Verejný obstarávateľ: Mesto Veľký Meder
Sídlo: Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
Štatutárny zástupca: JUDr. Samuel Lojkovič - primátor mesta
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s .
Číslo účtu: SK7311000000002924860560
IČO: 00305332
DIČ: 2021002082.
DPH: Mesto Veľký Meder nie je platcom DPH

Mesto Veľký Meder je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení uvedeného zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa ZVO, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
Mesto Veľký Meder vypracovalo „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou“. Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.


Plán verejného obstarávania verejného obstarávateľa Veľký Meder

v roku 2019

Zrealizované:

 1. Digitálny RTG prístroj s príslušenstvom a PACS systémom pre mesto Veľký Meder
 2. Pamätné tabule - Srbský cintorín
 3. Tlač periodika „Veľkomederský hlásnik - Nagymegyeri hírmondó“
 4. Prenájom kopírovacích strojov a súvisiace služby
 5. Zabezpečenie pekárenských výrobkov pre školské jedálne
 6. Zabezpečenie mlieka a mliečnych výrobkov pre školské jedálne
 7. Zabezpečenie trvanlivých potravín pre školské jedálne
 8. Zabezpečenie zeleniny, ovocia a trvanlivých potravín pre školské jedálne
 9. Zabezpečenie čerstvého kuchynsky opracovaného mäsa (okrem hydiny) a mäsových výrobkov pre školské jedálne
 10. Údržba okrasných drevín, ruží, trvaliek a ostatných kvetinových záhonov
 11. Celoplošná deratizácia na území mesta Veľký Meder
 12. Rámcová dohoda o poskytovaní služieb verejného obstarávania
 13. Protipožiarne dvere ZŠ B. Bartóka Veľký Meder
 14. Dodávka čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb pre mesto Veľký Meder
 15. Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre mesto Veľký Meder
 16. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu - II. etapa rekonštrukcia pôvodnej stavby
 17. Vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí: BK-1/2019 pre projekt KANALIZÁCIA IŽOP
 18. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Veľký Meder - RTG pracovisko - stavebné práce
 19. Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ J.A.K. Veľký Meder - stavebné práce
 20. Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ J.A.K. Veľký Meder - výmena kuchynských zariadení
 21. Zabezpečenie technológie do prečerpávacej stanice odpadových vôd - obytná zóna Veľký Meder
 22. Zariadenie interiéru pre MŠ v pôsobnosti mesta Veľký Meder
 23. Rekonštrukcia strechy a bleskozvodov MsKS M. Corvina Veľký Meder
 24. Výstavba výtlačnej časti kanalizácie (vetva V1) z m.č. Ižop do PČS - Obytná zóna Veľký Meder
 25. Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder

 

V realizácii

 1. Rozšírenie kamerového systému v meste Veľký Meder (dotácia MVSR)
 2. Vypracovanie žiadosti o NFP v súlade s výzvou SIEA ako SO pre OP Kvalita životného prostredia na predkladanie žiadostí, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 k projektu s názvom: „Rozvoj energetických služieb v meste Veľký Meder“

 

 

V príprave

 1. Zníženie energetickej náročnosti MŠ nám. B. Bartóka Veľký Meder - výmena okien
 2. Výstavba prečerpávacej stanice odpadových vôd v m.č. Ižop
 3. Výstavba gravitačnej časti kanalizácie (stoka A) v m.č. Ižop - ulica Konvalinková
 4. Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu: II etapa – rekonštrukcia pôvodnej stavby
 5. Moderným kamerovým systémom vo Veľkom Mederi - III. etapa (dotácia MVSR)
 6. Moderným kamerovým systémom vo Veľkom Mederi - III. etapa - ( investícia mesta)
 7. Vypracovanie žiadosti o dotáciu v súlade s výzvou Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí - činnosť A3
 8. Vypracovanie žiadosti o dotáciu v súlade s výzvou Environmentálneho fondu na predkladanie žiadostí - činnosť C1 v kombinácii s činnosťou C3
 9. Audit individuálnej účtovnej závierky (IUZ) a konsolidovanej účtovnej závierky (KUZ) mesta Veľký Meder
 10. Vypracovanie vyúčtovania dotácie z Programu Europe for Citizens, akcia Town Twinning
 11. Zabezpečenie stravovania pre dôchodcov
 12. Vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti vo Veľkom Mederi
 13. Publicita projektu "Nízkouhlíková stratégia mesta Veľký Meder" -

Doplniť text

Obchodná verejná súťaž č. 1/2018

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2018 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Železničná 63/12, 932 01 Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na webovom sídle mesta: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 031/5904923. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 10.07.2018 o 10:00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2018

 

Obchodná verejná súťaž č. 2/2018

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 2/2018 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Železničná 63/12, 932 01 Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na webovom sídle mesta: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 031/5904923. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 10.07.2018 o 10:00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2018

 

Obchodná verejná súťaž č. 3/2018

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 3/2018 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Železničná 63/12, 932 01 Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na webovom sídle mesta: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 031/5904923. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 10.07.2018 o 10:00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 3/2018

 

Obchodná verejná súťaž č. 4/2018

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 4/2018 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Železničná 63/12, 932 01 Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na webovom sídle mesta: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 031/5904923. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 10.07.2018 o 10:00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 4/2018

 

Obchodná verejná súťaž č. 5/2018

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 5/2018 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Železničná 63/12, 932 01 Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na webovom sídle mesta: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 031/5904923. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 10.07.2018 o 10:00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 5/2018

 

Obchodná verejná súťaž č. 6/2018

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 6/2018 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Železničná 63/12, 932 01 Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na webovom sídle mesta: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 031/5904923. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 10.07.2018 o 10:00 hod.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 6/2018

 

 

 

 

 

Podkategórie