20.3.2019

Milí obyvatelia

Oznamujeme  obyvateľom mesta,  že Okresný súd v Dunajskej Strede hľadá prísediacich pri Okresnom súde na obdobie 2019 - 2022.

Záujemcovia sa môžu informovať osobne v kancelárii č. 19 Mestského úradu vo Veľkom Mederi do 25. marca 2019.

 

7.3.2019

Milí obyvatelia

Vážený občania, oznamujeme Vám, že 11.3. a 12.3.2019 sa v našom meste budú pohybovať pracovníci spoločnosti Slovakia Energy za účelom optimalizácie cien elektriny a plynu. Pracovníci sa preukážu služobným preukazom.

 

7.3.2019

Milí obyvatelia

Miestna organizácia Slovenského červeného kríža vo Veľkom Mederi  Vás pozýva na darovanie krvi dňa 22.3.2019, v piatok od 8.00 do 11.30 hod. do Hasičského centra vo Veľkom Mederi. Každého darcu srdečne očakávajú

 

20.2.2019

Milí obyvatelia

Variete Karlson srdečne pozýva malých aj veľkých na svoj program dňa 27.februára 2019 od 17.00 hod. do kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi. Uvidíte orientálne tance s hadmi, fakírske výkony, kúzla a ilúzie, žongléra, cvičené holuby, o smiech sa postarajú klauni. Vstupné: dospelí 4€, deti do 14 rokov 3€.

 

20.2.2019

Milí obyvatelia

MUDr. Andrea Nagy, obvodná lekárka oznamuje svojim pacientom, že 25.,26. a 27. februára 2019 plánuje dovolenku. V súrnych prípadoch ju zastupuje MUDr. Fehér v Čiližskej Radvani.

 

20.2.2019

Milí obyvatelia

Primátor mesta zvoláva 2.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi 22. februára 2019 o 14.00 hod. do zasadačky Mestského úradu.

 

14.2.2019

Milí obyvatelia

Agentúra GYIQ s.r.o. prijme väčší počet zamestnancov do automobilového priemyslu v Trnave na pozíciu operátor a vodič VZV. Doprava je zabezpečená. Platové podmienky od 800 € plus odmeny, pracuje sa na tri zmeny.

Informovať sa môžete na tel.číslach : 0917382052, 0907047711, 0940851401.

 

7.2.2019

Milí obyvatelia

Oznamujeme obyvateľom, že Štatistický úrad Slovenskej republiky bude vykonávať zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností, ktoré sa uskutoční od 4.februára do 28.júna 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník, ktorý sa preukáže osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré sa v rámci tohto zisťovania poskytnú, sú chránené a slúžia výlučne na štatistické účely

25.1.2019

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že dňa 4.2.2019 od 8.30 hod. do 15.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach : Besnyeiho (č.domu 1), časť Jahodová (č.domu 1-16), časť Stará (č.domu 1-50), časť Tichá (č.domu 2-37,121), časť Železničná (č.domu 16,37), časť nám.B.Bartóka 2

24.1.2019

Milí obyvatelia

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) v zmysle zákona č.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sú povinní oznámiť každoročne do 15. februára Mestskému úradu vo Veľkom Mederi, odd. životného prostredia, spotrebu palív a surovín za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú, ale aj ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok na predpísanom tlačive. Výšku poplatku mesto určí na základe prílohy č. 2 k VZN č.176 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch.

Tlačivo si je  možné vyzdvihnúť na Mestskom úrade, budova C, odd. životného prostredia počas úradných hodín.

24.1.2019

Milí obyvatelia

Lesorek s.r.o. oznamuje obyvateľom, že uskutoční v tomto období orez stromov a krovín v ochrannom pásme vysokého napätia, veľmi vysokého napätia vzdušných vedení pre Západoslovenskú distribučnú spoločnosť. Orezy sa uskutočnia v katastri  mesta Veľký Meder podľa potreby a požiadavky Západoslovenskej distribučnej a.s. Bližšie informácie na tel.čísle 0907 129817.

16.1.2019

Milí obyvatelia

MO Červeného kríža Vás srdečne pozýva na dobročinný bál spojený s členskou schôdzou 26.januára 2019 od 18.00 hod. do kultúrneho strediska. Vstupné je 14 €. Hudbu zabezpečí Juraj Bugár a Ladislav Baraňovsky. Výťažok z bálu bude ponúknutý jednému chorému dievčatku a jeho rodine. Lístky sa dajú zakúpiť: Piroska Fülöp 0908151314, Sándor Hír 0907216581, Eva Šušíková 0905917681

 

14.1.2019

Milí obyvatelia

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov, ktoré nepatria do komunálneho odpadu.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených, tzv. Recykloboxov, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a iných miestach na území mesta. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojim dielom k ochrane životného prostredia