Na referáte evidencie sa zabezpečujú tri hlavné okruhy činnosti :
- evidencia obyvateľstva a informovanie občanov - bezdomovcov
(zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov)
- číslovanie budov (zákon č. 369/90. Zb. o obecnom zriadení )
- vedenie stáleho zoznamu voličov
Kancelária evidencie sa nachádza v budove mestského úradu, na prízemí, kanc. č. 19 .

Evidencia obyvateľstva vykonáva všetky úlohy, ktoré súvisia s prihlasovaním občanov na trvalý a prechodný pobyt, zápis novonarodených detí, úmrtí a sobáše. Vykonáva zrušenie záznamu trvalého pobytu a ďalšie tým súvisiace práce. Preveruje a vybavuje sťažnosti občanov súvisiace s náplňou práce referátu, pre oblasť prihlasovania a zrušenia trvalého pobytu. Vedie evidenciu občanov bez hláseného trvalého pobytu („bezdomovcov“).
Evidencia obyvateľstva vydáva potvrdenia o pobyte pre rôzne účely.