Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Veľký Meder vykonáva úlohy vyplývajúce z postavenia Mesta Veľký Meder ako správcu miestnych daní, ktoré sú ukladané na území Mesta Veľký Meder a správu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Základným hmotnoprávnym predpisom v tejto oblasti je zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a procesnoprávnym predpisom v oblasti správy daní je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a príslušných všeobecne záväzných nariadení Mesta Veľký Meder v oblasti miestnych daní, na území nášho mesta sú ukladané nasledovné miestne dane:

1. daň z nehnuteľností,
2. daň za psa,
3. daň za užívanie verejného priestranstva,
4. daň za ubytovanie,
5. daň za predajné automaty,
6. daň za nevýherné hracie prístroje a
7. miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.