Mesto Veľký Meder za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na území mesta upozorňuje vodičov na dodržiavanie povinnosti účastníka cestnej premávky v zmysle platných zákonov a vyhlášok.

Mesto ďalej  upozorňuje aj chodcov, ktorí sú povinní použiť predovšetkým chodník a priechod pre chodcov,  aj cyklistov, ktorí nesmú používať chodníky na jazdu na bicykli.

Mesto Veľký Meder upriamuje pozornosť občanov na platné všeobecne záväzné nariadenie mesta (VZN) č. 157 o podmienkach státia vozidiel.

V zmysle uvedeného nariadenia parkovanie, odstavenie, zastavenie a státie všetkých druhov vozidiel na verejnej zeleni a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené, je ZAKÁZANÉ.

Majitelia vozidiel sú povinní odstrániť z verejného priestranstva aj nepojazdné vozidlá resp. staré vozidlá (vozidlá bez platnej technickej a emisnej kontroly).

Nedodržanie resp. porušenie uvedených ustanovení  VZN mesta bude mať za následok sankčné postihy. Z toho dôvodu Mestská polícia vo Veľkom Mederi bude po 31. 03. 2020 intenzívnejšie a dôraznejšie vykonávať kontroly dodržiavania platných právnych predpisov a VZN mesta.