Vydanie sobášneho listu

K vydaniu sobášneho listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej sobášny list sa jedná. Doklad sa vydáva na základe žiadosti. Občiansky preukaz alebo pas potrebujete na overenie totožnosti. Sobášny list nemôžeme vydať, ak manželstvo zaniklo rozvodom.
Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5,- Eur v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zmena mena a priezviska-informácie

K tomuto úkonu je potrebná žiadosť o zmenu mena alebo priezviska. Na zmenu mena a priezviska nie je právny nárok, každá žiadosť sa posudzuje individuálne. Bližšie informácie dostanete na Obvodnom úrade v Dunajskej Strede, nakoľko tento úrad vybavuje žiadosti o zmene mena a priezviska alebo jednotlivé informácie dostanete aj na matričnom úrade vo Veľkom Mederi.
Za úkon sa vyberá poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prijatie predchádzajúceho priezviska

Po rozvode manželstva, kde manžel prijal priezvisko druhého manžela, môže oznámiť prijatie predchádzajúceho priezviska. Lehota na podanie oznámenia je 3 mesiace od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

Potrebné doklady:

- žiadosť o prijatie predchádzajúceho priezviska
- právoplatný rozsudok o rozvode
- občiansky preukaz
Tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade, kde sa manželstvo uzatvára, podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. K uzavretiu manželstva pred orgánom štátu aj pred orgánom cirkvi sú potrebné rovnaké - nasledovné doklady:

• Slobodní:
o vlastné rodné listy-originály
o platné občianske preukazy

• Ovdovelí:
o vlastné rodné listy
o platné občianske preukazy
o úmrtný list manžela(ky)

• Maloletí:
o vlastné rodné listy
o platné občianske preukazy
o právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo pre maloletého(tú)

• Rozvedení:
o vlastné rodné listy
o platné občianske preukazy
o právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva

• Cudzinci:
o vlastné rodné listy
o platné občianske preukazy (u cudzinca pas)
o u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode
o u ovdovelých úmrtný list manžela (manželky)
o doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva , ktoré by malo obsahovať aj trvalé bydlisko cudzinca a potvrdenie o osobnom stave. Ak to neobsahuje, tak treba aj potvrdenie o trvalom pobyte

Cudzojazyčné doklady musia byť preložené do slovenského jazyka. Doklady je potrebné predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva. Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov! Cudzinci z niektorých štátov potrebujú na vlastné doklady aj APOSTILLE./vyššie overenie/. Informácie o potreby apostilácie poskytne matričný úrad.
Správny poplatok-apostille 6,50 Eur

Správny poplatok sa vyberá v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 Eur

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradnej určenej miestnosti 66,00 Eur

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným mat. úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 33,- Eur

uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,00 Eur

uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 Eur

uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199,00 Eur

Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva:

• Občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v zahraničí, potrebuje potvrdenie, že Slovensko od 01.02.2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine. Tento doklad možno nahradiť čestným vyhlásením štátneho občana SR o osobnom stave. Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov!

Doklad o pobyte:

* doklad o trvalom pobyte vydáva oddelenie evidencia obyvateľstva
Zmocnenie k uzav.manželstva
- napr. nevesta má trvalý pobyt vo Veľkom Mederi, ženích má v Dunajskej Strede a manželstvo chcú uzavrieť v Komárne. V tomto prípade požiadajú Matričný úrad buď vo Veľkom Mederi, buď v Dun. Strede, aby zmocnil Matričný úrad v Komárne na vykonanie aktu uzavretia manželstva.

Úkony sú spoplatnené podľa zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov:

povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 Eur

akt uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 Eur