ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 

 Zabezpečuje 

  • prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia, v oblasti odpadového hospodárstva , v oblasti ochrany prírody a krajiny a v oblasti štátnej vodnej správy
  • starostlivosť a údržbu verejnej zelene
  • posudzovanie dokumentácie z hľadiska životného prostredia a z hľadiska verejnej zelene – sadových úprav,
  • stanoviská k zámerom podliehajúcim posudzovania vplyvov na životné prostredie a plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA),
  • prešetrovanie sťažností súvisiacich s úlohami oddelenia podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
  • poskytovanie informácií súvisiacich s úlohami oddelenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
  • prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 27 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),
   • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
   • vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),
   • uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
   • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
   • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
   • nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f).
   • môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.
   • rozhoduje o poplatkoch za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa platného VZN
  • prenesený výkon štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva podľa § 72 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   • odstraňuje neriadené skládky,
   • vedie evidenciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (KO a DSO).
   • Plní povinnosti obce podľa § 39 zákona o odpadoch a to najmä: stanovuje systém zberu KO a DSO podľa platného VZN ,
   • zabezpečuje zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO, uzatvára zmluvy súvisiace s nakladaním s KO a DSO,
   • spracováva a aktualizuje program odpadového hospodárstva mesta,
   • zabezpečuje jeho plnenie prostredníctvom firmy, ktorá zabezpečuje pre mesto služby v odpadovom hospodárstve
   • je účastníkom konania podľa § 74 ods. 4 zákona o odpadoch, vykonáva kontrolu plnenia povinností podľa VZN,
   • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa osobitných predpisov
  • rozborovú a hodnotiacu štatistiku o komunálnom odpade za mesto
  • kontrolu činnosti pri narábaní s komunálnym odpadom
  • podklady pre prípravu rozpočtu odpadového hospodárstva mesta,
  • prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny podľa § 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a to v nasledovnom rozsahu:
   • vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
   • môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2,
   • dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. l),
   • dáva súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. a) a § 47 ods. 3,
   • v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby a starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1,
   • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
   • plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59.
   • vyhlasuje obecne chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu.
  • kontrolu fakturácie a čerpania rozpočtu na úseku ochrany verejnej zelene, pripravuje podklady pre tvorbu rozpočtu
  • prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany vôdpodľa 63 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu:

Rozhoduje vo veciach:

   • povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom
   • v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby
   • pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch
   • uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky , ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie

Plní ďalšie úlohy:

   • dáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy,
   • vedie evidenciu o vodách,
   • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
   • prejednáva priestupky na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb,
   • v prípade potreby obmedzuje, upravuje, prípadne zakazuje všeobecné užívanie povrchových vôd na drobných vodných tokoch a iných vodných útvaroch,
   • podľa potreby určuje inundačné územia pri drobných vodných tokoch,
   • zabezpečuje úlohy na úseku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vyplývajúce zo zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov

Ďalšie úlohy:

 • vykonáva kontrolu vecnosti a číselnej správnosti zmlúv, opodstatnenosti fakturácií za vykonané práce
 • na zverenom úseku overuje a preberá práce objednané mestom od oprávnených organizácií
 • pripravuje návrhy zmlúv súvisiace s dohodnutým druhom práce
 • zabezpečuje čistotu verejných priestranstiev mesta, okolia kontajnerových stojísk,
 • zabezpečuje cestou odborne spôsobilej osoby jarnú a jesennú deratizáciu verejných priestranstiev , upozorňuje správcov budov, majiteľov objektov na vykonanie deratizácie v zmysle platných predpisov
 • spolupracuje s komisiou výstavy, ÚP a životného prostredia
 • spolupracuje na koncepčných rozvojových programoch mesta v oblasti skvalitňovania životného prostredia