• Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt – je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má spravidla len jeden trvalý pobyt v budove alebo jej časti určenej na bývanie.
Občan po dovřšení 15. roku veku sa môže prihlásiť na pobyt aj sám, pričom predkladá doklady, ktoré určuje zákon. Maloleté deti do 15. roku veku môžu byť prihlásené na trvalý pobyt so súhlasom zákonného zástupcu alebo opatrovníka na iný trvalý pobyt ako majú oni.

Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz /platný/ , príp. potrvrdenie o OP, RL dieťaťa do 15 rokov
- Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z katastra nehnuteľnosti / originál LV – nie z internetu/
- Nájomná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú
- Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na TP s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo nájomcu.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Doba vybavenia na počkanie

Poplatok:
Prihlásenie na trvalý pobyt – bez poplatku
Potvrdenie o trvalom pobyte – 5,- € /osoba platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ/

• Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt /PP/ je miesto, kde sa občan zdržiava mimo svojho TP – a ak má trvať viac ako 90 dní.
PP sa ohlasuje najneskôr do 10 dní od začiatku ubytovania. Predpokladaná doba PP môže byť max. 5 rokov, ktorá sa môže opakovane predlžiť.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania / vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu/, ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz /platný/, príp. potvrdenie o OP, RL dieťaťa do 15 rokov
- Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z katastra nehnuteľnosti /originál LV – nie z internetu/
- Nájomná zmluva
- Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na PP s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo nájomcu.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potrvrdenia o štátnom občianstve.

Doba vybavenia na počkanie

Poplatok:
Potvrdenie o prechodnom pobyte – 5,- € /platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ/

• Prehlásenie pobytu v rámci mesta

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Veľký Meder.

Potrebné doklady:
- Občiansky preukaz /platný/, príp. potvrdenie o OP, RL dieťaťa do l5 rokov
- Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti – výpis z katastra nehnuteľnosti /originál LV – nie z internetu/
- Nájomná zmluva
- Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na TP /PP/ s osvedčeným podpisom vlastníka, alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo nájomcu.
Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Doba vybavenia na počkanie

Poplatok:
prehlásenie pobytu v rámci mesta – bez poplatku
potvrdenie o trvalom /prechodnom/ pobytu – 5,- € /osoba platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ

• Ukončenie trvalého pobytu – odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady:
-platný občiansky preukaz / v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou/

Doba vybavenia na počkanie

Poplatok:
bez poplatku

• Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa vykonáva zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.
Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

Potrebné doklady:
- Návrh na zrušenie trvalého pobytu
- Originál list vlastníctva z geodézie /nie starší ako 3 mesiace/

Doba vybavenia 10 dní

Poplatok:
bez poplatku

• Potvrdenie o trvalom /prechodnom/ pobytu

Potvrdenie o trvalom /prechodnom/ pobyte vystavý Mestský úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady:
-Platný občiansky preukaz / v opačnom prípade potvrdenie o oP vydané políciou/
-Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

Doba vystavenia na počkanie

Poplatok:
5,- €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni MsÚ/