Veľký Meder

Plán čistenia mesta

O tom, koľko odpadov vyprodukujeme, rozhodujeme, my! Rozhoduje o tom náročnosť nášho životného štýlu a schopnosť uvedomiť si jeho dopady na životné prostredie, budúce generácie a zdravie. Máme na výber, akú chceme budúcnosť!

Keď sa ľudstvo prvýkrát začalo zaoberať ekológiou, hlavnou myšlienkou bola ochrana prírody pred činnosťou človeka. Dnes je situácia ešte vážnejšia. Ochrana životného prostredia je už aj ochranou  človeka a jeho zdravia pred činnosťou človeka.

Civilizovaný človek vyprodukuje odpad takmer pri každej svojej činnosti. Najčastejším spôsobom nakladania s odpadom v SR je skládkovanie. Skládkovanie odpadov je hrozbou pre budúce generácie. Je ako časovaná chemická bomba, ktorá udrie o 20 až 30 rokov, no o to mohutnejšie koncentrovanými výluhmi odpadovej vody zo skládok a skládkovými plynmi.

Pri súčasnom konzumnom spôsobe života a spôsoboch nakladania s odpadmi je nevyhnutné, aby sa triedený zber stal každodennou súčasťou nášho života.

Len správne vytriedený odpad, na jednotlivé zložky, možno recyklovať - teda vrátiť sp仝 do obehu v inej alebo aj rovnakej podobe. Vytriedené zložky putujú na recykláciu, ktorá prináša významné úspory energie, prírodných zdrojov a financií, menej znečistenia, vytvára nové pracovné miesta.

Ak vytriedime maximálne množstvo druhov odpadov, znížime množstvo odpadu končiaceho na skládke alebo v spaľovni odpadov o 40%. Ak k tomu pridáme aj bioodpad, ktorý môžeme skompostovať, toto množstvo sa zníži o 80 až 90%.

HIERARCHIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Hierarchia odpadového hospodárstva

NEBUĎME  ĽAHOSTAJNÍ A NEZODPOVEDNÍ:

  • Minimalizujme vznik a škodlivosť odpadov
  • Opätovne používajme – zúžitkujme,
  • Separujme pre recykláciu a kompostovanie
  • usilujme sa, aby odpady NEBOLI
  • Spaľované alebo skládkované

Prvým krokom v oblasti odpadového hospodárstva je prevencia vzniku odpadu. Predtým než sa stane výrobok odpadom, je potrebné zvážiť, či nie je možné výrobok pripraviť na opätovné použitie (opravením, vyčistením). Ak už nejaký odpad vznikne, mal by sa do maximálne možnej miery recyklovať. Ak nie je možná recyklácia, tento odpad by mal byť zhodnotený – napr. energeticky. Až poslednou možnosťou, po vyčerpaní všetkých predchádzajúcich spôsobov, prichádza na rad zneškodňovanie odpadu skládkovaním.

Kľúčovou úlohou v oblasti nakladania s odpadmi je zvyšovať objem vytriedeného a recyklovaného odpadu, a tým znižovať objem ukladaného komunálneho odpadu na skládky. Cieľom je, do roku 2025 recyklovať až 65% komunálneho odpadu, od roku 2035 by nemalo skončiť na skládkach viac ako 10% odpadu. Nebude to ľahké, aby sme to dosiahli  musíme sfunkčniť systém odpadového hospodárstva, dobudovať infraštruktúru, výrazne znížiť objem BRKO, ktorý tvorí 35-40% komunálneho odpadu.

S rastom životnej úrovne narastá  objem komunálnych odpadov. Ak sa triedenie komunálneho odpadu nestane pre obyvateľov samozrejmosťou, a ak sa nevybuduje efektívny a transparentný systém nakladania s odpadmi, ťažko očakávať, že SR do roku 2025 resp. do roku 2035 splní svoje záväzky. Slovensko patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu – približne 12%. Napriek značnému zlepšeniu nakladania s odpadmi v EÚ za ostatné desaťročia končí dodnes cca tretina komunálneho odpadu členských štátov na skládkach.

Komunálny odpad obsahuje cca 40% biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Z tohto dôvodu, ako aj s cieľom zníženia množstva odpadu ukladaného na skládky, bol zavedený zber biologicky rozložiteľného KO, tzv. zeleného odpadu, od rodinných domov . Pre každý obývaný rodinný dom spolu s nálepkou biologicky rozložiteľný komunálny odpad a stručnou inštrukciou  bola pridelená 240 l hnedá zberná nádoba určená na zber bioodpadu. Odvoz bioodpadu z uvedených nádob realizujú technické služby mesta. Zozbieraný bioodpad je uložený na zbernom dvore, kde sa časť zhodnocuje kompostovaním a časť je zhodnocovaná  v bioplynovej stanici. V minulých  rokoch  množstvo vyzbieraného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu dosahovalo cca 1000 t.

