Komunálny odpad

TSM VM, s. r. o. zabezpečuje zber a transport komunálneho odpadu vznikajúceho činnosťou fyzických osôb, právnických osôb a rôznych inštitúcií pôsobiacich na území mesta.
Zber komunálneho odpadu prebieha nasledovne:

Rodinné domy (individuálna bytová výstavba)

Odpad z rodinných domov sa zbiera s frekvenciou jeden krát za dva týždne vždy v nepárny týždeň formou vyprázdnenia 120 l alebo 240 litrových nádob. Posilnený zber je zabezpečený počas hlavnej turistickej sezóny, kedy od polovice júna do polovice septembra odpad je zbieraný každý týždeň.
Poplatok za odvoz odpadu pre domácnosti s počtom členov 1-4 zahŕňa odvoz 1 ks nádoby s objemom 240 litrov (alebo 2 ks 120 litrových nádob). Domácnosti s počtom členov 5 a viac majú nárok na vyprázdnenie 2 ks 240 litrovej nádoby (za každých 4 členov domácnosti vzniká nárok na vyprázdnenie ďalšej 240 litrovej nádoby).

Viacbytové domy (komplexná bytová výstavba)

Sídlisko M. Corvina a Sídlisko Komárňanská
Zber odpadov je zabezpečený formou 1.100 litrových kontajnerov pristavených na centrálnych kontajnerových stanovištiach. Frekvencia odvozu je dvakrát týždenne.

Podnikateľské subjekty, firmy a inštitúcie

Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu od podnikateľských subjektov (fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba) a inštitúcií je zabezpečený na základe individuálnych objednávok v rámci množstevného zberu odpadov.

Veľkoobjemný odpad

Veľkoobjemný odpad je možné odovzdať na Zbernom dvore na Okočskej ceste alebo je možné objednať veľkokapacitný kontajner od TSM VM podľa platného cenníka.

Separovane zbierané zložky odpadov
Prečo separovať?
Ako správne separovať?

TSM VM, spol. s r. o. zabezpečuje separovaný zber odpadov a dotrieďovanie separovane zbieraných plastov.
Separovaný zber na území mesta Veľký Meder prebieha nasledovne:

Separovaný zber na „Ostrovčekoch separovaného zberu“
Ostrovčeky separovaného zberu sú vytvorené na 60 frekventovaných lokalitách mesta. Zbierajú sa na nich plasty, papier a sklo.

Zber separovane zbieraných plastov z rodinných domov
Podľa platného harmonogramu sa z rodinných domov zbierajú separovane zbierané plasty v priehľadných vreciach.

Separovaný zber na Zbernom dvore
Na Zbernom dvore na Okočskej ceste sa vo veľkokapacitných kontajneroch zbiera široká škála odpadov:
- plasty
- papier
- sklo
- viacvrstvové kombinované obaly tzv. TETRAPACK
- kovové obaly

Zberný dvor

Zberný dvor na Okočskej ceste slúži ako dôležitý článok systému nakladania s odpadmi na území mesta Veľký Meder. Zberný dvor prevádzkuje TSM VM, spol. s r. o.

Adresa: Zberný dvor, Okočská cesta
Telefón: +421/31/555 30 78

Zodpovedný pracovník:
Tomáš Vajda
Tel.: ‭+421 918 542 399

Prevádzková doba:
November – Marec
Pondelok: voľno
Utorok – Sobota: 8,00 – 16,00
Nedeľa: voľno

Apríl – Október
Pondelok: voľno
Utorok – Sobota: 9,00 – 17,00
Nedeľa: voľno

Obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta môžu na Zbernom dvore odovzdať nasledovné komodity:

- separovane zbierané zložky komunálneho odpadu:
- plasty
- papier
- sklo
- viacvrstvové kombinované obaly tzv. TETRAPACK
- kovové obaly

- drobný stavebný odpad – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc v maximálnom množstve 1 m3/obyvateľ/rok (jeden vývoz maximálne jeden prívesný vozík za osobný automobil). Na Zbernom dvore sa neodoberajú nebezpečné stavebné odpady, ako napr. asfalt, eternitová krytina, azbest
- veľkoobjemný odpad – nábytok (iba rozmontovaný), koberce, dvere
- použité potravinárske tuky a oleje – hospodársky dvor Nezábudková 1
- žiarivky a svetelné zdroje – hospodársky dvor Nezábudková 1
- elektrické a elektronické zariadenia – hospodársky dvor Nezábudková 1
- akumulátory a batérie – hospodársky dvor Nezábudková 1

Komodity je potrebné ukladať do kontajnerov podľa pokynov obsluhujúceho personálu! Na zbernom dvore nie je možné odovzdať zmesový komunálny odpad!

Vaše prípadné otázky, smerujúce k odpadovému hospodárstvu a prevádzky Zberného dvora radi odpovieme na telefónnom čísle: 031/555 30 58.

Ponúkané služby

V rámci nakladania s komunálnymi odpadmi Vám ponúkame:
- prenájom veľkokapacitných kontajnerov (7 m3) podľa platného cenníka na zber:
- komunálneho odpadu
- veľkoobjemného odpadu
- stavebného odpadu

V prípade záujmu o ponúkané služby kontaktujte TSM VM na telefónnom čísle: 031/555 30 58.