Na referáte VVS sa zabezpečujú tieto hlavné okruhy činnosti:

- kompletná agenda zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva - sústreďovanie materiálov, príprava zasadnutí, vyhotovenie zápisníc a výpisov z uznesení
- kompletná agenda sociálnej a zdravotnej komisie a zabezpečenie jednorázových mimoriadnych dávok sociálnej starostlivosti a stravovania dôchodcov
- kompletná agenda materiálno - technického a organizačného zabezpečenia – prípravy a uskutočnenia volieb, referend a SODB, tvorba podkladov, komisií, školenia, zabezpečenie materiálov a ich úschova
- prevádzovanie mestského rozhlasu, telekomunikačných zariadení a zabezpečovacieho systému úradu
- doručovanie písomností a informovanie občanov v mieste obvyklým spôsobom
- čistenie budov v správe mestského úradu

- vydávanie rybárskych lístkov prostredníctvom kancelárie rybárskeho zväzu

V sociálnej oblasti sa venuje pozornosť predovšetkým mimoriadnym životným situáciam v rodinách

- ústavná liečba, mimoriadne náklady na štúdium, narodenie, úmrtie a pod. – v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta o sociálnej starostlivosti. Táto starostlivosť financovaná z rozpočtu mesta má fakultatívny charakter, to je občan na to nemá právny nárok.
Posudzuje sa na základe žiadosti občana sociálnou komisiou pri mestskom zastupiteľstve, ktorá postúpi svoje odporúčanie primátorovi mesta. V naliehavých prípadoch rozhoduje primátor mesta aj bez odporúčania komisie.

Tlačivo žiadosti po predbežnej konzultácii obdržíte v kancelárii č. 23 mestského úradu.

Žiadosť podaná poštou má obsahovať
- meno, dátum narodenia a adresu žiadateľa
- rodinný stav žiadateľa a mená a vek spoločne podudzovaných osôb
- mesačné príjmy v rodine žiadateľa, potvrdenie od sociálneho úradu, resp. o dôchodku atď.
- potvrdenie o návšteve školy maloletých detí
- odôvodnenie žiadosti – popis mimoriadnej udalosti
- odporúčanie od lekára, ak to súvisí s dôvodom žiadosti
- podpis žiadateľa a prehlásenie, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.