Oddelenie miestnych daní a poplatkov 

Daňové formuláre pre miestne dane
 

Rozvoj mesta  a výstavby

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie reklamnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť na čiastočnú uzávierku

Žiadosť na úplnú uzávierku

Žiadosť na určenie dočasného DZ

Žiadosť na určenie trvalého DZ

Žiadosť o rozkopávku

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamnej stavby

 
 Životné prostredie
 Tlačivá  pre životné prostredie nájdete TU.

 

Majetok mesta

 

Stavebný úrad - tlačivá

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - stavby na podnikanie

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu v užívaní stavby

Žiadosť o passport stavby

Žiadosť o povolenie reklamnej stavby

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o odstránenie stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - stavby na podnikanie

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Vyhlásenie stavebného dozoru

 

Spoločný úrad - opatrovateľská služba

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Odbor správy vnútorných vecí, školstva a sociálnych vecí

 
Správa bytov

 Tlačivá nájdete TU.

Evidencia obyvateľstva

Čestné vyhlásenie
MPBH súhlas
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Žiadosť o určenie súpisného čísla

Matrika

Čestné prehlásenie- úcasť na pohrebe
Čestné prehlásenie - osobný stav
Čestné prehlásenie - nemá príjem
Čestné vyhlásenie - cintorín
Matrika - formuláre
Splnomocnenie na užívanie motorového vozidla
Splnomocnenie - všeobecné
Splnomocnenie

Všeobecná vnútorná správa

Ohlásenie verejného kultúrneho podujatia

Žiadosť o donášku obeda
Žiadosť o jednorázovú dávku

Referát školstva

Žiadosť o prijatie do Materskej školy s VJM, Železničná ulica č.7
Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do Materskej školy s VJM, Železničná ulica č. 7
Žiadosť o prijatie do Materskej školy Nám. B. Bartóka č.495/18
Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do Materskej školy nám. B. Bartóka č.495/18
Prihláška na štúdium na Základnej umeleckej škole Jozefa Janigu
Prihláška do Centra voľného času

Stravovanie

Prihláška na stravovanie v Školskej jedálni pri Materskej škole s VJM, Železničná č. 7
Prihláška na stravovanie v Školskej jedálni pri Materskej škole Nám. B. Bartóka č.495/18

Dotácia na stravu – pre žiadateľov v hmotnej núdzi

Vyhlásenie rodičov alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu
Formulár na posúdenie príjmu