Opatrovateľskou službou podrobnejšie zaoberá zákon č. 448/2009 Z.z. Opatrovateľská služba je určená občanom, ktorí sú podľa posudku príslušného orgánu odkázaní na pomoc druhej osoby pri zabezpečení životných úkonov, ak je občan osamelý alebo týmto občanom nemôže pomoc zabezpečiť rodina.

Opatrovateľskú službu poskytujeme v byte občana. Výkon opatrovateľskej služby personálne zabezpečujú zamestnanci opatrovateľskej služby v rámci pracovnoprávneho vzťahu, podľa Zákonníka práce. 

Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009 je povinná si splniť podmienku dosiahnutého vzdelania, t. j. buď úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie, na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín do 31. decembra 2011. Výnimkou sú osoby, ktoré dovŕšili 55 rokov a vedia preukázať najmenej 3 rokov praxe v obore.

Kto má nárok na opatrovateľskú službu

Občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby:
pri sebaobsluhe
pri starostlivosti o svoju domácnosť
pri základných sociálnych aktivitách
pri dohľade kto má trvalý pobyt v meste veľký Meder –
Je občanom Slov. republiky-

Kto nemá nárok na opatrovateľskú službu

Klient, ktorý je celoročne umiestnený v domove sociálnych služieb, ktorého opatruje osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na opatrovanie, ktorého opatruje osoba, ktorá poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu, ktorému bola nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

Ako žiadať o opatrovateľskú službu

- klient podáva žiadosť na určenom tlačive na sociálne oddelenie obecného úradu o určenie odkázanosti na sociálnu službu, buď osobne, alebo môže o to niekoho požiadať.
k žiadosti predloží :
- lekársky nález- vyplnený s obvodným lekárom a k tomu priloží odborné nález nie staršia ako pol roka.
- súhlas o spracovaní osobných údajov
- Vyjadrenie žiadateľa, že bol oboznámený s podmienkami poskytovania opatrovateľskej služby
- na základe lekárskeho, sociálneho a súhrnného posudku mesto vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorej má klient nárok na opatrovateľskú službu. Na základe právoplatného rozhodnutia občan má právo podať žiadosť o uzavretie zmluvy.

Ceny za službu

- ceny sú určené vo všeobecnom záväznom nariadení
- podľa zákona musí klientovi pri opatrovateľskej službe a ambulantnej službe bez poskytovania stravy zostať 1,3–násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je v súčasnosti 240,994 eura. Ak klient má nižší -dôchodok, túto službu platí za neho rodina.

Umiestnenie do domova seniorov

Podľa zákona 448/2009 Z.z od 01.01.2009 obce alebo mesta sú povinné vydať posudok a rozhodnutie o odkázanosti na službu - umiestnenie do domova seniorov. Postup je taký istý, ako pri poskytovaní opatrovateľskej služby.
Pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré patria k VÚC Trnava, posudok a rozhodnutie vydáva sociálne oddelenie VÚC v Trnave. Žiadosť a všetky k tomu potrebné doklady sa podávajú na mestský úrad, ktorý potom doručí na vybavenie príslušným správnym orgánov.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu