Kancelária prvého kontaktu na Mestskom úrade vo Veľkom Mederi bola zriadená v  budove B Mestského úradu na Komárňanskej ulici...

      Jej cieľom je na jednom mieste poskytnúť komplexné služby klientovi, rýchlo a efektívne reagovať na jeho požiadavky.
       Otvorenie tohto pracoviska sleduje cieľ zefektívnenia vybavovania žiadosti, poskytovania informácií a služieb občanom zo strany samosprávy.

      Vytvorenie kancelárie prvého kontaktu je symbolickým počinom mesta smerom k otvorenej komunikácií s občanom. Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort.

Poskytnuté služby:

Podateľňa

Pokladňa

na úseku stavebné konanie:
Drobná stavba(do 25 m2)
Stavebné úpravy

na úseku životné prostredie: 
Žiadosť na výrub stromov
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

na úseku spločný stavebný úrad:
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Kolaudačné rozhodnutie

Miestne dane a poplatky
Daň z nehnuteľnosti
Miestny poplatok za komunálne odpady
Daň za psa
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za predajné automaty
Ostatné dane a poplatky
Ohlásenie otváracej doby
Nájomné zmluvy
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie