívania reformovanej kresťanskej cirkvi vo Veľkom Mederi. Kostol pôvodne bol postavený bez veže a hlavný vchod do kostola bol z dvora. Kostolnú vežu pristavili k nemu v roku 1801. Je to klasicistický kostol s barokovými prvkami. “Jednoloďový priestor s plochým uzáverom, krytý rovným stropom. Na západnej strane vstavaný chór kryje pruská klenba. Fasáda členená lizénami a obdĺžnikovými oknami so segmentovým uzáverom.“[1] Vežové hodiny boly vyhotované v roku 1838 hodinárskym majstrom Ferenom Molilonerom z Komárna. Kostol je najstaršia budova mesta Veľký Meder.

 

2.     Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi m.č. Ižop
         izsapi templomMiesto: Križovatka ulíc Kostolná a Hlavná v Ižope
         Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop, okr. Dunajská Streda
         Súp.č. 3042, parc.č. 1

          V
ýznam a stručná charakteristika pamätihodnosti : 
„Kostol s klasicistickými prvkami, znovupostavený v prvej polovici 19. storočia zo staršieho, z tureckých vojen zničeného kostola, z ktorého sa použili základy a obvodové múry. V roku 1924 upravený novou vežou. Podlžný sieňový  priestor je situovaný kolmo na obradový stôl. Fasáda členená lizénami a obdlžníkovými oknami s polkruhovým zakončením, s jednoduchou šambránou a sklenákom uprostred. Predstavaná veža členená kordónovými rímsami je krytá ihlancovitou strechou.”[2]


3.     Kostol rímskokatolíckej cirkvi sv. Mikuláša2022
         Miesto: ul. Svätého Štefana
         Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
         Súp.č. 650, parc.č. 3794/2

         Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
„Základný kameň nového kostola bol uložený v roku 1899. Krížom na základy zbúraného starého kostola bol postavený nový kamenný kostol. Stavba nového kostola bola financovaná členom jednej grófskej rodiny - vojvodkyňou Sabran Pontevés – Kőröspataki Kálnoki Adalheidis na pamiatku jej syna a manžela. Kostol bol pôvodne naprojektovaný ako trojloďový neogotický, ale na základe finančných problémov bol plán zmenený na jednoloďový eklektický štýl a takto bol aj postavený.
Prvý krát bol kostol vysvätený 28. októbra 1900, ale po oprave stavebných nedostatkov bol znova svätený radcom Svätej stolice Keményfi Kálmánom 5. augusta 1912. Obnova vnútorných priestorov kostola sa uskutočnila v roku 1930 a v roku 1979 kde vnútorná výzdoba kostola ostala zachovaná do roku 2003.

         Zariadenie a výzdoba kostola pochádza po roku 1900. Najdôležitejšia časť – hlavný oltár je z nahnedo natretého, namoreného dubového dreva s pozlátenými ozdobami. Nad oltárom z oboch strán sú sochy dvoch anielov.
       Nad hlavným oltárom vidíme farebné sklenené okno s mozaikou patróna kostola Svätého Mikuláša spolu s Pannou Máriu a dieťaťom. V hlavnej lodi kostola sa nachádza 45, na hnedo natretých, namorených a jemne opracovaných dubových lavíc. Na šiestich kruhových mozaikových oknách kostola sa nachádzajú podobizne významných svätých a blahorečených, ktorí boli úzko spojení s maďarskými dejinami. Organ kostola so 14 registermi sa nachádza v chóre nad hlavným vchodom a bol postavený v dielni budapeštianskeho majstra Ottu Riegera. V roku 1911 bol vysvätený dekanom Józsefom Vázsonyim. Kostol má 4 zvony. Najväčší z nich zvon Wéber váži 885 kg a bol odliaty v roku 1936.”[3]

 

4.       Kaplnka v areáli rímskokatolíckeho cintorína
           kápolnaMiesto: cintorín rímskokatolíckej cirkvi
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Súp.č. 2993, parc.č. 3700

  
         Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti: 
Objekt bol postavený v roku 1910. Postavila ho rodina Wéberovcov, Ferenc Wéber a jeho manželka Mária Janková. Kaplnka v roku 2004 bola reštaurovaná. Vnútorné vybavenie kaplnky je skromné. Na vonkajšej strane kaplnky je umiestená pamätná tabuľa Lajosa Kazinczyho dôstojníka maďarskej armády v roku 1849.

 

II.     DOMY

1.       Želiarsky dom - vlastivedný dom
          tájházMiesto: ul. Ružová
          Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
          Orient.č. 23, súp.č. 179, parc.č. 3696/417


          Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Obytný dom postavený v roku 1836. Vlastivedný dom bol zriadený v roku 1980 so zachovaným slohovým exteriérovým výrazom. Dom odzrkadľuje spôsob života sedliactva, bol postavený  v roku 1836. Výstavné exponáty pochádzajú z miestnej zbierky a blízkeho okolia. Zbierka umožňuje pohľad do sedliackej bytovej kultúry z konca 19. a začiatku 20. storočia. Obsahuje dobové úžitkové predmety. 
Pozn.: Rozhodnutie zo dňa 15. 11. 2021: Pamiatkový úrad SR podľa ustanovenia § 15 ods. 1 pamiatkového zákona v spojení s ustanovením § 2 ods. 2 pamiatkového zákona vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku dom ľudový vo Veľkom Mederi, okr. Dunajská Streda, na Ružovej ul., súp. č. 179.
Rozhodnutie (133.15 kB)2.       Budova bývalej rímskokatolíckej školy
          zárda Miesto: ul. Svätého Štefana
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Orient č. 30, súp.č. 336, parc.č. 3795/3

           Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti:

Škola bola zriadená v roku 1902. Zriadila ju grófka Adela Kőröspataky Kálnoky. Škola bola posvätená 27.júla 1902, vyučovali tu mníšky Sv. Vincenta až do roku 1944. Názvom dievčenskej školy bola „Škola Sv. Elzeara”. Vyučovanie organizovali vo dvoch triedach. Školu navštevovalo medzi dvoma svetovými vojnami priemerne 200 žiačok. Činnosť školy pozitívne ovplyvnil pedagogický a kultúrny život mesta. V rokoch 1949-2004 v budove boli umiestené triedy základnej školy s vyučovacím  jazykom maďarským.

 

3.       Budova bývalého rímskokatolíckeho junáckeho spolku
         könyvtár  Miesto: ul. Komárňanská
   
        Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
   
        Orient.č. 17, súp. č. 53, parc.č. 3071

   
         Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Budova bola postavená v 30-tych rokoch 20. storočia. Budovu postavil rímskokatolícky junácky spolok, ktorý bola založený v meste 16. mája 1920. Spolok v tridsiatych rokoch mal 140 členov. Organizovali kultúrny život katolíckej mládeže pod vedením učiteľa Pála Hencza. V tejto budove bola v roku 1949 založená MO Csemadok-u. Dnes sídli v budove mestská knižnica.

 

4.       Radnica - primátorský úrad 
           polgámesteri hivatalMiesto: ul. Komárňanská
  
         Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
  
         Orient.č. 7,súp.č. 208, parc.č. 3189/1, 3189/2

  
         Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti:
Budova postavená v neoklasickom štýle na začiatku 20. storočia.

 

5.        Budova farského úradu reformovanej cirkvi   
            ref.hivatalMiesto: ul. Stará
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient.č. 13, súp.č. 640, parc.č. 2375

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Budova postavená začiatkom 19. storočia bola prestavaná v roku 1877. Objekt s päť osovou, plasticky riešenou uličnou fasádou.


6.        Budova železničnej stanice 
           vasútállomás Miesto: ul. Železničná
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient.č. 54, súp.č. 896, parc. č. 2627/1

             Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 
Budova železničnej stanice bola vybudovaná v roku 1896, keď bola odovzdná 53,5 km dlhá trať medzi Dunajskou Stredou a Komárnom.

  

7.        Budova pošty         
           pósta Miesto: ul. Komárňanská
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient č. 5, súp.č. 209, parc.č. 3187

             Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Budova s plasticky zdobenou hlavnou fasádou.

 

8.        Mlyn na Komárňanskej ulici
            malomMiesto: ul. Komárňanská
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. DunajskáStreda
            Orient.č. 1, súp.č. 6, parc. č. 3507

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Budova postavená medzi dvoma svetovými vojnami bola vo vlastníctve pána Rudolfa Sándora.

 

    a.     Obytné domy z pôvodnej zástavby mesta:

9.        Budova materskej školy 
            óvodaMiesto: Nám. Bélu Bartóka 
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient.č. 18, súp.č. 495, parc.č. 3/3

             Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:  

Budovu vybudovali na začiatku 20. storočia. Bola to budova  mestskej materskej škôlky. 

 

[1] Koncsol László: Csallóköz városai és falvai, III.Kalligram, 2005., 124 str.

[2] Koncsol László: Csallóköz városai és falvai, II.Kalligram, 2003., 93-94 str.

[3] Rímskokatolícka cirkev - Veľký Meder, Mons. László Szakál

 

III.    CINTORÍNY

1.        Rímskokatolícky cintorín  
            katolikus temetőMiesto: ul. Sv. Štefana
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 3698, 3699, 3700

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 

Pôvodným pohrebným miestom našich predkov bol cintorín okolo prvého kamenného kostola katolíkov, ktorý stál na vŕšku. Pokračovaním tohto cintorína je dnešný cintorín. V areáli cintorína je kaplnka z roku 1910. Hlavný kríž cintorína je kamenný, pred kaplnkou. Dobové náhrobné kamene z konca 19. a začiatkov 20. storočia, ojedinele zachované kovové kríže.


