Oddelenie miestnych daní a poplatkov 

Daňové formuláre pre miestne dane
 

Rozvoj mesta - referát výstavby

 
 

Životné prostredie

 Tlačivá  pre oddelenie ŽP nájdete TU.

 

Majetok mesta

 

Stavebný úrad

1. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
2. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby
3. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - právnické osoby
4. Žiadosť o dodatočné povolenie rozostavanej - dokončenej stavby
5. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
6. Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
7. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavbyŽiadosť o povolenie na odstránenie stavby
8. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzické osoby
9. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnické osoby
10. Žiadosť o povolenie reklamnej stavby
11. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - zmena termínu dokončenia
12. Žiadosť o predĺženie stavebného povolenia
13. Žiadosť o predĺženie územného rozhodnutiaŽiadosť o predĺženie územného rozhodnutia

Spoločný úrad - opatrovateľská služba

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Odbor správy vnútorných vecí, školstva a sociálnych vecí

 
Správa bytov

 Tlačivá nájdete TU.

Evidencia obyvateľstva

Čestné vyhlásenie
MPBH súhlas
Návrh na zrušenie trvalého pobytu
Žiadosť o určenie súpisného čísla

Matrika

Čestné prehlásenie- úcasť na pohrebe
Čestné prehlásenie - osobný stav
Čestné prehlásenie - nemá príjem
Čestné vyhlásenie - cintorín
Matrika - formuláre
Splnomocnenie na užívanie motorového vozidla
Splnomocnenie - všeobecné
Splnomocnenie

Všeobecná vnútorná správa

Ohlásenie verejného kultúrneho podujatia

Žiadosť o donášku obeda
Žiadosť o jednorázovú dávku

Referát školstva

Žiadosť o prijatie do Materskej školy s VJM, Železničná ulica č.7
Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do Materskej školy s VJM, Železničná ulica č. 7
Žiadosť o prijatie do Materskej školy Nám. B. Bartóka č.495/18
Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do Materskej školy nám. B. Bartóka č.495/18
Prihláška na štúdium na Základnej umeleckej škole Jozefa Janigu
Prihláška do Centra voľného času

Stravovanie

Prihláška na stravovanie v Školskej jedálni pri Materskej škole s VJM, Železničná č. 7
Prihláška na stravovanie v Školskej jedálni pri Materskej škole Nám. B. Bartóka č.495/18

Dotácia na stravu – pre žiadateľov v hmotnej núdzi

Vyhlásenie rodičov alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu
Formulár na posúdenie príjmu