AKTUALITY

MODERNIZÁCIA UČEBNÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY VEĽKÝ MEDER

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o VO pre:

"Modernizácia učební Základnej školy Veľký Meder"

Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v úpravách učební v Základnej škole Bélu Bartóka s VJM vo Veľkom Mederi.

Celú výzvu na predkladanie ponúk nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

Výzva na predkladanie ponuky - PDF
Výzva na predkladanie ponuky - word
Výkaz výmer stavby  - xls
Situácia stavby
Jazyková  a IKT učebňa - nový stav
Biochemická učebňa - nový stav
Učebňa fyziky - pôvodný stav
Učebňa fyziky a polytechniky - nový stav

 

NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA PRE MESTO VEĽKÝ MEDER

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o VO pre:

"Spracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Veľký Meder"

Predmetom zákazky je vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie s názvom „Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder“. Stratégia bude riešiť energetickú problematiku v 48 objektoch patriacich mestu Veľký Meder. Jedná sa o objekty škôl a školských zariadení, administratívne budovy, zdravotnícke zariadenia, športové zariadenia. Ďalej bude stratégia riešiť objekty určené na bývanie v meste Veľký Meder, verejné osvetlenie, dopravu, tepelnú energetiku. Lokálna nízkozkouhlíková stratégia bude spracovaná na obdobie 15 rokov.

Celú výzvu na predkladanie ponúk nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

Výzva na predkladanie ponuky - PDF

Výzva na predkladanie ponuky - word

 

REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ MŠK VEĽKÝ MEDER

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o VO pre:

"Rekonštrukcia šatní MŠK Veľký Meder"

Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte MŠK Veľký Meder, spočívajúce vo výmene a rekonštrukcii pôvodných drevených výplní okenných otvorov a vo vybudovaní ústredného kúrenia a teplovodného vykurovacieho systému s núteným obehom.

Celú výzvu na predkladanie ponúk nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

Výzva na predkladanie ponuky - PDF
Výzva na predkladanie ponuky - word
Príloha č. 1 Výzvy - Opis predmetu zákazky - word
Príloha č. 2 výzvy - Výkaz výmer stavby  - xls

 

MODERNÝM KAMEROVÝM SYSTÉMOM VO VEĽKOM MEDERI - II. ETAPA

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o VO pre:

„Rozšírenie kamerového systému mesta Veľký Meder"

Predmetom zákazky je rozšírenie kamerového systému mesta Veľký Meder. Systém sa skladá z digitálnych kamier, nahrávacieho zariadenia a príslušenstva. Rozšírenie kamerového systému musí byť kompatibilné s existujúcim systémom. V rámci zákazky budú umiestnené kamery R2, S8 a S3, podľa návrhu rozmiestnenia kamier.

Celú výzvu na predkladanie ponúk nájdete na nižšie uvedenom odkaze.

Výzva na predkladanie ponuky

Príloha výzvy č. 1

Príloha výzvy č. 2

 

CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V MESTE VEĽKÝ MEDER - VYPRACOVANIE ARCHITEKTONICKEJ ŠTÚDIE A KOMPLETNEJ PD PRE PROJEKT

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o VO pre:

Vypracovanie architektonickej štúdie a kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, tender zhotoviteľa stavby a LCC hodnotenia – pre projekt s názvom: “Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Veľký Meder.“

Výzva na predloženie ponuky

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky

 

REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÁ ZÁKAZKA)

Vestník č. 60/2016 - 29.03.2016 - 6155 - WYP

Súťažné podklady - projektová dokumentácia

 1. A01 Situácia 
 2. A02 Pôdorys 1.NP - objekt č. 1
 3. A03 Pôdorys 1.NP - objekt č. 2
 4. A04 Pohľady - objekt č. 1
 5. A05 Pohľady - objekt č. 2
 6. A06 Charakteristické detaily 1
 7. A07 Charakteristické detaily 2
 8. Technická správa - časť A, B
 9. Technická správa - časť C
 10. Výkaz výmer SO 01 - formát *.xls
 11. Výkaz výmer SO 02 - formát *.xls
 12. Výkaz výmer SO 01 a SO 02 - formát *.xls
 13. Projektové energetické hodnotenie 1
 14. Projektové energetické hodnotenie 2

 

REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO ÚRADU - ZLEPŠENIE TEPELNO-TECHNICKÝCH VALSTNOSTÍ
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÁ ZÁKAZKA)

Vestník č. 51/2016 - 14.03.2016 - 5335 - WYP

Súťažné podklady - projektová dokumentácia

 1. A01 Situácia 
 2. A2 Skutočný stav - Pôdorys 1.NP
 3. A3 Skutočný stav - Pôdorys 2.NP
 4. A4 Skutočný stav - Strecha
 5. A5 Skutočný stav - Rez A-A
 6. A6 Skutočný stav - Rez B-B
 7. A7 Skutočný stav - Pohľady 1
 8. A8 Skutočný stav - Pohľady 2
 9. A02 Nový stav -  Pôdorys 1NP
 10. A03 Nový stav - Pôdorys 2NP
 11. A04 Nový stav - Strecha
 12. A05 Nový stav - Konštrukcia strechy
 13. A06 Nový stav - Rez A-A
 14. A07 Nový stav - Rez B-B
 15. A08 Nový stav - Pohľady 1
 16. A09 Nový stav - Pohľady 2
 17. A10 Nový stav - Pohľad zateplenia + detaily
 18. A11 Nový stav - Pohľady zateplenia
 19. A12 Nový stav - výpis okien, dverí
 20. A13 Nový stav - výpis klampiarskych konštrukcií
 21. Sprievodná správa
 22. Súhrnná technická správa
 23. Statický posudok
 24. Zdravotechnika - technická správa
 25. Zdravotechnika - 01
 26. Zdravotechnika - 02
 27. Zdravotechnika - 03
 28. Elektro - technická správa
 29. Elektro - E1
 30. Elektro - E2
 31. Elektro - E3
 32. Elektro - E4
 33. Elektro - E5
 34. Vzduchotechnika - technická správa
 35. Vzduchotechnika - 01
 36. Vzduchotechnika - 02
 37. Protipožiarna ochrana - správa
 38. Projektové energetické hodnotenie
 39. Výkaz výmer

 

 

KANALIZÁCIA VEĽKÝ MEDER - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÁ ZÁKAZKA)

Vestník č. 122/2015 - 23.06.2015 - 13121 - WYP

Súťažné podklady

Súťažné podklady - projektová dokumentácia

 1. Prehľadná situácia
 2. Situácia č. 1
 3. Situácia č. 2
 4. Pozdĺžny profil kanalizácie - vetva "A"
 5. Pozdĺžny profil kanalizácie - vetva "B"
 6. Pozdĺžny profil kanalizácie - vetvy - "C", "D", "E"
 7. Pozdĺžny profil kanalizácie - vety "F", "G"
 8. Pozdĺžny profil kanalizácie - vetva "H"
 9. Pozdĺžny profil kanalizácie - vetvy "I", "J", "K", "L"
 10. Pozdĺžny profil prípojky kanalizácie č. 31 a 78
 11. Pozdĺžny profil prípojky kanalizácie (typycké prevedenie)
 12. Armatúrová šachta
 13. Čistenie tlakovej kanalizácie
 14. Revízna šachta kanalizácie (typické prevedenie)
         Výpis šachiet - 1-27
         Výpis šachiet - 28-38 
 15. Domová revízna šachta kanalizácie (typycké prevedenie)
 16. Uloženie potrubia v ryhe
 17. Betónové oporné bloky na tlakovej kanalizácie
 18. Detail chráničky

Súťažné podklady - výkaz výmer - formát *.xls

Súťažné podklady - výkazy výmer - formát *.pdf (vetva D, vetva E, vetva G, vetva H, vetva J, vetva K, vetva L, výtlak A,B)


 

EKOLOGICKÁ INVESTÍCIA - INŠTALÁCIA TEPELNÉHO ČERPADLA V ZUŠ JOZEFA JANIGU VO VEĽKOM MEDERI
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÁ ZÁKAZKA)

Vestník č. 58/2015 - 23.03.2015 - 6495 - WYP

Súťažné podklady - projektová dokumentácia

 1. Situácia
 2. Pôdorys 1.NP
 3. Schéma kotolne
 4. Súhrnná technická správa
 5. Výkaz výmer 

 

ENERGY OBJECTIVES - INŠTALÁCIA TEPELNÉHO ČERPADLA V MŠ S VJM VO VEĽKOM MEDERI
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÁ ZÁKAZKA)

Vestník č. 58/2015 - 23.03.2015 - 6498 - WYP

Súťažné podklady - projektová dokumentácia

 1. Situácia
 2. Schéma kotolne_A 
 3. Schéma kotolne_B
 4. Súhrnná technická správa
 5. Výkaz výmer

 

Čistiace a hygienické prostriedky - Výzva na predloženie CP - 27.02.2015

 

VÝZVA

Výber dodávateľa na zabezpečenie telekomunikačných služieb pre TSP a ATSP

v rámci projektu s názvom - „ Podpora sociálnej inklúzie vo Veľkom Mederi
Kód ITMS: 27120130559

výzva
- príloha 1
- príloha 2

 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Mesto Veľký Meder v súlade s ustanovením § 155, ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje na svojom webovom sídle tento profil verejného obstarávateľa, ktorý bude prevádzkovať do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a vytvorení svojho profilu na ňom. Prístup k informáciám je cez záložku na hlavej lište webového sídla Mesta Veľký Meder pod názvom Verejné obstarávanie.

Mesto Veľký Meder je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona v súlade s internými predpismi mesta.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní budú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa.

Informácie v profile bude verejný obstarávateľ uverejňovať v členení podľa povinností vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní (v skratke „ZVO“) nasledovne:

 • Informácia podľa § 9, ods. 9 ZVO – zákazka s hodnotou 1000 a viac €

 • Informácia podľa § 21, ods. 2 ZVO – správa o zákazke

 • Informácia podľa § 41, ods. 1 ZVO – otváranie ponúk

 • Informácia podľa § 49, ods. 1 ZVO – súťaže, zmluvy, informácie

 • Informácia podľa § 99, ods. 1 ZVO – súhrnná správa o zákazkách

 • Informácia podľa § 136, ods. 9 ZVO – námietky

Verejný obstarávateľ: Mesto Veľký Meder

Sídlo: Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder

Štatutárny zástupca: JUDr. Samuel Lojkovič, primátor

IČO: 00305332, DIČ: 2021002082