Veľký Meder

VOS - prenájom školského bufetu - ZŠ JAK Veľký Meder

 

 

Obchodná verejná súťaž na uzavretie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie školského bufetu

 

Základná škola Jána Amosa Komenského ako správca majetku mesta Veľký Meder (ďalej len ako „ZŠ JAK“) v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN mesta Veľký Meder č. 135 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta týmto

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž o víťazný návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy nebytových priestorov na prevádzkovanie školského bufetu o celkovej výmere 10 m², nachádzajúceho sa na 1. NP ZŠ Jána Amosa Komenského, situovanej na Nám. B. Bartóka 497/20, 93201 Veľký Meder (stavba so súpisným číslom: 495, zapísaná na LV č. 2287, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, okres: Dunajská Streda, obec: Veľký Meder, k. ú. Veľký Meder, na pozemku par. č. 1/3, zastavané plochy a nádvoria.).

 

Detaily a podmienky výzvy nájdete v nižšie priložených dokumentoch:

VOS - prenájom školského bufetu ZŠ JAK Veľký Meder - VÝZVA (196.17 kB)

Príloha Výzvy - Návrh zmluvy o prenájme (27.53 kB)

Prílohy Zmluvy o nájme - špecifikácia priestorov - foto:

špecifikácia - priestory bufetu.jpg (7.32 MB)

špecifikácia - priestory bufetu 2.jpg (3.91 MB)

špecifikácia - priestory bufetu 3.jpg (7.02 MB)

 

Ukončenie:

Výsledok OVS (138.7 kB) - vyhodnotenie

Zápisnica (192.99 kB)

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko