Vydanie úmrtného listu

K vydaniu úmrtného listu je potrebná prítomnosť blízkej osoby, o ktorej úmrtný list sa jedná.
Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5,- Eur - v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vydanie 1. úmrtného listu po úmrtí

K vydaniu úmrtného listu po úmrtí je potrebné doložiť:

• List o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár
• občiansky preukaz zomrelého
• údaje o pozostalom po zomrelom

Po predložení uvedených dokladov Vám na počkanie bude vystavený úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.
Tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.