2.        Cintorín reformovanej cirkvi 
             református temetőMiesto: ul. Cintorínska
             Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
             parc.č. 3701, 3702

             Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 

Predkovia kalvínov sa pochovávali na umelo vytvorenom vŕšku, ktorý mal brániť hroby jednak pred spodnými vodami a jednak pred častými povodňami. Výška jednotlivých hrobov určovala aj spoločenské postavenie a majetnosť zomrelého. V areáli niekoľko hrobov v zdobenej kovovej ohrade.

 

3.        Židovský cintorín
           zsidó temető Miesto:  extravilán mesta Veľký Meder
    
        Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 4677, 4678

            Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti :

Židovský cintorín v extraviláne mesta je pamätným miestom bývalej  veľkomederskej židovskej komunity. Cintorín leží na sever od obce na vodorovnom teréne. Je ohradený betónovým múrom a jeho rozmery sú 72x50 metrov. Veľká väčšina náhrobkov je zo šedého či bieleho mramoru. Počet  náhrobkov je 218. Nápisy na pomníkoch sú hebrejské. Minimálny počet je náhrobkov s maďarskými alebo nemeckými nápismi.

 

4.        Srbský cintorín 
            szerb temetőMiesto: ul.Fučíková
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dun.Streda
            parc. č.,1555/1,1559

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 

Pohrebé miesto 5464 srbských vojnových zajatcov zo zajateckého tábora, ktorý bol počas 1. svetovej vojny na území nášho mesta.

 

5.       Evanjelický cintorín 
           evangélikus temetőMiesto: ul. Fučíková
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           parc.č. 1560, 1561

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 
Pohrebné miesto  do Veľkého Medera presídlených slovenských spoluobčanov v roku 1947-1948.

 

6.        Cintorín mestskej časti Ižop 
            izsapi temetőMiesto: ul. Kostolná
            Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop
            okr. Dunajská Streda
            parc.č. 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Vznikol okolo prvého kamenného kostola, postaveného pravdepodobne v 16. storočí. Stopy po kostole sú i dnes viditeľné. Cintorín má charakteristické črty cintorína reformovanej cirkvi. V areáli cintorína je pomník padlých počas 1. a 2. svetovej vojny v podobe kríža.


IV.    HROBY

1.       Hrob Józsefa Szeiffa lekára maďarskej revolučnej armády v roku 1849
           Szeiff JózsefMiesto: cintorín rímskokatolíckej cirkvi
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           parc.č. 3698

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 

Na hrob Józsefa Szeiffa, armádneho lekára v roku 1848, každoročne kladú vence MO Csemadok-u, orgány štátnej správy, zástupcovia cirkví a škôl.

 

2.       Hrob Józsefa Nagy Rátza richtára mesta Veľký Meder
           Nagy RátzMiesto: cintorín reformovanej cirkvi
           Obec/okres: Veľký Meder,  okr. Dunajská Streda
           parc. č. 3701

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Náhrobný kameň Józsefa Nagy Rátza (1808-1878), ktorý viackrát bol poručíkom miestneho zemianstva a richtárom mesta. V roku 1848 bol rotmajstrom národnej gardy. V jeho osobe si ctíme významného miestneho historika.


3.        Hrob Zsigmonda Szeghyho vojaka maďarskej revolučnej armády v roku 1848                                 Szeghy ZsigmondMiesto: cintorín reformovanej cirkvi
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 3701

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Bol príslušníkom maďarskej revolučnej armády v roku 1848. Jeho hrob je miestom osláv výročia revolúcie 1848/49 v Uhorsku.

4.        Tri náhrobné kamene na hroboch z obdobia maďarskej revolúcie a vojny za nezávislosť v rokoch 1848/49
2022

        Miesto:  Veľký Meder m.č. Ižop  
        Parc.č. 272/1

Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:2022
Náhrobné kamene členov domobrany sa nachádzajú na cintoríne v m.č. Ižop a boli renovované v roku 2014.  

Ábrahám Antal, 
Gregor Böltskey , 
Ladislav Kalmár

 

V.     KRÍŽE

1.        Kríž s Ukrižovaným
            krížMiesto: ul. Svätého Štefana
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 3794/1

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Kamenný kríž pred rímskokatolíckym kostolom bol postavený v roku 1907.

 

2.        Kríž sedembolestnej Panny Márie - Súsošie Piety 
            krížMiesto: nám Hrdinov
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 2168/1

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 

Socha bola postavená v roku 1806. Kamenná plastika Piety pod krížom, obnovená v roku 1938, v kovovej ohrádke. Rekonštrukciu zabezpečila pani Binka Miklós.

     

3.       Kríž s Ukrižovaným 
           krížMiesto: Čičovská cesta
           Obec/okres: Veľký Meder, okres Dun.Streda
           parc.č. 4902/5


           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 
Prícestný kríž vyhotovený z dreva pri ceste smerom na Čičov v chotári mesta Veľký Meder.


