Náplň činnosti

odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta formou dražby, verejnej súťaže

výberové konania na obsadenie voľných nebytových priestorov slúžiacich na podnikateľskú činnosť v meste

evidencia na úseku správy majetku

spracovanie kúpno-predajných zmlúv s fyzickými a právnickými osobami

vyhotovovanie nájomných zmlúv na nebytové priestory, ktoré sú v majetku mesta

vyhotovovanie nájomných zmlúv na prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta

vyhotovovanie zmlúv o prevode majetku do správy organizáciám mesta

zabezpečenie prevodu majetku štátu do majetku mesta prostredníctvom delimitácie

evidencia nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta

príprava a zabezpečenie inventarizácie majetku mesta

zabezpečenie registrácie na Katastrálnom úrade