Mesto zabezpečuje pre obyvateľov dvakrát ročne v rámci jarného resp. jesenného upratovania prostredníctvom svojho zmluvného partnera – zberovej spoločnosti - TSM Veľký Meder, s. r. o.  - zber objemného odpadu od obytných domov (rodinné domy a bytovky).

Občania len v týchto termínoch môžu uložiť objemný odpad vedľa zberných nádob pri rodinných domoch resp. vedľa stojiska kontajnerov na odpad pri bytových domoch.

V prípade, ak termín „upratovania“ nestihnete resp. pri vzniku odpadu mimo uvedený termín, a aby sa zamedzilo znečis­ťovaniu verejných priestranstiev a stojísk kontajnerov, máte možnosť tento odpad celoročne BEZPLATNE odovzdať na  Zbernom dvore. Dopravu si zabezpečíte na vlastné náklady alebo si môžete objednať kontajner a prepravu u TSM Veľký Meder, s. r. o.

Pri predaji resp. kúpe nehnuteľnosti, ak túto potrebujete vypratať, v takomto prípade likvidáciu objemného odpadu si musíte zabezpečiť  na vlastné náklady resp. si objednať kontajner a prepravu.

Objemným odpadom sa rozumie nadrozmerný odpad, ktorý nie je možné umiestniť do bežného kontajnera, napr. starý nábytok, skrine, pohovky, postele, koberce, matrace, periny, kuchynský drez, bicykel.

 Upozorňujeme obyvateľov mesta, že vyloženie objemného odpadu mimo termínov jarného a jesenného upratovania na verejné priestranstvá alebo ku kontajnerom,  

je porušením zákona o odpadoch a VZN mesta o nakladaní s komunálnymi odpadmi, za ktoré Vám mesto môže uložiť  pokutu až do výšky 1500€! Táto činnosť sa považuje za vytvorenie tzv. „čiernych skládok“.

Na odstránenie „čiernych skládok“, na vyčistenie verejných priestranstiev a na odvoz uvedeného odpadu mesto mesačne vynaloží nemalé peňažné prostriedky - tisícky eur z rozpočtu mesta,  ktoré by mohli byť použité aj na iné účely. 

 V prírode nie sú odmeny ani tresty – sú tu len dôsledky!