Verejný obstarávateľ: Mesto Veľký Meder
Sídlo: Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
Štatutárny zástupca: JUDr. Samuel Lojkovič - primátor mesta
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s .
Číslo účtu: SK7311000000002924860560
IČO: 00305332
DIČ: 2021002082.
DPH: Mesto Veľký Meder nie je platcom DPH

Mesto Veľký Meder je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení uvedeného zákona.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa ZVO, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.
ZVO upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.
Mesto Veľký Meder vypracovalo „Internú smernicu pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou“. Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.