Geografická poloha mesta

Veľký Meder sa nachádza v Trnavskom kraji v okrese Dunajská Streda. Mesto leží v Podunajskej nížine v dolnej časti Žitné ho ostrova, ktorá je obklopená riekami Dunaj a Malý Dunaj. Je treťou najväčšou usadlosťou v okrese spolu s mestskou časťou Ižop, ktorá tiež patrí k mestu. Presnejšie sa nachádza 20 km na juhovýchod od Dunajskej Stredy a 35 km na severozápad od Komárna. Poloha mesta je výhodná pre rozvoj hospodárstva, poľnohospodárstva a tiež pre administratívu.
 

Doprava

Veľký Meder je významným dopravným uzlom Žitného ostrova. Železničná trať spájajúca Bratislavu a Komárno a cestná komunikácia č. 63 tiež vedie cez mesto. Dvadsaťdva km dlhá medzinárodná komunikácia č. 586 vedie z mesta do Győru a 44 km dlhá komunikácia č. 561 vedie do Galanty. Prístavy lodí sú na Dunaji v Komárne 35 km od mesta a v Bratislave 65 km od mesta. Najbližšie letiská sú v Bratislave, v Budapešti (128 km) a vo Viedni (147 km). Mesto je rozdelené na dve katastrálne úze mia, a to na Veľký Meder s rozlohou 47,22 km2 a na Ižop s rozlohou 8,33 km2. Na západ od mesta sa nachádza viac menších osád, ako: Tajlak, Ižop Pusta, Šarkaň a Nový Dvor, ktoré tiež patria k mestskej samospráve.
 

Hospodárstvo a služby

Veľký Meder je agrárnym centrom dolného Žitného ostrova s významným potravinárskym priemyslom a závodmi napájajú cimi sa na automobilový priemysel. Ďalej sa tu nachádzajú pod niky stavebného priemyslu a stolárske závody. Napriek tomu je najvýznamnejším hospodárskym odvetvím mesta turizmus, ktorého stredobodom je termálne kúpalisko, kolaudované v ro ku 1974. Od tých čias sa postupne modernizovalo a v dnešnej dobe má už viac bazénov a rekreačných priestorov, ktoré vítajú po oddychu a liečení túžiacich návštevníkov. V meste je množstvo supermarketov, Billa, Lidl alebo Jednota, ale aj menšie obchody. Sú tu aj dve čerpacie stanice a turisti sa môžu zabaviť v centrách voľného času, v pohostinstvách a v zábavných podnikoch. V roku 2009 mesto eviduje okolo 400 zaregistrovaných ubytovateľov s približne 5000 lôžkami v odlišných častiach mesta. Nájdeme tu ubytovanie nižších kategórií, kempingy, ale aj trojhviezdičkové hotely a wellness centrá poskytujúce vysokokvalitné služby.
 

Hydrografia mesta

Hydrografia mesta a okolia je charakteristic ká umelo vytvorenými kanálmi, ale v blízkosti mesta môžeme nájsť aj viac prírod ných jazier. Okolie mesta je „spestrené“ aj umelo vytvorenými bagroviskami. Tisota je prírodné jazero, ktoré sa nachádza na juhovýchodnej hranici mesta. Srdce jazera je prírodné, ale počas rokov sa postupne zväčšovalo v dôsledku bagrovania. V súčasnosti patrí rybárskemu zväzu. Plocha jazera je 10 ha a na niektorých miestach je 10 m hlboké. Jazerá Čiliz sú tiež prírodnými formáciami na 3 hektárovej ploche a tvoria systém ja zier. Nachádzajú sa na juh od mesta popri ceste Veľký Meder – Kľučovec. Tieto jazerá tiež patria rybárskemu zväzu. Najväčšie bagrovisko mesta s rozlohou 13 ha bolo umelo vytvorené a počas dlhých rokov sa využívalo na bagrovanie štrku. Hĺbka bagroviska presahuje na niektorých miestach až 25 – 30 m. Svojou nádher ne čistou modrou vodou láka v letných mesiacoch veľa ľudí. Bagrovisko je obľúbeným miestom milovníkov vodných športov, ako sú plávanie, surfovanie alebo kajakárstvo.
 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2021   - 8285 osôb

 

Štatistické údaje - SODB 2021 - výsledky

Demografia 

Počet obyvateľov mesta: 8446, z toho ženy: 4404, muži: 4042

Obyvateľstvo podľa národnosti v % (údaje zo sčítania obyvateľov z roku 2021)
maďarská 78,43
slovenská 14,65
rómska 0,18
česká 0,70
iná alebo nezistená 6,04

Obyvateľstvo podľa vierovyznania v %  (údaje zo sčítania obyvateľov z roku 2021)
bez náboženského vyznania                 30,44

rímsko - katolícka cirkev                        40,79
reformovaná kresťanská cirkev           15,04
evanjelická cirkev augs. vyznania          1,92
grécko - katolícka cirkev                           0,83
náboženská spol. Jehovovi svedkovia  0,14
iné  alebo nezistené                                 10,84