Mestský úrad, oddelenie  rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia, upriamuje pozornosť verejnosti na možnosť  vyžiadania si územnoplánovacej informácie. Mesto Veľký Meder vydáva územnoplánovacie informácie k pozemkom v katastrálnom území Veľký Meder a Ižop.

Územnoplánovacia informácia resp. vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku/pozemkov sa vydáva pre účely majetkoprávneho vysporiadania, pre účely finančných inštitúcií, pre účely konania o vyňatí plôch z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, pre účely projektovej a investičnej prípravy zámeru využitia nehnuteľností z hľadiska jeho súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta. O územnoplánovaciu informáciu odporúčame požiadať pred kúpou nehnuteľnosti, resp. pred začatím prác na projektovej dokumentácii. Žiadosť je možné si stiahnuť v sekcii Tlačivá a formuláre. 

Mesto Veľký Meder na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlasuje zámer vybudovať CIZS (centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti) v budove Polikliniky. Informáciu o zámere realizácie projektu nájdete v prílohe TU.

rozvoj mesta

Náplň činnosti oddelenia...