4.      Pamätný kríž - "Kríž sĺz"2022
          Miesto: Veľký Meder m.č. Ižop 
          Obec/okres: Veľký Meder, okres Dun.Streda
          parc.č. 272/2


           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 
Kríž bol postavený na pamiatku obetí I. a II.  svetovej vojny z umelého kameňa dňa 28. októbra 1967. Po päťdesiatich rokoch  vďaka nadácii Gábora Bethlena v roku 2017 obnovu kríža vykonala Ildikó Bélai kamenárka z Marcelovej. Kríž bol posvätený Jozefom Mahulányim, farárom z Veľkého Medera. 


5.      Svätý kríž - "Kríž nádeje"2022
          Miesto: Veľký Meder m.č. Ižop 
          Obec/okres: Veľký Meder, okres Dun.Streda
          parc.č. 103/1


           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Kríž je symbolom spásy, vzkriesenia, viery, nádeje, lásky a vďačnosti. Je to tiež pripomienka koronavírusu, obávanej choroby našej doby a jeho obetí. Stavba bola financovaná z verejných darov v spolupráci s komunitou v roku 2021. Staviteľom kamenného kríža bol Ladislav Vörös, obyvateľ Ižopu.
 

VI.    SOCHY

1.        Socha  sv. Jána Nepomuckého
           Ján Nepomucký Miesto: ul. Sv. Štefana
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 3731/1

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Kamenná socha svätca na odstupňovanom štvorbokovom podstavci na dvore rímskokatolíckeho cirkevného úradu bola postavená koncom 18. storočia. (rok 1783)

 

2.        Socha  Panny Márie
            Panna MáriaMiesto: ul. Sv. Štefana
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 3708


            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Socha  na vysokom stĺpe so štylizovanou hlavicou pred rímskokatolíckym cirkevným úradom bola postavená v roku 1898, pomocou Mihálya Lászlóa a jeho manželky Julianny Mészarosovej. Socha do roku 1945 bola v centre mesta.

 

3.        Socha  Bélu Bartóka
            Bartók BélaMiesto: nám. Bélu Bartóka
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 854
           
            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Socha bola postavená v roku 1992 z príležitosti 100. výročia založenia mestského speváckeho spolku L. Bárdosa. Autorom bol sochár György Lipcsey. Slávnostne bola odhalená 23. októbra 1992.

      

4.        Socha  Sv. Štefana
            Sv.ŠtefanMiesto: ul. Sv. Štefana
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc. č.3796

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Socha bola postavená v roku 2000 z príležitosti 1000. výročia vzniku uhorského štátu. Autorom sochy bol Ferenc Király, sochár maďarskej národnosti v Slovinsku. Slávnostne bola odhalená 20. augusta 2000.

 

5.       Socha  vojvodu Arpáda 
           Vojvoda ArpádMiesto : nám.Bélu Bartóka 
           Obec/okres : Veľký Meder,okr. Dun.Streda
           parc.č. 58/18

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Socha bola postavená v roku 2008 z priležitosti stretnutia miest „Megyer” v Karpatskej kotline. Autorom sochy bol Géza Nagy z Čičova.

 

6.       Socha  Józsefa Janigu 
           Janiga JózsefMiesto: Nám. Mládeže
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Orient.č. 65 ,súp.č. 16, parc.č. 3095/2

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Socha je na podstavci vo dvore Základnej umeleckej školy Jozefa Janigu od roku 2006. Autorom bol sochár György Lipcsey.    

 

7.       Drevená socha vo výklenku budovy bývalej rímskokatolíckej školy
           drevená sochaMiesto: ul. Sv .Štefana
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda 
           Orient.č. 30, súp.č. 336, parc.č. 3795/3

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Škola bola zriadená v roku 1902. Drevená socha vo výklenku je umiestená vo vonkajšej stene školy. Pod tým je nápis o založení dievčenskej školy.


8.       Busta mladého kráľa Mateja2022
           Miesto: ul. Komárňanská ul. 203/18
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda 
           parc.č. 3704/1

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Dielo akademického sochára Ferenca Lebóa mestu Veľký Meder daroval Dénes Mikóczy dňa 16. 08.2018, z príležitosti schválenia čestného názvu: Kultúrne stredisko Mateja Korvína – Corvin Mátyás Művelődési Központ. Čestný názov Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 23.5.2018. 


9.       Unicornis - socha jednorožca2022
           Miesto: ul. Kurtaserská ul. 3369
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda 
           parc.č. 3629/10

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Šesť metrov vysoká socha z oceľového drôtu hrubého päť milimetrov je dielom maliara Jánosa Ácsa z Maďarskej republiky. Nápis na podstavci monumentálnej sochy jednorožca z roku 2016 naznačuje, že jednorožec je symbolom panenstva a lásky.


VII.   Pamätníky

1.        Pamätník obetiam 1. svetovej vojny 
            pamätník 1.sv.vojnyMiesto: Nám. Hrdinov
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc. 2168/1


            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Pamätník bol postavený v roku 1938. Postavila ho skupina veľkomederkých občanov pod vedením lekára László Kálmána. Vtedy dostala táto časť mesta meno Námestie Hrdinov. Na pamätníku sú mená vojakov (119 mien), ktorí padli na frontoch 1. svetovej vojny.

