Osvedčovanie podpisov a listín

Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Osvedčovanie podpisov

K osvedčeniu podpisu je nevyhnutná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Svoju totožnosť preukazuje platným občianskym preukazom, cudzinec pasom.
Bez platných dokladov osvedčovanie podpisov nie je možné!!!
Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 1,5 Eur . Poplatok sa platí v hotovosti.

Osvedčovanie listiny

K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny a prefotenú kópiu dokladu.
Správny poplatok za osvedčenie listiny za jednu stranu je 1,50 Eur. Poplatok sa platí v hotovosti.

Výpis a odpis z registra trestov

- vybaviť register trestov môžete len osobne, nakoľko na žiadosti treba overiť podpis žiadateľa
- dňom 1.1.2008 nadobudol účinnosť zákon č. 330/2007 Z.z o registri trestov. Podľa ustanovenia § 15 matričné úrady, orgány prokuratúry SR a zastupiteľské orgány SR sú oprávnené prijímať žiadosti o odpis registra trestov od uchádzačov o zamestnanie v súkromnej bezpečnostnej službe alebo technickej službe na ochranu majetku a osoby a od zamestnancov SBS a TS.
- ostatní žiadatelia môžu žiadať len výpis registra trestov
- žiadateľ predloží pri podaní žiadosti:
- platný OP
- kolok v hodnote 4,- Eur
- cudzinec predloží pas alebo OP a úradne preložený rodný list
- správny poplatok je 1,50 Eur za každý register

Evidencia hrobových miest

- podľa uznesenia č. 2-MsZ/2001 a VZN č. 101, a na základe zákona č. 470/2005 v znení neskorších predpisov mesto prepožičiava hrobové miesto na uloženie telesných pozostatkov zosnulých na pohrebiskách Rímsko-katolického, Reformovaného cintorína a na cintoríne v Ižope. Za hrobové miesta treba platiť nájomné na 10 rokov a to nasledovne:

Obnovenie
16,60 Eur/za 1 hrobové miesto
10,-Eur/ 1 detský hrob
16,60 Eur/ 1 urna
99,60 Eur/ 1 krypta

- treba platiť za každé hrobové miesto a každý 10. rok.