Mesto v zmysle platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva a platného VZN je povinné zabezpečiť zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov od obyvateľov, od právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.

Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek KO, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov hradí mesto z miestneho poplatku.  

Náklady na triedený zber oddelene zbieranej zložky KO patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, znášajú výrobcovia vyhradených výrobkov cez OZV resp. tretie osoby, ktorí zodpovedajú za nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu na území mesta. Sem patria plasty, papier, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály (VKM), elektroodpad, batérie a akumulátory, odpady s obsahom škodlivín.

Zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad v zmysle zákona o odpadoch a platného VZN mesta je povinný zabezpečiť si pôvodný pôvodca odpadu  na vlastné náklady. Pri rodinných domoch problémy nie sú, každá domácnosť si zaobstará zbernú nádobu z vlastných zdrojov a umiestni ju na vlastnom dvore.  Pri bytových domoch je to v štádiu riešenia. Obyvatelia bytových domov si musia uvedomiť, že zákony a predpisy platia aj pre nich, sú  pôvodcami odpadov, tzn., že zbernú nádobu si musia zaobstarať na vlastné náklady a umiestniť v určených stojiskách odsúhlasených mestom, nakoľko uvedené náklady nie sú zahrnuté do  miestneho poplatku za komunálne odpady, mesto ustanovilo iný spôsob úhrady.  

Uvedenú problematiku je potrebné riešiť v spolupráci so správcom bytového domu alebo spoločenstvom vlastníkov bytov.

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje cca 2 mil. ton komunálneho odpadu . Priemerná tvorba komunálneho odpadu na obyvateľa bola v roku 2018 na úrovni 427 kg, čo je menej ako je priemer EÚ a pravdepodobnosť ďalšieho rastu tohto ukazovateľa v SR je z hľadiska očakávaného zvyšovania HDP a reálnej skúsenosti vo väčšine členských krajín EU pomerne veľká. V  princípe platí, že čím je krajina bohatšia (vyššie HDP/obyvateľa), tým je vyššia tvorba komunálneho odpadu na obyvateľa.

Rastúca miera blahobytu bude mať zrejme sprvu väčší a rýchlejší vplyv ako pôsobenie prevenčných opatrení, ktoré sa prostredníctvom vzdelávania a výchovy prejavia až v neskoršom čase.

Analýza údajov potvrdzuje dlhodobý stav, že skládkovanie je dominantným spôsobom zneškodňovania komunálneho odpadu.

ZKO je najpodstatnejšia časť KO, predstavuje cca 1,2 mil. ton, to je presne jedna polovica hmotnosti KO. Táto veľká časť KO je počas posledných 13 rokov imúnna voči doterajším opatreniam, Slovensko skládkuje každý rok okolo milióna ton (90 %) a zvyšok spaľuje.

Keďže množstvo zmesového KO sa v podstate zatiaľ nemení, ale množstvo KO naopak rastie, tak musia rásť množstvá iných zložiek ako je zmesový KO.

Zvýšenie poplatku nie je populárnym krokom, ale odborníci poukazujú na fakt, že ak sa na týchto nákladoch nebudú podieľať obyvatelia, tak opatrenia nebudú mať žiadaný účinok.

Odpadové hospodárstvo v našom meste bude účinnejšie, ak maximalizujeme triedenie odpadu, lebo čím viac odpadu vytriedime, tým menej ho odvezieme na skládku.

Ako dosiahnuť zmenu? Predovšetkým zmenou postoja obyvateľov a dopracovaním sa k stavu, keď separácia odpadu bude každodennou rutinou obyvateľov. Najúčinnejší spôsob však zaťažuje peňaženky, jedným slovom, kto nie je ochotný zapojiť sa do triedenia odpadu, musí platiť.

Členské krajiny EÚ podľa novely rámcovej smernice o odpadoch z roku 2018 musia do roku 2025 zvýšiť prípravu  na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 65 % podľa hmotnosti. V oblasti skládkovania je v novele smernice o skládkach odpadov stanovený cieľ, že do roku 2035 sa množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky zníži na 10 % alebo menej z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu. 

Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutný pozitívny prístup obyvateľov, ale predovšetkým  zmena ich postoja k životnému prostrediu.

 

ZBERNÝ DVOR

zberný dvor Veľký MederTSM VM

1. Za účelom hospodárneho a efektívneho napĺňania cieľov odpadového hospodárstva, ako aj Programu odpadového hospodárstva mesta je zriadený Zberný dvor mesta Veľký Meder pre dočasné uskladnenie určitých druhov odpadu pre potrebu ich následného zhodnotenia, resp. zneškodnenia v súlade s platnou právnou úpravou.

2. Zberný dvor v meste Veľký Meder sa nachádza na Okočskej ceste. Prevádzku zberného dvora zabezpečuje spoločnosť TSM Veľký Meder, s. r. o. Doba prevádzky zberného dvora je uvedená na tabuli umiestnenej pred vstupom na zberný dvor.

3. Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu na zbernom dvore je pre obyvateľov mesta Veľký Meder – fyzické osoby okrem odovzdávania DSO bezplatné, pre DSO je stanovený množstvový zber, poplatok za DSO je určený v aktuálnom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.

4. Zberný dvor slúži na bezplatné odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a ktoré patria do vyhradených prúdov odpadov (elektroodpad, odpady z obalov a neobalových výrobkov - papier, plasty, sklo, kovy a VKM, batérie).

5. Zberný dvor slúži aj na odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (objemný odpad, jedlé oleje a tuky, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, komunálny odpad s obsahom škodlivín). Náklady na tento zber sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady, preto je možné ich odovzdať na zbernom dvore bezplatne.

6. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním prebieha v areáli zberného dvora

7. Na zberný dvor nepatrí odpad vznikajúci pri výkone činností tvoriaci predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

8. Pri odovzdávaní odpadov v zberných dvoroch sa fyzické osoby preukazujú dokladom totožnosti preukazujúcim, že miestom ich trvalého alebo prechodného pobytu je mesto Veľký Meder a prípadne iným dokladom preukazujúcim, že sú poplatníkmi podľa osobitného predpisu. Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní sa riadiť pokynmi obsluhy zberného dvora. Osobné údaje (meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu) ako aj druh a množstvo odovzdávaného odpadu zaznamená obsluha zberných dvorov do denného záznamu k príslušnému odpadu.

9. Množstvo odpadov, dovezeného na zberný dvor fyzickou osobou, je obmedzené množstvom, ktoré môže primerane vzniknúť v jednej domácnosti.

10. Na zbernom dvore musí byť:

  • zberná nádoba na zhromažďovanie každej oddelene vyzbieranej zložky odpadu spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa Katalógu odpadov, pre ktorý je určená,
  • osobitne vyčlenený priestor alebo veľkokapacitný kontajner pre objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad spolu s uvedením kategórie, druhu odpadu a názvu odpadu podľa katalógu odpadov, pre ktorý je určený,
  • skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie, manipulačná plocha.

11. Zberný  dvor  nie  je  oprávnený  odoberať zmesový komunálny odpad, odpadové  pneumatiky ani stavebný odpad a odpad z demolácií!

Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb (ďalej len "stavebné a demolačné práce").

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií.

12. Prevádzkovateľ zberného dvora má povinnosť informovať mesto o množstvách prevzatých odpadov od obyvateľov.

Adresa: Zberný dvor, Okočská cesta
Telefón: +421/31/555 30 78

Zodpovedný pracovník:
Tomáš Vajda
Tel.: ‭+421 918 542 399

Prevádzková doba:
November – Marec
Pondelok: voľno
Utorok – Sobota: 8,00 – 16,00
Nedeľa: voľno

Apríl – Október
Pondelok: voľno
Utorok – Sobota: 9,00 – 17,00
Nedeľa: voľno

Vaše prípadné otázky, smerujúce k odpadovému hospodárstvu a prevádzky Zberného dvora radi odpovieme na telefónnom čísle: 031/555 30 58.

V rámci nakladania s komunálnymi odpadmi Vám ponúkame:
- prenájom veľkokapacitných kontajnerov (7 m3) podľa platného cenníka na zber:
- komunálneho odpadu
- veľkoobjemného odpadu
- stavebného odpadu

V prípade záujmu o ponúkané služby kontaktujte TSM VM na telefónnom čísle: 031/555 30 58.

tsm-vm.sk

Harmonogram zberu KO - III. štvrťrok

hulladék harmonogram (III.-2023) uj design.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB

Kuchynský odpad a kuchynský olej

BIO+UCO-dvojstranove-rodinne_domy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 603,61 kB

Manuál nakladania s KO na území mesta - 2021

Manuál nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Veľký Meder-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB

Zber kuchynského odpadu od rodinných domov

Zber kuchynského odpadu od RD - nové.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,68 kB

Zjednodušený manuál triedenia komunálneho odpadu

Zjednoduseny manual triedenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,04 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, streda 4. 10. 2023
slabý dážď 21 °C 14 °C
štvrtok 5. 10. polojasno 22/11 °C
piatok 6. 10. oblačno 21/13 °C
sobota 7. 10. zamračené 23/12 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko