Referát účtovníctva

• vedie účtovníctvo podľa platnej účtovnej osnovy
• vykonáva kontrolu cestovných vyúčtovaní
• zostavuje účtovné výkazy mesta
• zostavuje štatistické výkazy
• preveruje správnosť súhrnných účtovných výkazov
• vykonáva účtovnú závierku mesta
• vykonáva konsolidovanú účtovnú závierku mesta
• sleduje hospodárenie so sociálnym fondom

Referát miezd a personalistiky

• zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu mesta, spoločného obecného úradu, škôl a školských zariadení
• mesačne zúčtováva mzdy a iné nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov všetkých zamestnancov vrátane dohôd o vykonaní práce
• vypracováva pracovné zmluvy a dohody o vykonaní prác
• mesačne vypracováva výkazy aj elektronickou formou do sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovní
• štvrťročne spracováva daňové a štatistické výkazy aj elektronickou formou
• zabezpečuje odvodové povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov
• vykonáva ročné zúčtovania dane a ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní

Referát rozpočtovania a financovania

• vedenie evidencie došlých faktúr v knihe došlých faktúr
• obstaráva platobné a zúčtovacie styky, bankové dispozície, a prevody finančných prostriedkov, vykonáva kontroly bankových dokladov
• zostavuje návrh programového rozpočtu mesta v spolupráci s ostatnými oddeleniami mestského úradu
• zabezpečuje v spolupráci s ostatnými oddeleniami mestského úradu financovanie úloh a hospodárenie mesta a ním riadených organizácií v súlade s rozpočtovými pravidlami a ostatnými predpismi upravujúcimi rozpočtové a finančné hospodárenie
• pripravuje návrhy na rozpočtové opatrenia a zmenu rozpočtu a zabezpečuje ich realizáciu, vedie evidenciu o schválených zmenách rozpočtu
• zabezpečuje kontrolu plnenia rozpočtu mesta, vypracováva rozbory a správy o plnení rozpočtu a odstraňuje nedostatky
• zabezpečuje finančné usporiadanie hospodárenia mesta
• sleduje hospodárenie s rezervným fondom a fondom rozvoja bývania
• navrhuje finančné zabezpečenie nových a rozpočtovo nezabezpečených úloh
• vybavuje bankové úvery
• vykonáva predbežnú finančnú kontrolu príjmov a ním spravovaných výdavkov, vykonáva priebežnú finančnú kontrolu
• sledovanie plánovaného obstarania tovarov, služieb a investícií a schvaľovanie súhlasov na obstaranie
• vedie evidenciu zmlúv mesta
• zabezpečuje úlohy týkajúce sa zriaďovania účtov v peňažných ústavoch, dispozičného oprávnenia, podpisových vzorov a iných úloh určených právnymi predpismi a pokynmi peňažných ústavov
• úhrada – platobný styk pomocou Home Banking, Biznis Banking a Internet Banking
• Zabezpečí prevody miezd z účtu mesta pre zamestnancov
• vystavenie likvidačného listu a zabezpečenie podpisov zodpovedných osôb za prevedenie prác a predbežnej finančnej kontroly na obstaranie tovarov, služieb a investícií
• zabezpečuje obstarávanie, evidenciu, doručenie a rozpis stravných lístkov pre zamestnancov podľa programov
• evidencia vyúčtovania prevádzky motorového vozidla
• vypracovanie rozpočtu spoločného obecného úradu
• rozpis finančných príspevkov spoločného obecného úradu podľa obcí
• vyhodnocovanie nákladov a výnosov spoločného obecného úradu
• vyhodnotenie žiadostí o poskytnuté finančné príspevky z rozpočtu mesta
• príprava návrhov zmlúv na dotáciu
• zabezpečuje poistenie majetku mesta – poistné zmluvy, sledovanie a uhrádzanie platieb
• zabezpečuje vypracovanie všeobecne záväzných nariadení, zásad a interných smerníc
• vypracovanie ročnej hodnotiacej správy
• vypracovanie monitorovacej správy
• zostavuje výročnú správu mesta
• zostavuje záverečný účet mesta
• zostavuje konsolidovanú výročnú správu mesta
• zostavuje daňové priznanie mesta