Veľký Meder

Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder

Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder

Názov:

Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder

Kód projektu v ITMS2014+: 310041S573
Operačný program:

Kvalita životného prostredia

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Prioritná os:

4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:

4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:

Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Celková výška oprávnených výdavkov: 13 170,00 EUR
Schválená výška NFP (95% z celkových oprávnených výdavkov): 12 511,50 EUR
Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov mesta vo výške 5%: 658,50 EUR
Realizácia projektu:

09/2019 – 08/2020

 

Cieľom projektu je získanie uceleného stredno- až dlhodobého strategického dokumentu, ktorý definuje aktivity mesta zamerané na zmiernenie zmeny klímy a znižovanie emisií CO2.
Projekt sa zameriava na vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Veľký Meder. Jej úlohou je zhodnotiť aktuálny stav zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie a určiť ciele, úlohy a opatrenia pre dosiahnutie zníženia emisií CO2. Stratégia sa bude týkať oblastí: budovy, osvetlenie, tepelná energetika, doprava. Jedná sa o oblasti, kde existuje najväčší potenciál pre aplikáciu opatrení na znižovanie emisií. Vďaka tomu mesto Veľký Meder získa základnú koncepciu pre stanovenie adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy v strednodobom až dlhodobom horizonte. Nízkouhlíková stratégia sa plánuje na obdobie 15 rokov, počas ktorých bude možné navrhnuté opatrenia naplniť čo v najväčšej možnej miere. Stratégia prinesie nízkouhlíkové opatrenia spojené s energetickou efektívnosťou, využívaním OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia. 


V súčasnosti prebieha spracovanie stratégie, v rámci nej zber a vyhodnocovanie údajov v zmysle zmluvy o dielo so spracovateľom stratégie, resp. v zmysle príručky pre prijímateľa. Pri príprave stratégie spracovateľ intenzívne spolupracuje so zamestnancami kompetentných oddelení mestského úradu s cieľom získať čo najviac a čo najpresnejšie informácie a podklady k vypracovaniu kvalitnej stratégie zodpovedajúcej príslušným dokumentom.

plagát

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko