aukcia

Verejné obstarávanie

aktuality ...

NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA PRE MESTO VEĽKÝ MEDER

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o VO pre:

"Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Veľký Meder"

Výzva na predkladanie ponúk

REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ MŠK VEĽKÝ MEDER

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o VO pre:

"Rekonštrukcia šatní MŠK Veľký Meder"

Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte MŠK Veľký Meder, spočívajúce vo výmene a rekonštrukcii pôvodných drevených výplní okenných otvorov a vo vybudovaní ústredného kúrenia a teplovodného vykurovacieho systému s núteným obehom.

Celú výzvu na predkladanie ponúk nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

Výzva na predkladanie ponuky - PDF
Výzva na predkladanie ponuky - word
Príloha č. 1 Výzvy - Opis predmetu zákazky - word
Príloha č. 2 výzvy - Výkaz výmer stavby  - xls

 

MODERNÝM KAMEROVÝM SYSTÉMOM VO VEĽKOM MEDERI - II. ETAPA

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o VO pre:

„Rozšírenie kamerového systému mesta Veľký Meder"

Predmetom zákazky je rozšírenie kamerového systému mesta Veľký Meder. Systém sa skladá z digitálnych kamier, nahrávacieho zariadenia a príslušenstva. Rozšírenie kamerového systému musí byť kompatibilné s existujúcim systémom. V rámci zákazky budú umiestnené kamery R2, S8 a S3, podľa návrhu rozmiestnenia kamier.

Celú výzvu na predkladanie ponúk nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

Výzva na predkladanie ponuky

Príloha výzvy č. 1

Príloha výzvy č. 2

 

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V MESTE VEĽKÝ MEDER - VYPRACOVANIE ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE A KOMPLETNEJ PD PRE PROJEKT

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o VO pre:

Vypracovanie architektonickej štúdie a kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a LCC hodnotenia – pre projekt s názvom: “Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Veľký Meder.“

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky

 

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÁ ZÁKAZKA)

Vestník č. 60/2016 - 29.03.2016 - 6155 - WYP

Súťažné podklady - projektová dokumentácia

 1. A01 Situácia 
 2. A02 Pôdorys 1.NP - objekt č. 1
 3. A03 Pôdorys 1.NP - objekt č. 2
 4. A04 Pohľady - objekt č. 1
 5. A05 Pohľady - objekt č. 2
 6. A06 Charakteristické detaily 1
 7. A07 Charakteristické detaily 2
 8. Technická správa - časť A, B
 9. Technická správa - časť C
 10. Výkaz výmer SO 01 - formát *.xls
 11. Výkaz výmer SO 02 - formát *.xls
 12. Výkaz výmer SO 01 a SO 02 - formát *.xls
 13. Projektové energetické hodnotenie 1
 14. Projektové energetické hodnotenie 2

 

REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO ÚRADU - ZLEPŠENIE TEPELNO-TECHNICKÝCH VALSTNOSTÍ
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÁ ZÁKAZKA)

Vestník č. 51/2016 - 14.03.2016 - 5335 - WYP

Súťažné podklady - projektová dokumentácia

 1. A01 Situácia 
 2. A2 Skutočný stav - Pôdorys 1.NP
 3. A3 Skutočný stav - Pôdorys 2.NP
 4. A4 Skutočný stav - Strecha
 5. A5 Skutočný stav - Rez A-A
 6. A6 Skutočný stav - Rez B-B
 7. A7 Skutočný stav - Pohľady 1
 8. A8 Skutočný stav - Pohľady 2
 9. A02 Nový stav -  Pôdorys 1NP
 10. A03 Nový stav - Pôdorys 2NP
 11. A04 Nový stav - Strecha
 12. A05 Nový stav - Konštrukcia strechy
 13. A06 Nový stav - Rez A-A
 14. A07 Nový stav - Rez B-B
 15. A08 Nový stav - Pohľady 1
 16. A09 Nový stav - Pohľady 2
 17. A10 Nový stav - Pohľad zateplenia + detaily
 18. A11 Nový stav - Pohľady zateplenia
 19. A12 Nový stav - výpis okien, dverí
 20. A13 Nový stav - výpis klampiarskych konštrukcií
 21. Sprievodná správa
 22. Súhrnná technická správa
 23. Statický posudok
 24. Zdravotechnika - technická správa
 25. Zdravotechnika - 01
 26. Zdravotechnika - 02
 27. Zdravotechnika - 03
 28. Elektro - technická správa
 29. Elektro - E1
 30. Elektro - E2
 31. Elektro - E3
 32. Elektro - E4
 33. Elektro - E5
 34. Vzduchotechnika - technická správa
 35. Vzduchotechnika - 01
 36. Vzduchotechnika - 02
 37. Protipožiarna ochrana - správa
 38. Projektové energetické hodnotenie
 39. Výkaz výmer

 

 

KANALIZÁCIA VEĽKÝ MEDER - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÁ ZÁKAZKA)

Vestník č. 122/2015 - 23.06.2015 - 13121 - WYP

Súťažné podklady

Súťažné podklady - projektová dokumentácia

 1. Prehľadná situácia
 2. Situácia č. 1
 3. Situácia č. 2
 4. Pozdĺžny profil kanalizácie - vetva "A"
 5. Pozdĺžny profil kanalizácie - vetva "B"
 6. Pozdĺžny profil kanalizácie - vetvy - "C", "D", "E"
 7. Pozdĺžny profil kanalizácie - vety "F", "G"
 8. Pozdĺžny profil kanalizácie - vetva "H"
 9. Pozdĺžny profil kanalizácie - vetvy "I", "J", "K", "L"
 10. Pozdĺžny profil prípojky kanalizácie č. 31 a 78
 11. Pozdĺžny profil prípojky kanalizácie (typycké prevedenie)
 12. Armatúrová šachta
 13. Čistenie tlakovej kanalizácie
 14. Revízna šachta kanalizácie (typické prevedenie)
         Výpis šachiet - 1-27
         Výpis šachiet - 28-38 
 15. Domová revízna šachta kanalizácie (typycké prevedenie)
 16. Uloženie potrubia v ryhe
 17. Betónové oporné bloky na tlakovej kanalizácie
 18. Detail chráničky

Súťažné podklady - výkaz výmer - formát *.xls

Súťažné podklady - výkazy výmer - formát *.pdf (vetva D, vetva E, vetva G, vetva H, vetva J, vetva K, vetva L, výtlak A,B)


 

EKOLOGICKÁ INVESTÍCIA - INŠTALÁCIA TEPELNÉHO ČERPADLA V ZUŠ JOZEFA JANIGU VO VEĽKOM MEDERI
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÁ ZÁKAZKA)

Vestník č. 58/2015 - 23.03.2015 - 6495 - WYP

Súťažné podklady - projektová dokumentácia

 1. Situácia
 2. Pôdorys 1.NP
 3. Schéma kotolne
 4. Súhrnná technická správa
 5. Výkaz výmer 

 

ENERGY OBJECTIVES - INŠTALÁCIA TEPELNÉHO ČERPADLA V MŠ S VJM VO VEĽKOM MEDERI
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÁ ZÁKAZKA)

Vestník č. 58/2015 - 23.03.2015 - 6498 - WYP

Súťažné podklady - projektová dokumentácia

 1. Situácia
 2. Schéma kotolne_A 
 3. Schéma kotolne_B
 4. Súhrnná technická správa
 5. Výkaz výmer

 

Čistiace a hygienické prostriedky - Výzva na predloženie CP - 27.02.2015

 

VÝZVA

Výber dodávateľa na zabezpečenie telekomunikačných služieb pre TSP a ATSP

v rámci projektu s názvom - „ Podpora sociálnej inklúzie vo Veľkom Mederi
Kód ITMS: 27120130559

výzva
- príloha 1
- príloha 2

 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Mesto Veľký Meder v súlade s ustanovením § 155, ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje na svojom webovom sídle tento profil verejného obstarávateľa, ktorý bude prevádzkovať do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a vytvorení svojho profilu na ňom. Prístup k informáciám je cez záložku na hlavej lište webového sídla Mesta Veľký Meder pod názvom Verejné obstarávanie.

Mesto Veľký Meder je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona v súlade s internými predpismi mesta.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní budú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.

Informácie v profile bude verejný obstarávateľ uverejňovať v členení podľa povinností vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní (v skratke „ZVO“) nasledovne:

 • Informácia podľa § 9, ods. 9 ZVO – zákazka s hodnotou 1000 a viac €

 • Informácia podľa § 21, ods. 2 ZVO – správa o zákazke

 • Informácia podľa § 41, ods. 1 ZVO – otváranie ponúk

 • Informácia podľa § 49, ods. 1 ZVO – súťaže, zmluvy, informácie

 • Informácia podľa § 99, ods. 1 ZVO – súhrnná správa o zákazkách

 • Informácia podľa § 136, ods. 9 ZVO – námietky

Verejný obstarávateľ: Mesto Veľký Meder

Sídlo: Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder

Štatutárny zástupca: JUDr. Samuel Lojkovič, primátor

IČO: 00305332, DIČ: 2021002082