Veľký Meder

Matričný úrad

Kontaktná osoba:

Mgr. Zsuzsanna Balogh

Železničná 4, 93201 Veľký Meder, prízemie
00421 31 550 17 90
00421 31 590 49 56
zsuzsanna.balogh@velkymeder.sk


Úradné hodiny (01.07.2020 - 31.08.2020)

Pondelok: 7.00 - 11.45  a  12.30 - 14.30

Utorok: neúradujeme

Streda: 7.00 - 11.45 a 12.30 - 16.00

Štvrtok: neúradujeme

Piatok: 7.00 - 12.30


Čo a ako vybavíte?

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list)

-osobe, ktorej zápis sa týka alebo členom jej rodiny (za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich detí, alebo iná blízka osoba po preukázania oprávneného záujmu.

-poručníkovi, ak sa o dieťa stará

-súdom ustanovenému opatrovníkovi

-osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej, osobnej dočasnej, alebo pestúnskej starostlivosti podľa osobitného zákona

-splnomocnenej osobe (musí mať písomné splnomocnenie od žiadateľa s overeným podpisom)

Žiadateľ môže požiadať o vydanie úradného výpisu z matriky v ktorejkoľvek obci, ktorá vedie matriku.

 

 • Rodná matrika
 • Vydanie rodného listu - žiadosť môže podať občan, ktorého sa zápis týka, resp. oprávnená osoba
 • - potrebujete:  platný občiansky preukaz, pas alebo iný doklad totožnosti, ktorý ho nahrádza a vyplnený žiadosť 
 • správny poplatok 5,- € za každý výpis
 • Určenie otcovstva - je to súhlasné vyhlásenie rodičov pred narodením dieťaťa, a to v čase, keď je už počaté, alebo po narodení, a to na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo na súde. Pred narodením dieťaťa musí prísť matka i otec dieťaťa osobne (po narodení dieťaťa platí to isté)
 • - potrebujete: platný občiansky preukaz, ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode, ak je vdova, úmrtný list bývalého manžela
 • Zmena mena a priezviska hlavne v nasledujúcich prípadoch:
 • - zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent a naopak 
 • - zmena priezviska po rozvode manželstva do 3 mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva
 • zmena v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského  prechyľovania
 • - potrebujete: platný občiansky preukaz, žiadosť 
 • - správny poplatok 5,-€ za vydanie nového výpisu
 • Sobášna matrika
 • Vydanie sobášneho listu
 • Civilné a cirkevné sobáše-uzavretie manželstva na území mesta
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným matričným úradom
 • Úmrtná matrika
 • Vydanie úmrtného listu
 • Zápis úmrtia, ktoré nastali na území mesta
 • Zápisy do osobitnej matriky
 • Narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine

  Iné

 • Osvedčenie listín a podpisov
 • Evidencia hrobových miest
 • Pokladňa pre budovu „C“
V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

 • Google Play
 • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko