Odpadové hospodárstvo a čistenie mesta

- zber a odvoz komunálneho odpadu v rámci individuálnej a komplexnej bytovej výstavby a od podnikateľských subjektov, firiem a inštitúcii
- separovaný zber v rámci individuálnej bytovej výstavby,
- dotrieďovanie separovane zbieraných odpadov,
- prevádzkovanie Zberného dvora na Okočskej ceste,
- pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre odvoz odpadov z domácností a podnikateľských subjektov,
- oprava a údržba veľkokapacitných a 1.100 litrových kontajnerov,
- vytváranie a pravidelná údržba kontajnerových stanovíšť,
- zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s čistením mesta,
- kontrola dostatočného počtu zberných nádob na území mesta,
- odstraňovanie ilegálnych skládok odpadov,
- organizovanie jarných a jesenných čistení mesta.

Verejná zeleň

- kontrola vykonávania činností na úseku údržby zelene,
- kontrola zdravotného a kondičného stavu stromov a krovitého porastu.

Údržba miestnych komunikácií

- celoročná údržba miestnych komunikácií, oprava výtlkov, výmoľov, prepadov, obrubníkov, dopravných značení, a pod.
- zimná údržba miestnych komunikácií,
- priebežná kontrola vykonávaných prác na základe objednávok.

Údržba verejného osvetlenia

- údržba verejného osvetlenia,
- priebežná kontrola vykonávaných prác na základe objednávok.

Správa a údržba mestských cintorínov

- správa a údržba mestských cintorínov (odvoz odpadov, kosenie trávy, výsadba, orezávanie a výrub stromov, údržba chodníkov, oplotenia, domov smútku a pod.)
- zabezpečenie prevádzky mestských cintorínov.

Všeobecné služby

- prevádzka trhoviska,
- prevádzka verejného WC,
- údržba detských ihrísk, pieskovísk,
- údržba mestského mobiliáru (lavičky, smetné koše a pod.),
- zabezpečenie vianočnej výzdoby mesta.