Informačné materiály o separovanom zbere
- čo zbierame
- ako správne separovať
- zberový kalendár

Prenájom veľkoobjemového kontajnera – žiadanka
Prevádzkový poriadok Zberného dvora

Nasledujúce materiály sú vo formáte pdf:

Pokyny pre občanov mesta na zbernom dvore

Identifikácia nádob čiarovými kódmi

Zber odpadu z elektro

Zber papiera

Zber plastov

Zber použitých potravinárskyvh olejov a tukov

Zber skla

Zber vyradených akumulátorov a batérií

Zber žiariviek a svetelných zdrojov