 

2.       Pamätný stĺp obetiam 2. svetovej vojny
          pamätný stĺp Miesto: Nám. Hrdinov
  
         Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
  
         parc.č. 2168/1

          Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Postavila ZO Csemadok-u v roku 1991, autorom sochy bol dunajskostredský sochár György Lipcsey. Socha bola reštaurovaná v roku 2012.

 

3.       Pamätník obetiam 2. svetovej vojny 
           pamätník 2.sv. vojnyMiesto: Nám. Hrdinov
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           parc.č.  2168/1

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Postavený v roku 2004 mestom Veľký Meder. Na  pamätníku sú mená vojakov (115 mien), ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny.

 

4.        Pamätník  udelenia privilégia  mestu Matejom Korvínom 
           Matej KorvínMiesto: ul. Stará
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č.  2340/1


            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Postavilo mesto z príležitosti 530. výročia udelenia mestských privilégií v roku 1996. Autorom pamätníku bol sochár Péter Gáspár z Bratislavy.

 

5.    Pamätný stĺp deportovaných a presídlených občanov maďarskej národnosti mesta VM v rokoch 1946-1948
            pamätník deportovanýchMiesto: Nám. Bélu Bartóka
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 853/1


            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Bol vyhotovený a odhalený v roku 1996 z príležitosti 1. stretnutia deportovaných a vysťahovaných občanov maďarskej národnosti mesta Veľký Meder.


6.     historický park  Historický park mesta Veľký Meder  
           Miesto: ul. Sv.Štefana
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           parc.č. 3796

      


7.        Pamätník padlých vojakov počas 1. a 2. svetovej vojny 
            Pamätník IžopMiesto: ul.Kostolná (cintorín) mestská časť Ižop 
            Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop, okr. Dunajská Streda        
            parc.č. 272

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätník v cintoríne mestskej časti Ižop v podobe kríža. Na pamätníku sú mená občanov mestskej časti Ižop, ktorí zahynuli počas 1. a 2. svetovej vojny.


8.       Pamätný stĺp boja za nezávislosť maďarského národa v rokoch 1848-1849   
           pamätný stĺpMiesto: ul.Kostolná (cintorín) mestská časť Ižop
           Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop, okr. Dunajská Streda
           parc.č. 272

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätný stĺp v cintoríne mestskej časti Ižop bol postavený v auguste 2012. Vyhotovenie iniciovalo a zabezpečilo o.z. IQUS Ižop.


9.       Pamätník veľkej povodne Dunaja v roku 1965   2022
           Miesto: Veľký Meder m.č. Ižop, Hlavná ul.
           Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop, okr. Dunajská Streda
           parc.č. 103/1

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätník bol postavený v m.č. Ižop v roku 2015. IQUS o.z. postavilo pamätník k 50. výročiu veľkej dunajskej povodňovej katastrofy. Malý čln umiestnený na skale vyrobil Ladislav Matlák, obyvateľ m.č. Ižop.

10.     Pamätná brána a panelová výstava    2022
           Miesto: Veľký Meder m.č. Ižop, Hlavná ul. 1864/31
           Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop, okr. Dunajská Streda
           parc.č. 35/1

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Bránu pamäti a výstavu šiestich vonkajších panelov postavilo IQUS o.z. v roku 2017, k 720. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Ižop. Tvorcom pamätnej brány bol Attila Nagy z Ižopu a tvorcom vyrezávaných obrazov bol drevorezbár Dezider Németh z Madu. Na obrázkoch je vyobrazený reformovaný kostol v strede obce, ako aj charakteristická práca tu žijúcich obyvateľov - rybolov a poľnohospodárstvo. Do malých tabúľ umelec vyrezal bývalý a súčasný názov obce. 720-ročnú históriu obce spracoval miestny historik Ladislav Varga vo svojej knihe „Ižop – Dedina na brehu Čilizu“. Na paneloch sú informácie o postupe vytvorenia názvu obce, o zemepisnej polohe, o listine kráľa Mateja, o dôsledkoch tureckej devastácie, o Ižopskej reformovanej cirkvi, o revolúcii a vojne za nezávislosť v rokoch 1848/49, o vplyve 2. svetovej vojny, o školách, ktoré tu pôsobili, ako aj významné osobnosti z obce.


11.     Pamätná stena pri zajateckom (srbskom) cintoríne   2022
           Miesto: Veľký Meder Fučíková ul. 
           Obec/okres: Veľký Meder okr. Dunajská Streda
           parc.č. 1559

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Slávnostné odhalenie pamätníka pri pohrebnom mieste vojnových zajatcov zo zajateckého tábora, ktorý bol vytvorený počas 1.svetovej vojny na území nášho mesta sa uskutočnilo 14. apríla 2019 s podporou mesta Veľký Meder. Na pamätnej stene je umiestnených päť štvorjazyčných pamätných tabúľ na pamiatku tu pochovaných srbských, talianskych, čiernoho rských, ruských a rumunských zajatcov.


12.    Zvon duše - "Duša žije a tíško pracuje"2022
           Miesto: Veľký Meder m.č. Ižop
           Obec/okres: Veľký Meder okr. Dunajská Streda
           parc.č. 272/1

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Zvon duše bol postavený v roku 2014 na cintoríne v m.č. Ižop. Je symbolom spomienky na tých, ktorí odpočívajú na cintoríne, udržiava ich pamiatku a spolupatričnosť so živými, ktorí tu zostali. Zvon duše vyrobil Jozef Boráros, majster - zvonár zo Šamorína a zvonicu vyrobil MVDr. Szilveszter Sidó, drevorezbársky majster z Búču.


13.    Zvonica2022
           Miesto: Veľký Meder m.č. Ižop
           Obec/okres: Veľký Meder okr. Dunajská Streda
           parc.č. 103/1

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pôvodná drevená zvonica na tomto mieste bola postavená 11. septembra 1853. Na slávnosti odhalenia zvonice sa zúčastnila Terézia Zichy grófka z Čičova a jej muž gróf János Waldstein. O tejto udalosti sa objavila správa v Katholikus Néplap v júnovom čísle roku 1854, ktorú písal János Majer Nepomuki, veľkomederský farár.  Na zvonicu bol umiestnený 74 fontový zvon. Tento zvon bol odstránený počas prvej svetovej vojny. V roku 1924 dostala zvonica nový zvon. Pôvodná drevená zvonica časom spráchnivela, zhnila a namiesto nej postavili pre zvony konštrukciu zo železa.


14.    Pamätný stĺp boja za nezávislosť maďarského národa v rokoch 1848-18492022
           Miesto: Veľký Meder m.č. Ižop
           Obec/okres: Veľký Meder okr. Dunajská Streda
           parc.č. 103/1

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätný stĺp vyrobil Ivan Tóth z Ižopu na iniciatívu IQUS o.z.  bol slávnostne odhalený 15. marca 2013 na cintoríne v m.č. Ižop.


15.    Pamätný stĺp Trianonu2022
           Miesto: Veľký Meder m.č. Ižop, Hlavná ul.
           Obec/okres: Veľký Meder okr. Dunajská Streda
           parc.č. 103/1

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätný stĺp postavil Ladislav Vörös, obyvateľ Ižopu, pri príležitosti smutného stého výročia podpísania Trianonskej zmluvy v roku 2020. Maďarská svätá koruna na vrchole pamätného stĺpa vyžaruje autoritu a silu vďaka veľkosti tisícročnej štátnosti, zatiaľ čo vták turul s predĺženými krídlami, legendárny vták maďarských prísloví, ilustruje ochranu a výraz tváre naznačuje vzkriesenie. Sochárka Júlia Szunyog je Maďarská (Őrös) sochárka, ktorá vytvorila Svätú korunu a vtáka turula. Stĺp bol postavený z darov v spolupráci s komunitou.


VIII.   Prírodné areály

1.        Starý dub Mateja Korvína
           Mátyásfa Miesto: ul. Promenádna
            Obec/okres: Veľký  Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 341/3


            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Podľa legendy na tomto mieste aj v roku 1466 stál starý dub, kde prijal kráľ Matej Korvín richtára mesta predtým, ako udelil Veľkému Mederu výsadné práva.

 

2.       Archeologické nálezisko 
           archeologické náleziskoMiesto: ul. Čičovská
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           parc.č.
4934/2, 4934/3, 4934/4, 4934/5

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
V rokoch 1989 - 1992 archeologické výkopávky dokázali, že v tejto časti chotára (Sárháza) sú bohaté archeologické náleziská z viacerých fáz praveku – mladšia a neskorá doba kamenná, doba bronzová, doba rímska.


Príloha 2.    Hmotné hnuteľné pamätihodnosti

I.       Pamätné tabule

1.       Pamätná tabuľa o založení cirkevnej školy
          Ponteves Miesto: ul. Sv. Štefana
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Orient.č. 30, súp. č.336, parc.č. 3795/3


           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Pamätná tabuľa bola odhalená v roku 1902 z príležitosti postavenia školy, ktorú založila grófka Adela Kőröspataky Kálnoky.

       

2.       Pamätná tabuľa o založení ZO Csemadok-u vo Veľkom Mederi 
           CsemadokMiesto: ul. Komárňanská
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Orient.č. 17, súp. č.53, parc.č. 3071


           Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti:
Pamätná tabuľa na vonkajšej stene mestskej knižnice bola odhalená z príležitosti 50. výročia založenia ZO Csemadok-u v roku 1999.

 

3.       Pamätná tabuľa – holokaustu 
           HolokausztMiesto: ul. Komárňanská         
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           súp.č. 203, parc.č. 3704/1


           Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti:
Odhalená v roku 2004 na vonkajšej stene mestského kultúrneho strediska z príležitosti 60. výročia odvlečenia židovských spoluobčanov do koncentračného tábora Oswiečin, kde zahynulo 418 osôb. Vyhotovenie pamätnej tabule zabezpečilo mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi.

 

4.       Pamätná tabuľa Györgya Besnyeiho 
           Besnyei GyörgyMiesto: ul.Stará
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Súp.č. 646 parc.č. 2376


           Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti:
Tabuľa na vonkajšej fasáde kostola reformovanej cirkvi. Bola odhalená v roku 1995 na počesť prekladateľa Biblie, významnej osobnosti reformovanej cirkvi.

 

5.        Pamätná tabuľa básnika, farára, Jenő Farkasa  
            Farkas JenőMiesto: ul.Sv.Štefana
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient.č. 30, súp.č. 336 parc.č. 3795/3

       
            Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti:

Tabuľa je uložená na vonkajšej fasáde rímskokatolíckej školy na počesť Jenő Farkasa, farára rímskokatolíckej cirkvi v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, básnika, významného predstaviteľa maďarskej literatúry v Československu. Pamätnú tabuľu vyhotovil Sándor Klig, segedínsky sochár. Slávnostne bola odhalená 23. júna 2006 z príležitosti 60. výročia posvätenia farára Jenő Farkasa.

 

6.       Pamätná tabuľa farára rímskokatolíckej fary v rokoch 1945-1948, Istvána Cseriho
           Cseri IstvánMiesto: ul.Sv.Štefana
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Orient.č. 30,súp.č. 336 parc.č. 3795/3


           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Tabuľa je uložená na vonkajšej fasáde  rímskokatolíckej školy. Bola odhalená v roku 2008. Farár István Cseri v rokoch 1945-48 sa postavil proti prenasledovaniu občanov maďarskej národnosti, preto ho v roku 1948 deportovali do Maďarska. Pamätnú tabuľu vyhotovila Kolpingová rodina Veľký Meder s podporou farnosti rímskokatolíckej cirkvi  a MO Csemadok-u vo Veľkom Mederi. Tabuľa bola slávnostne odhalená 13.apríla 2008. 


7.       Pamätná tabuľa Lajosa Kazinczyho
           Kazinczy LajosMiesto: rímskokatolícky cintorín
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Súp.č. 2993 parc.č. 3700

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätná tabuľa bola odhalená na vonkajšej strane kaplnky  v rímskokatolíckom cintoríne dňa 6. októbra 2012. Lajos Kazinczy, dôstojník maďarskej armády v rokoch 1848/49, 14. aradský mučeník, z Veľkého Medera riadil vojenské manévre maďarskej armády na dolnom Žitnom ostrove.

 

8.      Pamätná tabuľa deportovaných a presídlených občanov maďarskej národnosti z m.č. Ižop v rokoch 1946-1948 
          Deportáltak IzsapMiesto: Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi m.č. Ižop - Križovatka ulíc Kostolná a Hlavná 
   
        Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop, okr. Dunajská Streda
  
         Súp.č. 3042, parc.č. 1

           
Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Vyhotovenie pamätnej tabule bolo zabezpečené m.o. Csemadoku Ižop v auguste 2012 na pamiatku deportovaných a vysťahovaných občanov maďarskej národnosti z m.č. Ižop.


9.      Pamätná tabuľa učiteľa Gyulu Simona2022
          Miesto: Veľký Meder m.č. Ižop Kostolná ulica 1846/1
   
        Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop, okr. Dunajská Streda
           Parc.č. 5/2

           
Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

IQUS o.z. umiestnilo pamätnú tabuľu dňa 12. 04. 2014 na vonkajšiu stenu budovy reformovanej cirkvi na pamiatku Gyulu Simona a jeho  manželky. Obaja pôsobili v rokoch 1939-1945 ako učitelia v Ižope. Po roku 1945 sa statočne postavil za práva Maďarov v obci, protestoval proti prenasledovaniu, reslovakizácii a deportáciám obyvateľov. Za svoj prístup k tejto neľudskosti spolu s piatimi rodinnými príslušníkmi bol zaradený do zoznamu rodín na deportovanie do Maďarska. V dôsledku prenasledovania dobrovoľne opustil Československo a usadil sa v župe Győr-Sopron a neskoršie v Komárome. Spolu s manželkou sú pochovaní v Maďarskej republike, na cintoríne mesta Komárom.


10.    Pamätná tabuľa Weiszovcov, obetí Auschwitzu2022
          Miesto: Veľký Meder m.č. Ižop Kostolná ulica 1846/1
          Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop, okr. Dunajská Streda
          Parc.č. 5/2

           
Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätná tabuľa bola umiestnená na hlavnom námestí m.č. Ižop v roku 2014. Pri príležitosti 70. výročia holokaustu IQUS o.z.  odhalilo pamätnú tabuľu na pamiatku členov rodiny Weiszovcov, ktorí boli deportovaní do Auschwitzu.


11.    Pamätná tabuľa grófa Jánosa Eszterházyho2022
          Miesto: Veľký Meder ulica Sv.Štefana 336/30
          Obec/okres: Veľký Meder okr. Dunajská Streda
          Parc.č. 3795/3

           
Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Umiestnená 21. októbra 2017 na stene rímsko - katolíckeho kostola vo Veľkom Mederi, z príležitosti 60.výročia úmrtia Jána Eszterházyho, s podporou Csemadoku m.o. a Katolíckej farnosti. Medzi dvoma svetovými vojnami bol gróf János Eszterházy významným politikom maďarskej menšiny v Československu. V roku 1935 navštívil aj Veľký Meder. Po 2. svetovej vojne bol zatknutý a zomrel v roku 1957 vo väzení.


12.    Pamätná tabuľa na pamiatku odovzdania vlajky obce Tápiógyörgye 2022
          Miesto: Veľký Meder Nám.Bélu Bartóka 
          Obec/okres: Veľký Meder okr. Dunajská Streda
          Parc.č. 3795/3

           
Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätná tabuľa bola umiestnená na pamätný stĺp deportovaných a presídlených občanov maďarskej národnosti mesta Veľký Meder v rokoch 1946-1948, v spolupráci Csemadoku m.o.  a samosprávy obce Tápiógyörgye (MR) v roku 2016. Pamätná tabuľa pripomína historický rok 1939, v ktorom delegácia obce Tápiógyörgye darovala mestu Veľký Meder vlajku brancov, presne na mieste, kde sa nachádza podstavec bývalej štátnej vlajky.


13.    Pamätná tabuľa László Kovácsa, dekana a farára2022
          Miesto: Veľký Meder Nám. László Kovácsa 499/28
          Obec/okres: Veľký Meder okr. Dunajská Streda
          Parc.č. 3734

           
Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätná tabuľa bola umiestnená v roku 2020 s podporou rímskokatolíckej cirkvi vo Veľkom Mederi. László Kovács slúžil vo Veľkom Mederi od 1. marca 1976 do 30. júna 2001. Bol iniciátorom obnovy skautského hnutia, organizovania svätoštefanských podujatí a postavenia sochy sv. Štefana na ulici sv. Štefana.


14.    Pamätná tabuľa maďarskej revolúcie z roku 19562022
          Miesto: Veľký Meder ul. Sv.Štefana 336/30
          Obec/okres: Veľký Meder okr. Dunajská Streda
          Parc.č. 3795/3

           
Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätná tabuľa bola uložená z iniciatívy 23. skautského zboru Jánosa Aranya, VMCM o.z., Fészek o.z., KUCKÓ o.z.  z Veľkého Medera, na skalu pred vchodom bývalej kláštornej školy 26. októbra 2016 pri príležitosti 60. výročia maďarskej revolúcie v roku 1956.


15.    Pamätná tabuľa k 100. výročiu Trianonu2022
          Miesto: Veľký Meder ul. Sv.Štefana 
          Obec/okres: Veľký Meder okr. Dunajská Streda
          Parc.č. 3796

           
Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätná tabuľa pripevnená na skalu bola odhalená dňa 6. júna 2020. Hlavnou myšlienkou nápisu je citát  z knihy Albert Wassa:  "...kameň zostáva... ". Pamätnú tabuľu na podnet Csemadoku m.o. daroval miestny podnikateľ Alexander Ács.


16.    Skupina pamätných tabúľ v zajateckom cintoríne2022
          Miesto: Veľký Meder Fučíkova ulica
          Obec/okres: Veľký Meder okr. Dunajská Streda
          Parc.č. 1559

           
Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Vytvorená na jar 2020 s podporou Zväzu Srbov na Slovensku. 26 pamätných tabúľ umiestnených vo vnútri obnoveného plota zajateckého cintorína obsahuje mená vojnových zajatcov srbského pôvodu, ktorí boli pochovaní počas 1.svetovej vojny na zajateckom cintoríne v rokoch 1914 až 1918.


17.    Pamätná tabuľa "Obec Čistý prameň"2022
          Miesto: Veľký Meder Komárňanská ulica 203/18
          Obec/okres: Veľký Meder okr. Dunajská Streda
          Parc.č. 3704/1

           
Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

V roku 1910 Béla Bartók, hudobný skladateľ a etnomuzikológ  zbieral vo Veľkom Mederi ľudové piesne. Ústav hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied, Etnografické múzeum, Dom tradícií, Maďarská akadémia umení venovali mestu Veľký Meder v roku 2016 pamätnú tabuľu.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 11. 2023
slabý dážď 5 °C 2 °C
streda 29. 11. takmer jasno 2/-2 °C
štvrtok 30. 11. zamračené 1/0 °C
piatok 1. 12. mierny dážď 3/1 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

 • Google Play
 • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko