Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN,

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,

e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa na mestskom  úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.

K vybaveniu je potrebné tlačivo:tu!

Ovzdušie

1. Fyzické osoby, právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné požiadať Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia

 • o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území mesta
 • o súhlas na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 • o súhlas na zmenu používaných palív a surovín a na zmenu technologického zariadenia a zmenu jeho využívania.

Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie, skládky palív a surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia  a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja a to:   stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW a technologické zariadenia uvedené v prílohe č. 3 k VZN č. 176 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Veľký Meder.

K vybaveniu je potrebné tlačivo:

Ziadost o suhlas - ovzdusie - FO

Ziadost o suhlas - ovzdusie - PO

Ziadost o vydanie rozhodnutia - ovzdusie - ak cinnost nepodlieha stavebnému konaniu

 2. Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) sú povinní oznámiť každoročne do 15. februára Mestskému úradu vo Veľkom Mederi , oddeleniu životného prostredia, spotrebu palív a surovín za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú, ale aj ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

K vybaveniu je potrebné tlačivo:

Oznamenie udajov - poplatkova povinnost

3. Výška poplatku pre prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý prevádzkuje stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW sa určí za obdobie uplynulého roka podľa článku 6 a prílohy č. 2 k  VZN č. 176 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Veľký Meder, výška poplatku pre ostatné technologické zdroje sa určí paušálnou sumou podľa prílohy č. 2 VZN č. 176 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Veľký Meder. 

Ochrana prírody a krajiny

Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva súhlas na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

K vybaveniu je potrebné tlačivo:

Ziadost o vyrub drevín

Voda

1. Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia vydáva podľa § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vyjadrenie

 • k vodným stavbám – studňa, žumpa
 • k rodinným domom
 • k stavbám individuálnej rekreácie

K vybaveniu je potrebné tlačivo:

Ziadost o vyjadrenie z hladiska ochrany vôd - RD a stavby pre individuálnu rekreaciu

Ziadost o vyjadrenie k zameru vodnej stavby

2. Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia vydáva podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a podľa        § 21 vodného zákona povolenie na osobitné užívanie vôd pre potreby jednotlivých občanov (domácností) a povolenie na uskutočnenie, zmenu, užívanie a odstránenie vodnej stavby, ktorá súvisí s týmto odberom.

K vybaveniu je potrebné tlačivo:

Ziadost o povolenie na vodnu stavbu a na odber podzemnych vôd

3. Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia podľa stavebného zákona vydá kolaudačné rozhodnutie na vodnú stavbu.

K vybaveniu je potrebné tlačivo:

Navrh na kolaudaciu vodnej stavby

Deratizácia

Mesto Veľký Meder  v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta. K vytváraniu takýchto podmienok je potrebné vykonávanie ochrannej deratizácie.

Na základe odborných usmernení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení vykonáva mesto Sereď reguláciu živočíšnych škodcov pravidelne dvakrát ročne. Termín vykonania deratizácie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov v jarných a jesenných mesiacoch.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú povinní vykonať deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, skladov i na nakládkach odpadov. Deratizačné práce by mali byť vykonávané výlučne prostredníctvom firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Fyzické osoby – občania vykonávajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie. Občania môžu deratizáciu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Na potláčanie výskytu nežiaducich hlodavcov odporúčame občanom dodržiavať nasledujúce zásady: 

 • neskladovať potraviny voľne na dvoroch, v pivniciach, balkónoch,
 • nevytvárať skládky odpadu v spoločných priestoroch, v okolí budov a kontajnerov na komunálny odpad,
 • neponechávať krmivo pre domáce zvieratá (mačky, psy) na voľných priestranstvách, v okolí obytných domov, v pivniciach a suterénoch budov,
 • nekŕmiť holuby,
 • uzatvoriť všetky nefunkčné diery v suterénnych priestoroch, v miestach inžinierskych sietí a dilatácií.