Náplň činnosti

obstaráva a zabezpečuje spracovanie územnoplánovacích podkladov

zabezpečuje obstarávanie, spracovanie, prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie a udržiavanie jej aktuálneho stavu

vydáva záväzné stanoviská k investičným zámerom na území mesta

vydáva územnoplánovacie informácie k investičným zámerom na území mesta

vymedzuje chránené územia, oblasti a ochranné pásma, pokiaľ nevznikajú podľa osobitného predpisu

zabezpečuje spracovanie požadovaných podkladov pre uplatnenie žiadosti na poskytnutie grantov, príspevkov na realizáciu rozvojových programov

zabezpečuje predprojektovú a projektovú dokumentáciu stavieb, ktorých investorom je mesto

zabezpečuje vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií potrebných k vydaniu príslušných povolení na realizácie jednotlivých stavieb

zabezpečuje výberové konania pre spracovateľov projektových dokumentácií a dodávateľov stavieb

vykonáva kontrolu realizácie a financovania stavieb na základe schválených rozpočtov, ktoré sú súčasťou zmlúv uzatvorených s dodávateľmi

 

Referát výstavby

prijíma ohlásenia a vydáva oznámenia k drobným stavbám a stavebným úpravám

vydáva rozhodnutia o povolení informačných a reklamných zariadení

pripravuje rozhodnutia o určení dopravného značenia

v spolupráci s OR PZ – ODI vykonáva kontroly dopravného značenia

pripravuje rozhodnutia na zriadenie zjazdu z miestnych komunikáciií na susedné nehnuteľnosti

pripravuje rozhodnutia o uzávierke miestnych komunikácií

pripravuje rozhodnutia na rozkopávky miestných komunikácii