Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

terenna praca

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SRwww.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomociterénnych sociálnych pracovníkovaterénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregovanéa sociálne vylúčené komunity.Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti,zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

• Zmluva o spolupráci číslo ......................
• Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : ............
• Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: ..........

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník:......................
Terénna sociálna pracovníčka/pracovník:......................
Terénna pracovníčka/pracovník......................
Terénna pracovníčka/pracovník......................
E- mail:.....................
Tel. kontakt:.....................
Adresa kancelárie:.....................