2018

Individuálna účtovná závierka za rok 2018 

Poznámky k IÚZ za rok 2018

Správa auditora k IÚZ za rok 2018

Výročná správa k IÚZ za rok 2018

Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018

Poznámky ku KÚZ za rok 2018 

Správa auditora k KÚZ za rok 2018

Výročná správa k KÚZ za rok 2018

2017

Individuálna účtovná závierka IÚZ za rok 2017

Poznámky k IÚZ za rok 2017

Správa audítora k IÚZ za rok 2017

Konsolidovaná výročná správa za rok 2017

Konsolidovaná účtovná závierka KÚZ za rok 2017

Poznámky ku KÚZ za rok 2017

Správa audítora k KÚZ za rok 2017

Výročná správa IUZ za rok 2017

Správa auditora k VS IÚZ za rok 2017

2016

Individuálna výročná správa za rok 2016

Individuálna účtovná závierka IÚZ za rok 2016

Poznámky k IÚZ za rok 2016

Správa audítora k IÚZ za rok 2016

Správa audítora k VS IÚZ za rok 2016

Konsolidovaná výročná správa za rok 2016

Konsolidovaná účtovná závierka KÚZ za rok 2016

Poznámky ku KÚZ za rok 2016

Správa audítora ku KÚZ za rok 2016

Správa audítora k VS KÚZ za rok 2016

2015

Individuálna výročná správa za rok 2015

Individuálna účtovná závierka IÚZ za rok 2015

Poznámky k IÚZ za rok 2015

Správa audítora k IÚZ za rok 2015

Správa audítora k Individuálnej výročnej správe za rok 2015

Konsolidovaná výročná správa za rok 2015

Konsolidovaná účtovná závierka KÚZ za rok 2015

Poznámky ku KÚZ za rok 2015

Správa audítora ku KÚZ za rok 2015

Správa audítora ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2015

2014

Výročná správa spojená za rok 2014

Výkazy k 31.12.2014

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2014

Tabuľky k poznámkam za rok 2014

Správa audítora o overení RÚZ za rok 2014

Správa audítora o overení KÚZ za rok 2014

Dodatok správy auditora o overení súladu výročnej správy s ÚZ za rok 2014

2013

Výročná správa mesta za rok 2013

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013

Správa nezávislého auditora z overenia ÚZ za rok 2013

Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2013

Konsolidovaná súvaha k 31.12.2013

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Konsolidované poznámky k 31.12.2013

2012

Výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2012

Správa nezávislého auditora z overenia UZ k 31.12.2012

Konsolidovaná výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2012

2011

Konsolidovaná výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2011

Výkaz ziskov a strát za rok 2011

Súvaha k 31.12.2011

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2011

Konsolidovaná súvaha k 31.12.2011

Poznámky k UZ za rok 2011

Poznámky ku KUZ za rok 2011

Správa nezávislého auditora z overenia UZ k 31.12.2011

2010

Konsolidovaná výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2010

2009

Výročná správa mesta Veľký Meder za rok 2009