tsm logo 1Spoločnosť TSM Veľký Meder, s.r.o. vznikla transformáciou mestskej rozpočtovej organizácie Technické služby mesta na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z októbra 2011 s účinnosťou od 01. 01. 2012. Jediným vlastníkom spoločnosti je Mesto Veľký Meder. Činnosť spoločnosti je zameraná na poskytovanie služieb verejnoprospešného charakteru.

Hlavnou činnosťou TSM VM je nakladanie s odpadmi vznikajúcimi na území mesta Veľký Meder a časti mesta Ižop. Nakladanie zahŕňa zber a transport odpadu na jeho následné zneškodnenie na skládke komunálneho odpadu. TSM VM ďalej zabezpečuje separovaný zber odpadov na území mesta zberom plastov z domácností a na Zbernom dvore na Okočskej ceste. Súčasťou separovaného zberu je dotrieďovanie vyzbieraných plastov. TSM VM prevádzkuje Zberný dvor separovaných odpadov na Okočskej ceste, kde obyvatelia mesta majú možnosť bezplatne odovzdať širokú škálu separovane zbieraných odpadov.
Okrem odpadového hospodárstva TSM VM zabezpečuje správu trhoviska, verejného WC, detských ihrísk, cintorínov a budov mesta.