Veľký Meder

Činnosť oddelenia

Činnosť referátu životného prostredia:

V rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle príslušných zákonov

1) Zabezpečuje kompetencie mesta v prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010     Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),

 • podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu a prijaté opatrenia zahŕňa v územnom plánovaní
 • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
 • vydáva súhlas pre malé zdroje podľa podľa § 17 ods. 1 písm. a), c)f),
 • uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
 • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
 • môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
 • môže vymedziť všeobecne záväzným nariadením na území mesta alebo časti mesta nízkoemisné zóny
 • nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu
 • v súhlasoch môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.
 • rozhoduje o poplatkoch za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa platného VZN

2) Vypracúva podklady a kontroluje dodržiavanie VZN mesta v oblasti ochrany ovzdušia.

3) Sleduje stav plnenia prijatých opatrení programu ochrany ovzdušia.

4) Vedie evidenciu prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia.

5) Zabezpečuje kompetencie mesta v prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu:

 • vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 • môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2,
 • dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. l),
 • dáva súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. a) a § 47 ods. 3,
 • vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47 ods. 8
 • v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby a starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1,
 • obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny
 • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 • plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.
 • vyhlasuje obecné chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu
 • môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.
 • ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny príslušná obec, ktorá je zároveň žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, okresný úrad určí, ktorá obec vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

6) Zabezpečuje kompetencie mesta v prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov

Rozhoduje vo veciach:

 • povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom
 • v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcichsa tejto vodnej stavby
 • pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch
 • uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky , ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie

Plní ďalšie úlohy v rámci preneseného výkonu:

 • dáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy,
 • vedie evidenciu o vodách,
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
 • zasiela údaje o povolenom množstve odberov podzemných vôd orgánu štátnej vodnej správy do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.
 • môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť, upraviť prípadne zakázaťvšeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch,

7)Zabezpečuje úlohy v rámci preneseného výkonu na úseku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov:

 • zabezpečuje podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu, na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v obci, v ktorej nie je verejná kanalizácia, na núdzové zásobovanie pitnou vodou, na náhradné zásobovanie pitnou vodou a na odvádzanie odpadových vôd,
 • všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku,
 • vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok,
 • vydáva pre okresný úrad stanovisko v konaní o povolenie osobitného užívania vôd, zmene alebo zrušení, o povolenie zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do prevádzky alebo ju z nej vyradiť,
 • ukladá pokuty (§ 39).

8) Zabezpečuje kompetencie mesta v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach  odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ zákon o odpadoch“)

 • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§115 ods. 3 písm. a/) a ukladá pokuty za priestupky (§115 ods. 2 písm. a/)
 • poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta,

9) Zúčastňuje sa na územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní stavieb nachádzajúcich sa v

k. ú. Veľký Meder.

10) Vydáva stanoviská k strategickým dokumentom a k navrhovaným činnostiam podliehajúcim posudzovania vplyvov na životné prostredie a plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA, EIA),

11) Zabezpečuje prešetrovanie sťažností súvisiacich s úlohami oddelenia podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

12) Zabezpečuje poskytnutie  informácií súvisiacich s úlohami oddelenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V rámci originálnych kompetencií

1) Zabezpečuje verejnoprospešné služby - nakladanie s komunálnym odpadom na území mesta, správu a údržbu verejnej zelene, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp

2) Vypracováva návrhy všeobecne záväzné nariadeniana danom úseku

3) Spolupracuje s komisiou výstavy, ÚP a životného prostredia,

4) Spolupracuje na koncepčných rozvojových programoch mesta v oblasti skvalitňovania životného prostredia

Činnosť referátu rozvoja mesta a výstavby:

1) Na úseku územného plánovania zabezpečuje: 

 • obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie mesta a územnoplánovacích podkladov,
 • obstarávanie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie mesta,
 • vypracovávanie návrhov na zmeny územnoplánovacej dokumentácie na základe požiadaviek mesta a občanov v súlade so stavebným zákonom obstarávanie, prerokúvanie a schvaľovanie územného plánu mesta a jeho zmien a doplnkov
 • vydávanie územnoplánovacích informácií (funkčné využitie pozemku) z dôvodu plánovanej výstavby, stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti/prevod vlastníctva a z dôvodu konaní na iných orgánoch štátnej správy (napr. trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy)
 • záväzné stanoviská k investičnej činnosti pre iné orgány štátnej správy
 • záujmy mesta v oblasti územného rozvoja mesta

 Plní ďalšie úlohy:

 • chráni záujmy mesta , zastupuje mesto ako účastníka a dotknutého orgánu pri územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní,

2) Na úseku investičných činností mesta:

 • zastupuje mesto ako stavebníka a zabezpečuje úkony spojené s celým procesom výstavby od fázy prípravy projektovej dokumentácie, povoľovania stavby (územné a stavebné konanie)
 • zabezpečuje podklady pre spracovanie štúdií, zadaní, investičných zámerov, spolupracuje a rokuje so zainteresovanými orgánmi samosprávy, štátnej správy, správcami inžinierskych sietí, stavebnými úradmi, budúcimi užívateľmi a správcami stavieb,
 • zabezpečuje znalecké posudky, geometrické plány a zamerania stavieb, rieši rekonštrukcie budov za účelom ich zhodnotenia
 • zabezpečuje odovzdanie staveniska, zvoláva kontrolné dni, rieši kolízie na stavbe, výkon inžinierskej činnosti, kontroluje a odsúhlasuje vykonané práce, sleduje časový postup stavby a koordinuje zhotoviteľov, zabezpečuje preberanie stavieb v rámci vlastnej investičnej činnosti
 • zabezpečuje uzatvorenie zmlúv,
 • usmerňuje urbanisticko- architektonickú a investičnú činnosť na území mesta
 • spolupracuje s komisiou výstavby a životného prostredia
 • zodpovedá za evidenciu a vedenie technickej dokumentácie - máp a pod. o stavbách v meste.

Plní ďalšie úlohy:

 • vykonáva samostatnú odbornú činnosť v oblasti výstavby
 • vydáva potvrdenia o veku stavby
 • rozhodnutím povoľuje podľa stavebného zákona umiestnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení (informačná plocha menšia ako 3m2)
 • vybavuje oznámenia vo veciach v zmysle § 55 stavebného zákona
 • zabezpečuje vypracovávanie, schvaľovanie PHSR mesta a pravidelne ho vyhodnocuje
 • zabezpečuje úkony a činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a vnútorných predpisov a nariadení
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu podľa platných predpisov
 • rieši dotazy a podnety občanov

3) Na úseku pozemných komunikácií zabezpečuje:

 • riešenie použitia dopravných značiek a zariadení na miestnych komunikáciách s príslušným orgánom, ako aj úpravy cestnej premávky na miestnych komunikáciách
 • dozeranie na stav zvislého a vodorovného dopravného značenia a zabezpečenia jeho funkčnosti na miestnych komunikáciách
 • rozhodovanie po dohode s príslušným orgánom dopravy o uzávierke alebo obchádzke miestnych komunikácií
 • vydávanie súhlasu na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávky), kontrola ich uvádzania do pôvodného stavu a po ukončení ich preberanie
 • sledovanie technického stavu miestnych komunikácií a chodníkov, návrh letnej a zimnej údržby, v prípade potreby celkovej rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov spracúvanie prehľadov, výkazov a štatistík v samospráve ako podklad na riadenie, rozhodovanie alebo kontrolu
 • odbornú prípravu podkladov na rozhodovanie na úseku cestných komunikácií v stanovenom rozsahu na úrovni mesta

 

 •  
   

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuálne počasie

dnes, sobota 23. 9. 2023
mierny dážď 20 °C 15 °C
nedeľa 24. 9. mierny dážď 16/12 °C
pondelok 25. 9. oblačno 24/13 °C
utorok 26. 9. takmer jasno 28/16 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

 • Google Play
 • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko