Veľký Meder

TSM Veľký Meder, s. r. o.

 

 

 

 

 

Nezábudková 1
932 01 Veľký Meder
Konateľ: Ing. Paxián Karol

+421315553058

tsm-vm.sk

Spoločnosť TSM Veľký Meder, s.r.o. vznikla transformáciou mestskej rozpočtovej organizácie Technické služby mesta na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z októbra 2011 s účinnosťou od 01. 01. 2012. Jediným vlastníkom spoločnosti je Mesto Veľký Meder. Činnosť spoločnosti je zameraná na poskytovanie služieb verejnoprospešného charakteru.

Hlavnou činnosťou TSM VM je nakladanie s komunálnymi odpadmi vznikajúcimi na území mesta Veľký Meder a časti mesta Ižop. Nakladanie zahŕňa zber a odvoz  odpadu na jeho následné zneškodnenie na skládke komunálneho odpadu. TSM VM ďalej zabezpečuje triedený zber zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného prúdu (obaly a neobalové výrobky, batérie a akumulátory, elektrické zariadenia), na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, zmluvným partnerom spoločnosti je RECobal s.r.o. , ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov. (OZV). TSM VM, s. r. o. je aj prevádzkovateľom zberného dvora na Okočskej ceste, kde obyvatelia mesta majú možnosť bezplatne odovzdať širokú škálu vytriedených odpadov.

TSM VM, s. r. o. v rámci ostatných služieb vykonáva:

  • starostlivosť o mestskú zeleň (kosenie trávnatých plôch, výrub a orez drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene)
  • prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia
  • opravu a údržbu miestnych komunikácií
  • osadenie tabúľ s názvami ulíc a dopravných značiek na miestnach komunikáciách
V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko