Veľký Meder

Pamätihodnosti mesta

Komisia pre pamätihodnosti a miestne hodnoty mesta

Predseda komisie: László Varga, Mgr.
e-mail:                       megyer@gmail.com

členovia:
Ildikó Laposová, Mgr.
Dénes Mikóczy
Margita Cyprichová, MUDr.
Eva Nagyová, Ing.
Angéla Sörös, Mgr. 
Péter Plauter
Margit Ábrahám, Mgr.
VZN č. 120 o evidencii pamätihodností mesta
VZN č. 154 - zmena VZN č.120 o evidencii pamätihodností mesta
VZN č. 209 - zmena VZN č.120 o evidencii pamätihodností mesta

Zoznam evidovaných pamätihodností mesta Veľký Meder

Príloha č. 1 – Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností mesta Veľký Meder

I. Kostoly

    1. Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi
    2. Kostol reformovanej cirkvi v m. č. Ižop
    3. Kostol  rímskokatolíckej cirkvi sv. Mikuláša
    4. Kaplnka v areáli rímskokatolíckeho cintorína

II.Domy

 1. Želiarsky dom - vlastivedný dom
 2. Budova bývalej rímskokatolíckej školy tzv. kláštorná škola
 3. Budova bývalého rímskokatolíckeho junáckeho spolku
 4. Radnica – primátorský úrad
 5. Budova farského úradu reformovanej cirkvi
 6. Budova železničnej stanice
 7. Budova pošty
 8. Mlyn na Komárňanskej ulici

Obytné domy z pôvodnej zástavby mesta:

 1. Budova materskej školy na Námestí Bélu Bartóka

III. Cintoríny

 1. Rímskokatolícky cintorín
 2. Cintorín reformovanej cirkvi
 3. Židovský cintorín
 4. Srbský cintorín
 5. Evanjelický cintorín
 6. Cintorín m. č. Ižop

IV.  Hroby

 1. Hrob Józsefa Szeiffa
 2. Hrob Józsefa Nagy Rátza
 3. Hrob Zsigmonda Szeghyho

V.  Kríže

 1. Kríž s Ukrižovaným
 2. Kríž sedembolestnej Panny Márie (Súsošie Piety)
 3. Kríž s Ukrižovaným

VI. Sochy

 1. Socha  sv. Jána Nepomuckého
 2. Socha  Panny Márie
 3. Socha  Béla Bartóka
 4. Socha  Sv. Štefana
 5. Socha  vojvodu Arpáda
 6. Socha  Józsefa Janigu
 7. Drevená socha vo výklenku budovy bývalej rímskokatolíckej školy

VII.   Pamätníky

 1. Pamätník obetiam 1. svetovej vojny
 2. Pamätný stĺp obetiam 2. svetovej vojny
 3. Pamätník obetiam 2. svetovej vojny
 4. Pamätník na česť udelenia privilégia mestu Matejom Korvínom
 5. Pamätný stĺp deportovaných a presídlených občanov maďarskej národnosti mesta v rokoch 1946-1948
 6. Pamätné stĺpce (5 kusov) v historickom parku mesta Veľký Meder
 7. Pamätník padlých počas 1. a 2. svetovej vojny
 8. Pamätný stĺp boja za nezávislosť maďarského národa v r.1848-1849

VIII.  Prírodné areály

 1. Starý dub Mateja Korvína
 2. Archeologické nálezisko

Príloha č. 2 – Zoznam hmotných hnuteľných pamätihodností mesta Veľký Meder

I.   Pamätné tabule

 1. Pamätná tabuľa  o založení cirkevnej školy
 2. Pamätná tabuľa  o založení  ZO Csemadok-u  vo Veľkom Mederi
 3. Pamätná tabuľa – holokaust
 4. Pamätná tabuľa Györgya Besnyeiho
 5. Pamätná tabuľa básnika, farára rímskokatolíckej fary vo Veľkom Mederi, Jenő Farkasa
 6. Pamätná tabuľa farára rímskokatolíckej fary vo Veľkom Mederi v rokoch 1945-1948, Istvána Cseriho
 7. Pamätná tabuľa Lajosa Kazinczyho
 8. Pamätná tabuľa deportovaných a presídlených občanov maďarskej národnosti m.č. Ižop v rokoch 1946-1948

Príloha č. 3 – Zoznam nehmotných pamätihodností mesta Veľký Meder

Udalosti, názvy a  pamätné dni , ktoré nemožno priradiť ku konkrétnemu miestu

 1. Prvá písomná zmienka o názve mesta Villa Meger (1268)
 2. Návšteva Mateja Corvina (1466)
 3. Vydanie  privilégia pre mesto  panovníkom M. Corvinom (15.12.1466)
 4. Návšteva majora Lajosa Kazinczyho (máj - jún 1849)
 5. Návšteva hudobného skladateľa Bélu Bartóka (apríl - november 1910)

 

Príloha 1.    Hmotné nehnuteľné pamätihodnosti

Kostol reformovanej kresťanskej cirkviI.      KOSTOLY
1.      Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi
         Miesto: Stará ulica
         Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
         Súp.č. 646, parc.č. 2376

          Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Základný kameň kostola položili v roku 1784 a 4.decembra 1785 kostol bol odovzdaný do užívania reformovanej kresťanskej cirkvi vo Veľkom Mederi. Kostol pôvodne bol postavený bez veže a hlavný vchod do kostola bol z dvora. Kostolnú vežu pristavili k nemu v roku 1801. Je to klasicistický kostol s barokovými prvkami. “Jednoloďový priestor s plochým uzáverom, krytý rovným stropom. Na západnej strane vstavaný chór kryje pruská klenba. Fasáda členená lizénami a obdĺžnikovými oknami so segmentovým uzáverom.“[1] Vežové hodiny boly vyhotované v roku 1838 hodinárskym majstrom Ferenom Molilonerom z Komárna. Kostol je najstaršia budova mesta Veľký Meder.

 

2.     Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi m.č. Ižop
         izsapi templomMiesto: Križovatka ulíc Kostolná a Hlavná v Ižope
         Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop, okr. Dunajská Streda
         Súp.č. 3042, parc.č. 1

          V
ýznam a stručná charakteristika pamätihodnosti : 
„Kostol s klasicistickými prvkami, znovupostavený v prvej polovici 19. storočia zo staršieho, z tureckých vojen zničeného kostola, z ktorého sa použili základy a obvodové múry. V roku 1924 upravený novou vežou. Podlžný sieňový  priestor je situovaný kolmo na obradový stôl. Fasáda členená lizénami a obdlžníkovými oknami s polkruhovým zakončením, s jednoduchou šambránou a sklenákom uprostred. Predstavaná veža členená kordónovými rímsami je krytá ihlancovitou strechou.”[2]


3.     Kostol rímskokatolíckej cirkvi sv. Mikuláša
         katolikus templomMiesto: ul. Svätého Štefana
         Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
         Súp.č. 650, parc.č. 3794/2

         Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
„Základný kameň nového kostola bol uložený v roku 1899. Krížom na základy zbúraného starého kostola bol postavený nový kamenný kostol. Stavba nového kostola bola financovaná členom jednej grófskej rodiny - vojvodkyňou Sabran Pontevés – Kőröspataki Kálnoki Adalheidis na pamiatku jej syna a manžela. Kostol bol pôvodne naprojektovaný ako trojloďový neogotický, ale na základe finančných problémov bol plán zmenený na jednoloďový eklektický štýl a takto bol aj postavený.
Prvý krát bol kostol vysvätený 28. októbra 1900, ale po oprave stavebných nedostatkov bol znova svätený radcom Svätej stolice Keményfi Kálmánom 5. augusta 1912. Obnova vnútorných priestorov kostola sa uskutočnila v roku 1930 a v roku 1979 kde vnútorná výzdoba kostola ostala zachovaná do roku 2003.

         Zariadenie a výzdoba kostola pochádza po roku 1900. Najdôležitejšia časť – hlavný oltár je z nahnedo natretého, namoreného dubového dreva s pozlátenými ozdobami. Nad oltárom z oboch strán sú sochy dvoch anielov.
       Nad hlavným oltárom vidíme farebné sklenené okno s mozaikou patróna kostola Svätého Mikuláša spolu s Pannou Máriu a dieťaťom. V hlavnej lodi kostola sa nachádza 45, na hnedo natretých, namorených a jemne opracovaných dubových lavíc. Na šiestich kruhových mozaikových oknách kostola sa nachádzajú podobizne významných svätých a blahorečených, ktorí boli úzko spojení s maďarskými dejinami. Organ kostola so 14 registermi sa nachádza v chóre nad hlavným vchodom a bol postavený v dielni budapeštianskeho majstra Ottu Riegera. V roku 1911 bol vysvätený dekanom Józsefom Vázsonyim. Kostol má 5 zvonov. Najväčší z nich zvon Wéber váži 885 kg a bol odliaty v roku 1939.”[3]

 

4.       Kaplnka v areáli rímskokatolíckeho cintorína
           kápolnaMiesto: cintorín rímskokatolíckej cirkvi
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Súp.č. 2993, parc.č. 3700

  
         Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti: 
Objekt bol postavený v roku 1910. Postavila ho rodina Wéberovcov, Ferenc Wéber a jeho manželka Mária Janková. Kaplnka v roku 2004 bola reštaurovaná. Vnútorné vybavenie kaplnky je skromné. Na vonkajšej strane kaplnky je umiestená pamätná tabuľa Lajosa Kazinczyho dôstojníka maďarskej armády v roku 1849.

 

II.     DOMY

1.       Želiarsky dom - vlastivedný dom
          tájházMiesto: ul. Ružová
          Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
          Orient.č. 23, súp.č. 179, parc.č. 3696/417


          Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Obytný dom postavený v roku 1836. Vlastivedný dom bol zriadený v roku 1980 so zachovaným slohovým exteriérovým výrazom. Dom odzrkadľuje spôsob života sedliactva, bol postavený  v roku 1836. Výstavné exponáty pochádzajú z miestnej zbierky a blízkeho okolia. Zbierka umožňuje pohľad do sedliackej bytovej kultúry z konca 19. a začiatku 20. storočia. Obsahuje dobové úžitkové predmety.


2.       Budova bývalej rímskokatolíckej školy
          zárda Miesto: ul. Svätého Štefana
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Orient č. 30, súp.č. 336, parc.č. 3795/3

           Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti:

Škola bola zriadená v roku 1902. Zriadila ju grófka Adela Kőröspataky Kálnoky. Škola bola posvätená 27.júla 1902, vyučovali tu mníšky Sv. Vincenta až do roku 1944. Názvom dievčenskej školy bola „Škola Sv. Elzeara”. Vyučovanie organizovali vo dvoch triedach. Školu navštevovalo medzi dvoma svetovými vojnami priemerne 200 žiačok. Činnosť školy pozitívne ovplyvnil pedagogický a kultúrny život mesta. V rokoch 1949-2004 v budove boli umiestené triedy základnej školy s vyučovacím  jazykom maďarským.

 

3.       Budova bývalého rímskokatolíckeho junáckeho spolku
         könyvtár  Miesto: ul. Komárňanská
   
        Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
   
        Orient.č. 17, súp. č. 53, parc.č. 3071

   
         Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Budova bola postavená v 30-tych rokoch 20. storočia. Budovu postavil rímskokatolícky junácky spolok, ktorý bola založený v meste 16. mája 1920. Spolok v tridsiatych rokoch mal 140 členov. Organizovali kultúrny život katolíckej mládeže pod vedením učiteľa Pála Hencza. V tejto budove bola v roku 1949 založená MO Csemadok-u. Dnes sídli v budove mestská knižnica.

 

4.       Radnica - primátorský úrad 
           polgámesteri hivatalMiesto: ul. Komárňanská
  
         Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
  
         Orient.č. 7,súp.č. 208, parc.č. 3189/1, 3189/2

  
         Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti:
Budova postavená v neoklasickom štýle na začiatku 20. storočia.

 

5.        Budova farského úradu reformovanej cirkvi   
            ref.hivatalMiesto: ul. Stará
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient.č. 13, súp.č. 640, parc.č. 2375

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Budova postavená začiatkom 19. storočia bola prestavaná v roku 1877. Objekt s päť osovou, plasticky riešenou uličnou fasádou.


6.        Budova železničnej stanice 
           vasútállomás Miesto: ul. Železničná
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient.č. 54, súp.č. 896, parc. č. 2627/1

             Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 
Budova železničnej stanice bola vybudovaná v roku 1896, keď bola odovzdná 53,5 km dlhá trať medzi Dunajskou Stredou a Komárnom.

  

7.        Budova starého mlyna 
          malom   Miesto: ul. Železničná
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient.č. 20, súp.č. 116, parc.č. 3027/1

   
         Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Starý mlyn existoval už pred prvou svetovou vojnou, ako parný mlyn. Budova starého mlyna vznikla na začiatku 20. storočia medzi dvoma svetovými vojnami. Patril pánovi  Albinovi Goldsteinovi.  

 

8.        Objekt Horárne – budova bývalej lesnej správy
            erdészházMiesto: ul. Poľovnícka
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient.č. 60, súp.č. 311, parc.č. 339/3

    Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti:
    
Budova postavená v roku 1859.

 

9.        Budova pošty         
           pósta Miesto: ul. Komárňanská
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient č. 5, súp.č. 209, parc.č. 3187

             Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Budova s plasticky zdobenou hlavnou fasádou.

 

10.      Kúria – kaštieľ – rodiny Kálnokyovcov 
            kálnoky házMiesto: ul.Jahodová 
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient.č. 16, súp.č. 100, parc.č. 1680/1


            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Budova prestavaná, t. č. nevyužitý objekt, situovaný v parku blízkosti autobusovej zastávky na Fučíkovej ulici. Bola vybudovaná v druhej polovici 19. storočia.

 

11.      Mlyn na Komárňanskej ulici
            malomMiesto: ul. Komárňanská
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. DunajskáStreda
            Orient.č. 1, súp.č. 6, parc. č. 3507

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Budova postavená medzi dvoma svetovými vojnami bola vo vlastníctve pána Rudolfa Sándora.

 

    a.     Obytné domy z pôvodnej zástavby mesta:

12.     Budova bývalej polikliniky
           fogorvos Miesto: Nám. Bélu Bartóka
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient.č. 19, súp.č. 496, parc.č. 2

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 

Budovu vybudovali na začiatku 20. storočia. Bola to budova mestskej sporiteľne.

 

13.     Budova materskej školy 
            óvodaMiesto: Nám. Bélu Bartóka 
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient.č. 18, súp.č. 495, parc.č. 3/3

             Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:  

Budovu vybudovali na začiatku 20. storočia. Bola to budova  mestskej materskej škôlky. 

 

[1] Koncsol László: Csallóköz városai és falvai, III.Kalligram, 2005., 124 str.

[2] Koncsol László: Csallóköz városai és falvai, II.Kalligram, 2003., 93-94 str.

[3] Rímskokatolícka cirkev - Veľký Meder, Mons. László Szakál

 

III.    CINTORÍNY

1.        Rímskokatolícky cintorín  
            katolikus temetőMiesto: ul. Sv. Štefana
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 3698, 3699, 3700

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 

Pôvodným pohrebným miestom našich predkov bol cintorín okolo prvého kamenného kostola katolíkov, ktorý stál na vŕšku. Pokračovaním tohto cintorína je dnešný cintorín. V areáli cintorína je kaplnka z roku 1910. Hlavný kríž cintorína je kamenný, pred kaplnkou. Dobové náhrobné kamene z konca 19. a začiatkov 20. storočia, ojedinele zachované kovové kríže.


2.        Cintorín reformovanej cirkvi 
             református temetőMiesto: ul. Cintorínska
             Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
             parc.č. 3701, 3702

             Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 

Predkovia kalvínov sa pochovávali na umelo vytvorenom vŕšku, ktorý mal brániť hroby jednak pred spodnými vodami a jednak pred častými povodňami. Výška jednotlivých hrobov určovala aj spoločenské postavenie a majetnosť zomrelého. V areáli niekoľko hrobov v zdobenej kovovej ohrade.

 

3.        Židovský cintorín
           zsidó temető Miesto:  extravilán mesta Veľký Meder
    
        Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 4677, 4678

            Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti :

Židovský cintorín v extraviláne mesta je pamätným miestom bývalej  veľkomederskej židovskej komunity. Cintorín leží na sever od obce na vodorovnom teréne. Je ohradený betónovým múrom a jeho rozmery sú 72x50 metrov. Veľká väčšina náhrobkov je zo šedého či bieleho mramoru. Počet  náhrobkov je 218. Nápisy na pomníkoch sú hebrejské. Minimálny počet je náhrobkov s maďarskými alebo nemeckými nápismi.

 

4.        Srbský cintorín 
            szerb temetőMiesto: ul.Fučíková
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dun.Streda
            parc. č.,1555/1,1559

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 

Pohrebé miesto 5464 srbských vojnových zajatcov zo zajateckého tábora, ktorý bol počas 1. svetovej vojny na území nášho mesta.

 

5.       Evanjelický cintorín 
           evangélikus temetőMiesto: ul. Fučíková
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           parc.č. 1560, 1561

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 
Pohrebné miesto  do Veľkého Medera presídlených slovenských spoluobčanov v roku 1947-1948.

 

6.        Cintorín mestskej časti Ižop 
            izsapi temetőMiesto: ul. Kostolná
            Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop
            okr. Dunajská Streda
            parc.č. 272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 272/

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Vznikol okolo prvého kamenného kostola, postaveného pravdepodobne v 16. storočí. Stopy po kostole sú i dnes viditeľné. Cintorín má charakteristické črty cintorína reformovanej cirkvi. V areáli cintorína je pomník padlých počas 1. a 2. svetovej vojny v podobe kríža.


IV.    HROBY

1.       Hrob Józsefa Szeiffa lekára maďarskej revolučnej armády v roku 1849
           Szeiff JózsefMiesto: cintorín rímskokatolíckej cirkvi
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           parc.č. 3698

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 

Na hrob Józsefa Szeiffa, armádneho lekára v roku 1848, každoročne kladú vence MO Csemadok-u, orgány štátnej správy, zástupcovia cirkví a škôl.

 

2.       Hrob Józsefa Nagy Rátza richtára mesta Veľký Meder
           Nagy RátzMiesto: cintorín reformovanej cirkvi
           Obec/okres: Veľký Meder,  okr. Dunajská Streda
           parc. č. 3701

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Náhrobný kameň Józsefa Nagy Rátza (1808-1878), ktorý viackrát bol poručíkom miestneho zemianstva a richtárom mesta. V roku 1848 bol rotmajstrom národnej gardy. V jeho osobe si ctíme významného miestneho historika.


3.        Hrob Zsigmonda Szeghyho vojaka maďarskej revolučnej armády v roku 1848                                 Szeghy ZsigmondMiesto: cintorín reformovanej cirkvi
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 3701

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Bol príslušníkom maďarskej revolučnej armády v roku 1848. Jeho hrob je miestom osláv výročia revolúcie 1848/49 v Uhorsku.

 

V.     KRÍŽE

1.        Kríž s Ukrižovaným
            krížMiesto: ul. Svätého Štefana
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 3794/1

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Kamenný kríž pred rímskokatolíckym kostolom bol postavený v roku 1907.

 

2.        Kríž sedembolestnej Panny Márie - Súsošie Piety 
            krížMiesto: nám Hrdinov
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 2168/1

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 

Socha bola postavená v roku 1806. Kamenná plastika Piety pod krížom, obnovená v roku 1938, v kovovej ohrádke. Rekonštrukciu zabezpečila pani Binka Miklós.

     

3.       Kríž s Ukrižovaným 
           krížMiesto: Čičovská cesta
           Obec/okres: Veľký Meder, okres Dun.Streda
           parc.č. 4902/5


           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti: 
Prícestný kríž vyhotovený z dreva pri ceste smerom na Čičov v chotári mesta Veľký Meder.

 

VI.    SOCHY

1.        Socha  sv. Jána Nepomuckého
           Ján Nepomucký Miesto: ul. Sv. Štefana
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 3731/1

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Kamenná socha svätca na odstupňovanom štvorbokovom podstavci na dvore rímskokatolíckeho cirkevného úradu bola postavená koncom 18. storočia. (rok 1783)

 

2.        Socha  Panny Márie
            Panna MáriaMiesto: ul. Sv. Štefana
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 3708


            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Socha  na vysokom stĺpe so štylizovanou hlavicou pred rímskokatolíckym cirkevným úradom bola postavená v roku 1898, pomocou Mihálya Lászlóa a jeho manželky Julianny Mészarosovej. Socha do roku 1945 bola v centre mesta.

 

3.        Socha  Bélu Bartóka
            Bartók BélaMiesto: nám. Bélu Bartóka
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 854
           
            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Socha bola postavená v roku 1992 z príležitosti 100. výročia založenia mestského speváckeho spolku L. Bárdosa. Autorom bol sochár György Lipcsey. Slávnostne bola odhalená 23. októbra 1992.

      

4.        Socha  Sv. Štefana
            Sv.ŠtefanMiesto: ul. Sv. Štefana
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc. č.3796

            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Socha bola postavená v roku 2000 z príležitosti 1000. výročia vzniku uhorského štátu. Autorom sochy bol Ferenc Király, sochár maďarskej národnosti v Slovinsku. Slávnostne bola odhalená 20. augusta 2000.

 

5.       Socha  vojvodu Arpáda 
           Vojvoda ArpádMiesto : nám.Bélu Bartóka 
           Obec/okres : Veľký Meder,okr. Dun.Streda
           parc.č. 58/18

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Socha bola postavená v roku 2008 z priležitosti stretnutia miest „Megyer” v Karpatskej kotline. Autorom sochy bol Géza Nagy z Čičova.

 

6.       Socha  Józsefa Janigu 
           Janiga JózsefMiesto: Nám. Mládeže
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Orient.č. 65 ,súp.č. 16, parc.č. 3095/2

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Socha je na podstavci vo dvore Základnej umeleckej školy Jozefa Janigu od roku 2006. Autorom bol sochár György Lipcsey.    

 

7.       Drevená socha vo výklenku budovy bývalej rímskokatolíckej školy
           drevená sochaMiesto: ul. Sv .Štefana
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda 
           Orient.č. 30, súp.č. 336, parc.č. 3795/3

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Škola bola zriadená v roku 1902. Drevená socha vo výklenku je umiestená vo vonkajšej stene školy. Pod tým je nápis o založení dievčenskej školy.


VII.   Pamätníky

1.        Pamätník obetiam 1. svetovej vojny 
            pamätník 1.sv.vojnyMiesto: Nám. Hrdinov
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc. 2168/1


            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Pamätník bol postavený v roku 1938. Postavila ho skupina veľkomederkých občanov pod vedením lekára László Kálmána. Vtedy dostala táto časť mesta meno Námestie Hrdinov. Na pamätníku sú mená vojakov (119 mien), ktorí padli na frontoch 1. svetovej vojny.

 

2.       Pamätný stĺp obetiam 2. svetovej vojny
          pamätný stĺp Miesto: Nám. Hrdinov
  
         Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
  
         parc.č. 2168/1

          Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Postavila ZO Csemadok-u v roku 1991, autorom sochy bol dunajskostredský sochár György Lipcsey. Socha bola reštaurovaná v roku 2012.

 

3.       Pamätník obetiam 2. svetovej vojny 
           pamätník 2.sv. vojnyMiesto: Nám. Hrdinov
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           parc.č.  2168/1

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Postavený v roku 2004 mestom Veľký Meder. Na  pamätníku sú mená vojakov (115 mien), ktorí zahynuli počas 2. svetovej vojny.

 

4.        Pamätník  udelenia privilégia  mestu Matejom Korvínom 
           Matej KorvínMiesto: ul. Stará
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č.  2340/1


            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Postavilo mesto z príležitosti 530. výročia udelenia mestských privilégií v roku 1996. Autorom pamätníku bol sochár Péter Gáspár z Bratislavy.

 

5.    Pamätný stĺp deportovaných a presídlených občanov maďarskej národnosti mesta VM v rokoch 1946-1948
            pamätník deportovanýchMiesto: Nám. Bélu Bartóka
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 853/1


            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Bol vyhotovený a odhalený v roku 1996 z príležitosti 1. stretnutia deportovaných a vysťahovaných občanov maďarskej národnosti mesta Veľký Meder.


6.     historický park  Historický park mesta Veľký Meder  
           Miesto: ul. Sv.Štefana
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           parc.č. 3796

      

7.        Pamätník padlých vojakov počas 1. a 2. svetovej vojny 
            Pamätník IžopMiesto: ul.Kostolná (cintorín) mestská časť Ižop 
            Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop, okr. Dunajská Streda        
            parc.č. 272

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätník v cintoríne mestskej časti Ižop v podobe kríža. Na pamätníku sú mená občanov mestskej časti Ižop, ktorí zahynuli počas 1. a 2. svetovej vojny.


8.       Pamätný stĺp boja za nezávislosť maďarského národa v rokoch 1848-1849   
           pamätný stĺpMiesto: ul.Kostolná (cintorín) mestská časť Ižop
           Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop, okr. Dunajská Streda
           parc.č. 272

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätný stĺp v cintoríne mestskej časti Ižop bol postavený v auguste 2012. Vyhotovenie iniciovalo a zabezpečilo o.z. IQUS Ižop.

VIII.   Prírodné areály

1.        Starý dub Mateja Korvína
           Mátyásfa Miesto: ul. Promenádna
            Obec/okres: Veľký  Meder, okr. Dunajská Streda
            parc.č. 341/3


            Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Podľa legendy na tomto mieste aj v roku 1466 stál starý dub, kde prijal kráľ Matej Korvín richtára mesta predtým, ako udelil Veľkému Mederu výsadné práva.

 

2.       Archeologické nálezisko 
           archeologické náleziskoMiesto: ul. Čičovská
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           parc.č.
4934/2, 4934/3, 4934/4, 4934/5

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
V rokoch 1989 - 1992 archeologické výkopávky dokázali, že v tejto časti chotára (Sárháza) sú bohaté archeologické náleziská z viacerých fáz praveku – mladšia a neskorá doba kamenná, doba bronzová, doba rímska.


Príloha 2.    Hmotné hnuteľné pamätihodnosti

I.       Pamätné tabule

1.       Pamätná tabuľa o založení cirkevnej školy
          Ponteves Miesto: ul. Sv. Štefana
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Orient.č. 30, súp. č.336, parc.č. 3795/3


           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Pamätná tabuľa bola odhalená v roku 1902 z príležitosti postavenia školy, ktorú založila grófka Adela Kőröspataky Kálnoky.

       

2.       Pamätná tabuľa o založení ZO Csemadok-u vo Veľkom Mederi 
           CsemadokMiesto: ul. Komárňanská
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Orient.č. 17, súp. č.53, parc.č. 3071


           Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti:
Pamätná tabuľa na vonkajšej stene mestskej knižnice bola odhalená z príležitosti 50. výročia založenia ZO Csemadok-u v roku 1999.

 

3.       Pamätná tabuľa – holokaustu 
           HolokausztMiesto: ul. Komárňanská         
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           súp.č. 203, parc.č. 3704/1


           Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti:
Odhalená v roku 2004 na vonkajšej stene mestského kultúrneho strediska z príležitosti 60. výročia odvlečenia židovských spoluobčanov do koncentračného tábora Oswiečin, kde zahynulo 418 osôb. Vyhotovenie pamätnej tabule zabezpečilo mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi.

 

4.       Pamätná tabuľa Györgya Besnyeiho 
           Besnyei GyörgyMiesto: ul.Stará
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Súp.č. 646 parc.č. 2376


           Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti:
Tabuľa na vonkajšej fasáde kostola reformovanej cirkvi. Bola odhalená v roku 1995 na počesť prekladateľa Biblie, významnej osobnosti reformovanej cirkvi.

 

5.        Pamätná tabuľa básnika, farára, Jenő Farkasa  
            Farkas JenőMiesto: ul.Sv.Štefana
            Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
            Orient.č. 30, súp.č. 336 parc.č. 3795/3

       
            Význam a  stručná charakteristika pamätihodnosti:

Tabuľa je uložená na vonkajšej fasáde rímskokatolíckej školy na počesť Jenő Farkasa, farára rímskokatolíckej cirkvi v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, básnika, významného predstaviteľa maďarskej literatúry v Československu. Pamätnú tabuľu vyhotovil Sándor Klig, segedínsky sochár. Slávnostne bola odhalená 23. júna 2006 z príležitosti 60. výročia posvätenia farára Jenő Farkasa.

 

6.       Pamätná tabuľa farára rímskokatolíckej fary v rokoch 1945-1948, Istvána Cseriho
           Cseri IstvánMiesto: ul.Sv.Štefana
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Orient.č. 30,súp.č. 336 parc.č. 3795/3


           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:
Tabuľa je uložená na vonkajšej fasáde  rímskokatolíckej školy. Bola odhalená v roku 2008. Farár István Cseri v rokoch 1945-48 sa postavil proti prenasledovaniu občanov maďarskej národnosti, preto ho v roku 1948 deportovali do Maďarska. Pamätnú tabuľu vyhotovila Kolpingová rodina Veľký Meder s podporou farnosti rímskokatolíckej cirkvi  a MO Csemadok-u vo Veľkom Mederi. Tabuľa bola slávnostne odhalená 13.apríla 2008. 


7.       Pamätná tabuľa Lajosa Kazinczyho
           Kazinczy LajosMiesto: rímskokatolícky cintorín
           Obec/okres: Veľký Meder, okr. Dunajská Streda
           Súp.č. 2993 parc.č. 3700

           Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Pamätná tabuľa bola odhalená na vonkajšej strane kaplnky  v rímskokatolíckom cintoríne dňa 6. októbra 2012. Lajos Kazinczy, dôstojník maďarskej armády v rokoch 1848/49, 14. aradský mučeník, z Veľkého Medera riadil vojenské manévre maďarskej armády na dolnom Žitnom ostrove.

 

8.   Pamätná tabuľa deportovaných a presídlených občanov maďarskej národnosti z m.č. Ižop v rokoch 1946-1948 
            Deportáltak IzsapMiesto:
            Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi m.č. Ižop - Križovatka ulíc Kostolná a Hlavná 
   
         Obec/okres: Veľký Meder m.č. Ižop, okr. Dunajská Streda
  
          Súp.č. 3042, parc.č. 1

           
Význam a stručná charakteristika pamätihodnosti:

Vyhotovenie pamätnej tabule bolo zabezpečené m.o. Csemadoku Ižop v auguste 2012 na pamiatku deportovaných a vysťahovaných občanov maďarskej národnosti z m.č. Ižop.

 

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

 • Google Play
 • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko