Veľký Meder

Plán čistenia mesta

O tom, koľko odpadov vyprodukujeme, rozhodujeme, my! Rozhoduje o tom náročnosť nášho životného štýlu a schopnosť uvedomiť si jeho dopady na životné prostredie, budúce generácie a zdravie. Máme na výber, akú chceme budúcnosť!

Najčastejším spôsobom nakladania s odpadom v SR je skládkovanie. Skládkovanie odpadov je hrozbou pre budúce generácie. Je ako časovaná chemická bomba, ktorá udrie o 20 alebo 30 rokov, no o to účinnejšie koncentrovanými výluhmi odpadovej vody zo skládok a skládkovými plynmi.

Zloženie komunálneho odpadu

NEBUĎME  ĽAHOSTAJNÍ A NEZODPOVEDNÍ

  • Minimalizujme vznik a škodlivosť odpadov
  • Opätovne používajme
  • Separujme pre recykláciu a kompostovanie

... a snažme sa čo najviac, aby odpady NEBOLI 

HIERARCHIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Hierarchia odpadového hospodárstva

PREČO JE POTREBNÉ TRIEDIŤ ODPAD?

Pri súčasnom konzumnom spôsobe života a spôsoboch nakladania s odpadmi je nevyhnutné, aby sa triedený zber stal každodennou súčasťou nášho života.

Len správne vytriedený odpad na jednotlivé zložky možno recyklovať - teda vrátiť sp仝 do obehu v inej alebo aj rovnakej podobe. Vytriedené zložky putujú na recykláciu. Tá prináša významné úspory energie, prírodných zdrojov a financií, menej znečistenia, vytvára nové pracovné miesta.

Ak vytriedime maximálne množstvo druhov odpadov, znížime množstvo vyhadzovaného odpadu končiaceho na skládke alebo v spaľovni odpadov o 40%. Ak k tomu pridáme aj bioodpad, ktorý môžeme skompostovať, toto množstvo sa zníži o 80 až 90%

ZBERNÝ DVOR

zberný dvor Veľký MederTSM VM

1. Za účelom hospodárneho a efektívneho napĺňania cieľov odpadového hospodárstva, ako aj Programu odpadového hospodárstva mesta je zriadený Zberný dvor mesta Veľký Meder pre dočasné uskladnenie určitých druhov odpadu pre potrebu ich následného zhodnotenia, resp. zneškodnenia v súlade s platnou právnou úpravou.

2. Zberný dvor v meste Veľký Meder sa nachádza na Okočskej ceste. Prevádzku zberného dvora zabezpečuje spoločnosť TSM Veľký Meder, s. r. o. Doba prevádzky zberného dvora je uvedená na tabuli umiestnenej pred vstupom na zberný dvor.

3. Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu na zbernom dvore je pre obyvateľov mesta Veľký Meder – fyzické osoby okrem odovzdávania DSO bezplatné, pre DSO je stanovený množstvový zber, poplatok za DSO je určený v aktuálnom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.

4. Zberný dvor slúži na bezplatné odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a ktoré patria do vyhradených prúdov odpadov (elektroodpad, odpady z obalov a neobalových výrobkov - papier, plasty, sklo, kovy a VKM, batérie).

5. Zberný dvor slúži aj na odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (objemný odpad, jedlé oleje a tuky, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, komunálny odpad s obsahom škodlivín). Náklady na tento zber sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady, preto je možné ich odovzdať na zbernom dvore bezplatne.

6. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním prebieha v areáli zberného dvora

7. Na zberný dvor nepatrí odpad vznikajúci pri výkone činností tvoriaci predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

8. Pri odovzdávaní odpadov v zberných dvoroch sa fyzické osoby preukazujú dokladom totožnosti preukazujúcim, že miestom ich trvalého alebo prechodného pobytu je mesto Veľký Meder a prípadne iným dokladom preukazujúcim, že sú poplatníkmi podľa osobitného predpisu. Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní sa riadiť pokynmi obsluhy zberného dvora. Osobné údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu) ako aj druh a množstvo odovzdávaného odpadu zaznamená obsluha zberných dvorov do denného záznamu k príslušnému odpadu.

9. Množstvo odpadov, dovezeného na zberný dvor fyzickou osobou, je obmedzené množstvom, ktoré môže primerane vzniknúť v jednej domácnosti.

10. Na zbernom dvore musí byť:

  • zberná nádoba na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určená,
  • osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner pre objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa katalógu odpadov, pre ktorý je určený,
  • skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie, manipulačná plocha.

11. Zberný  dvor  nie  je  oprávnený  odoberať zmesový komunálny odpad, odpadové  pneumatiky ani stavebný odpad a odpad z demolácií!

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb (ďalej len "stavebné a demolačné práce").

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií.

12. Prevádzkovateľ zberného dvora má povinnosť informovať mesto o množstvách prevzatých odpadov od obyvateľov.

Adresa: Zberný dvor, Okočská cesta
Telefón: +421/31/555 30 78

Zodpovedný pracovník:
Tomáš Vajda
Tel.: ‭+421 918 542 399

Prevádzková doba:
November – Marec
Pondelok: voľno
Utorok – Sobota: 8,00 – 16,00
Nedeľa: voľno

Apríl – Október
Pondelok: voľno
Utorok – Sobota: 9,00 – 17,00
Nedeľa: voľno

Vaše prípadné otázky, smerujúce k odpadovému hospodárstvu a prevádzky Zberného dvora radi odpovieme na telefónnom čísle: 031/555 30 58.

V rámci nakladania s komunálnymi odpadmi Vám ponúkame:
- prenájom veľkokapacitných kontajnerov (7 m3) podľa platného cenníka na zber:
- komunálneho odpadu
- veľkoobjemného odpadu
- stavebného odpadu

V prípade záujmu o ponúkané služby kontaktujte TSM VM na telefónnom čísle: 031/555 30 58.

tsm-vm.sk

Harmonogram zberu komunálneho odpadu 2020

harmonogram_zberu_KO_(III._2020).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,42 MB

Manuál nakladania s komunálnymi odpadmi 2020

Manuál nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Veľký Meder-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,76 MB

Zjednodušený manuál triedenia komunálneho odpadu

Zjednoduseny manual triedenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,04 kB
V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko