Novela   SCHVÁLENÉ UZNESENIE ÚČINNÉ
VZN č. k VZN č. NÁZOV dňa: číslo: od:
38   Názvy novoutvorených ulíc 13.10.2003 5M-MSZ/2003-2/a 29.10.2003
65   Názvy novoutvorených ulíc 16.7.2007 4-MsZ/2007-11/a 2.8.2007
73   Vyhlásenie záväznej časti Územného plánu mesta 11.2.2008 1-MsZ/2008-5/a 27.2.2008
           
88   O sociálnej starostlivosti 9.12.2008 6-MsZ/2008-3/a 1.1.2009
           
92   Používanie výstražného zariadenia a tipického zvuk. zar. na voz. MP 9.12.2008 6-MsZ/2008-5/a 27.12.2008
94   Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien ÚP mesta č. 1/2008 2.3.2009 1-MsZ/2009-3/b/2 18.3.2009
106   O zakladaní, údržbe a ochrane zelene na území mesta 28.6.2010 4-MsZ/2010-3/a 14.7.2010
           
110   Štatút mesta 6.9.2010 5-MsZ/2010-3/a 23.9.2010
112 110 Doplnenie Štatútu mesta 11.4.2011 3-MsZ/2011-6/a 29.4.2011
114   Štatút kronikára mesta 19.9.2011 9-MsZ/2011-3/a 5.10.2011
115 110 Doplnenie Štatútu mesta 5.10.2011 10-MsZ/2011-16/a 21.10.2011
116 110 Doplnenie Štatútu mesta 19.9.2011 9-MsZ/2011-4/a 5.10.2011
           
           
119   Daň za ubytovanie 3.11.2011 11-MsZ/2011-3/a 1.1.2012
120   Evidencia pamätihodností mesta 7.12.2011 12-MsZ/2011-4/a 23.12.2011
           
123   O dani za psa 14.12.2011 13-MsZ/2011-4/a 1.1.2012
125   O dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje 14.12.2011 13-MsZ/2011-6/a 1.1.2012
131   O označovaní ulíc a iných verejných priestr. a číslovaní stavieb 21.3.2012 3-MsZ/2012-6/a 10.4.2012
134   Ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk 21.6.2012 6-MsZ/2012-7/a 10.7.2012
135   O hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 21.6.2012 6-MsZ/2012-8/a 1.8.2012
           
139   O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta 24.10.2012 10-MsZ/2012-4/a 14.11.2012
143   Určenie názvu novovytvorenej ulice 6.2.2013 1-MsZ/2013-3/a 23.2.2013
146   O podmienkach držania psa na území mesta 27.3.2013 2-MsZ/2013-7/a 12.4.2013
149 110 Novela Štatútu mesta 22.5.2013 3-MsZ/2013-12/a 7.6.2013
151   Ktorým sa zrušujú niektoré VZN mesta 18.9.2013 6-MsZ/2013-6/a 8.10.2013
153   O verejnom poriadku 23.10.2013 8-MsZ/2013-6 12.11.2013
154 120 O evidencii pamätihodností mesta 23.10.2013 8-MsZ/2013-7 9.11.2013
156   O udeľovaní verejných ocenení 23.10.2013 8-MsZ/2013-9 9.11.2013
157   O podmienkach státia vozidiel 11.12.2013 11-MsZ/2013-5/a 1.1.2014
159 146 O podmienkach držania psa 19.2.2014 1-MsZ/2014-5/a 18.3.2014
161 139 O zásadách prideľovania nájomných bytov 24.9.2014 7-MsZ/2014-12/a 10.10.2014
162 135 O hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 1.10.2014 7-MsZ/2014-13/a 17.10.2014
163   O dani z nehnuteľností 12.12.2014 9-MsZ/2014-10/a 1.1.2015
165   O dani za užívanie verejného priestranstva 12.12.2014 9-MsZ/2014-12/a 1.1.2015
167 139 O zásadách prideľovania nájomných bytov 1.4.2015 4-MsZ/2015-5/a 17.4.2015
168   Ktorým sa zruší VZN č. 108 o celoplošnej deratizácii ... 30.6.2015 7-MsZ/2015-9/a 17.7.2015
169   Ktorým sa zruší VZN č. 132 o reklamných plochách .... 30.6.2015 7-MsZ/2015-10/a 25.7.2015
170   O poskytovaní opatrovateľskej služby 30.6.2015 7-MsZ/2015-11/a 28.7.2015
172 135 O nakladaní a hospodárení s majetkom mesta 24.8.2015 8-MsZ/2015-10/a 9.9.2015
174   Ktorým sa upravujú podmienky predaja ....   na trhových miestach 4.11.2015 10-MsZ/2015-7/a  20.11.2015
175 119 Daň za ubytovanie 4.11.2015  10-MsZ/2015-8/a 1.1.2016
176   O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovania ...malými zdrojmi 4.11.2015  10-MsZ/2015-9/a 25.11.2015
177   Pravidlá umiestňovania volebných plagátov 25.11.2015 11-MsZ/2015-6/a 11.12.2015
181   O určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom  17.2.2016 1-MsZ/2016-7/a  9.3.2016 
182   O pravidlách času predaja v obchode a prevádzky služieb 6.4.2016 2-MsZ/2016-6/a 22.4.2016
183 131 O označovaní ulíc a iných verejných priestr. a číslovaní stavieb 6.4.2016 2-MsZ/2016-7/a 22.4.2016
184 139 O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta 6.4.2016 2-MsZ/2016-8/a 22.4.2016
186   O službách poskytovaných v Komunitnom centre v Ižope 25.5.2016 4-MsZ/2016-7/a  12.6.2016
187   O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta  29.6.2016 5-MsZ/2016-7/a  15.7.2016 
188 135 O nakladaní a hospodárení s majetkom mesta  24.8.2016 6-MsZ/2016-7/a  9.9.2016 
189   O určení názvu novovytvorenej ulice 19.10.2016 7-MsZ/2016-6/a 11.11.2016
191 174 Ktorým sa upravujú podmienky predaja ....   na trhových miestach 22.3.2017 1-MsZ/2017-7/a 7.4.2017
192 134 Ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk 24.5.2017 3-MsZ/2017-5/a 13.6.2017
195 181 O určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom 11.10.2017 8-MsZ/2017-6/a 1.11.2017
196 186 O službách poskytovaných v Komunitnom centre v Ižope 11.10.2017 8-Msz/2017-7/a 1.11.2017
198 114 Štatút kronikára mesta 28.3.2018 2-MsZ/2018-6/a 13.4.2018
199   Vyhlásenie záväznej časti ÚPM  - 2/2017 23.5.2018 5-MsZ/2018-6/a/2 8.6.2018
200 110 Zmena Štatútu mesta  27.6.2018 6-MsZ/2018-5/a 16.7.2018
201   O určení názvu novovytvorených ulíc 17.10.2018 8-MsZ/2018-6/a 12.11.2018
203   O zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta 30.1.2019 1-MsZ/2019-6/a 15.2.2019
204 139 O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta 30.1.2019 1-MsZ/2019-7/a 15.2.2019
205   O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav... 26.6.2019 7-MsZ/2019-8/b 13.7.2019
206 139 O zásadách prideľovania nájomných bytov 31.7.2019 9-MsZ/2019-3/a/I. 30.8.2019
208   Ktorým sa určuje výška s pôsob úhrady príspevku ... 26.6.2019 7-MsZ/2019-11/a 1.9.2019
209 120 o evidencií pamätihodností mesta 26.6.2019 7-MsZ/2019 13.7.2019
210   o mestskej polícii 30.10.2019 11-MsZ/2019-5/a 21.11.2019
211   o zmene názvu časti ulice 30.10.2019 11-MsZ/2019-6/a 21.11.2019
212   o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta 30.10.2019 11-MsZ/2019-7/a 26.11.2019
213   O určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy ... 2020 11.12.2019  12-MsZ/2019-6/a 1.1.2020
214   O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné ... 11.12.2019  12-MsZ/2019-7/a 1.1.2020
215 205 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav... 11.12.2019  12-MsZ/2019-8/a 1.1.2020