Veľký Meder

Hlavný kontrolór

kontrolorMgr. Albert Nagy

kontakt:

Železničná 60/4 
932 01 Veľký Meder
Slovenská republika
Tel.: +421 31 555 21 20
E-mail: albert.nagy@velkymeder.sk 

Postavenie hlavného kontrolóra mesta

Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).

Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.
Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti vedúceho zamestnanca.

Kontrolnej činnosti podľa § 18 zákona o obecnom zriadení podlieha:

1. mestský úrad
2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
3. právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:

1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
2. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu mesta
3. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
4. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti
5. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu
6. predkladá informáciu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
7. je povinný vykonať kontrolu, ak o to požiada mestské zastupiteľstvo
8. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu
9. zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických alebo fyzických osôb rozhoduje primátor mesta v správnom konaní.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, utorok 27. 10. 2020
slabý dážď 19 °C 10 °C
streda 28. 10. jasná obloha 16/9 °C
štvrtok 29. 10. slabý dážď 16/9 °C
piatok 30. 10. slabý dážď 13/6 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko