nambb4

Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“.

 Názov projektu:                               Moderným kamerovým systémom vo Veľkom Mederi – II. etapa

 Obdobie realizácie projektu:          Jún 2018 – December 2018

 Výška poskytnutej dotácie:            5 000,00 Eur

 Celkový rozpočet projektu:            12 933,60 Eur

Viac informácií tu:

Mesto Veľký Meder realizuje v období Jún – December 2018 projekt s názvom „Moderným kamerovým systémom vo Veľkom Mederi – II. etapa“. Hlavným cieľom projektu je pokračovať vo zvyšovaní  všeobecnej bezpečnosti mesta Veľký Meder a zvýšiť úroveň prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, akými sú krádeže, dopravné nehody, obmedzovanie bezpečnosti návštevníkov, násilná trestná činnosť a iné. Vybudovaním moderného kamerového systému sa má takisto zabezpečiť zvyšovanie efektívnosti pri ich odhaľovaní. Mesto realizuje projekt s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, výška poskytnutej dotácie je 5 000,00 Eur. Celkový rozpočet projektu predstavuje 12 933,60 Eur. Umiestnenie kamier: Námestie Bélu Bartóka – OD Billa, Komárňanská a Železničná ulica, Cintorínska ulica.nambb1nambb3nambb2

Mesto Veľký Meder na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vyhlasuje zámer vybudovať CIZS (centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti) v budove Polikliniky. Informáciu o zámere realizácie projektu nájdete v prílohe TU.

rozvoj mesta

Náplň činnosti oddelenia...