Sídlo spoločnosti:
TSM Veľký Meder, s. r. o. 
Nezábudková 1671/1
932 01 Veľký Meder

IČO: 46 456 201

ORSR: Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28510/T

Prevádzková doba:

Pondelok – Piatok: 8,00 – 15,00

tel: 031/555 30 58

 

Kontaktné osoby:

Norbert Magyarics - konateľ spoločnosti

Telefón: 031/555 30 58
Mobil: 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

JUDr. Peter Nyilfa - konateľ spoločnosti

Telefón: 031/555 30 58
e-mail:

Gabriela POLÁKOVÁ - administratívna pracovníčka

Telefón: 031/555 30 58
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tibor LÁDY - prevádzkar

Telefón: 031/555 30 58
Mobil: 0903/247 382

Mestská polícia

932 01 Veľký Meder Železničná 3127/7A
Mestská polícia: 0905/36 37 40
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Náčelník: Mgr. Alexander Egrecký

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základné úlohy, povinnosti a všeobecné oprávnenia príslušníkov Mestskej polície Veľký Meder

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Základné úlohy

Mestská polícia
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v meste,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora
f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom4) a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky5) spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
1. z dopravnej značky6) zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákazu otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce.
Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Povinnosti a oprávnenia príslušníkov mestskej polície

Základné povinnosti
Príslušník mestskej polície pri plnení úloh je povinný najmä
a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi starostu,
b) dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom,
c) zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok,
d) zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,
e) oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu,
f) poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,

Všeobecné oprávnenia
Príslušník mestskej polície pri plnení úloh je oprávnený
a) vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
b) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky (§ 3 ods. 1 písm. f)] zistené pri plnení úloh,
c) zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru Policajného zboru; ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar mestskej polície na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa osobitných predpisov,9)
d) presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou osobou,9)
e) prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh obecnej polície alebo obce.
f) zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f), alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.
Ďalšie oprávnenia sú ustanovené zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Matričný úrad

Kontakt: Mgr. Zsuzsanna Balogh-matrikárka
Adresa: Matričný úrad, Železničná 4, prízemie č. dverí 3, 93201 Veľký Meder
Tel.: 031 550 17-90, 031 590 4956
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Stránkové hodiny:
Pondelok 7,30 – 11,45 12,30-15,30
Utorok Neúraduje
Streda 7,30 – 11,45 12,30-17,00
Štvrtok Neúraduje
Piatok 7,30 – 11,45 12,30-14,00

Rodná matrika
Vydanie rodného listu
K vydaniu rodného listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej rodný list sa jedná alebo príbuzný v prvom pokolení, občiansky preukaz alebo pas. Vydanie rodného listu môžete žiadať aj písomne, cez e-mail a telefonicky. Ak žiadate písomne, treba dať do obálky 1,50 Eur, a obratom Vám bude poslaný rodný list a potvrdenie o prevzatí peňazí. Ak to žiadate cez e-mail, rodný list môžete prevzať potom osobne v dohodnutom termíne. Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 1,50 Eur v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Narodenie
Matričný úrad nevydáva rodný list pri narodení, nakoľko v meste nie je nemocničné zariadenie na ošetrenie matky a dieťaťa.
________________________________________
Sobášna matrika

Vydanie sobášneho listu
K vydaniu sobášneho listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej sobášny list sa jedná. Doklad sa vydáva na základe žiadosti. Občiansky preukaz alebo pas potrebujete na overenie totožnosti. Sobášny list nemôžeme vydať, ak manželstvo zaniklo rozvodom.
Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 1,50 Eur v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zmena mena a priezviska-informácie
K tomuto úkonu je potrebná žiadosť o zmenu mena alebo priezviska. Na zmenu mena a priezviska nie je právny nárok, každá žiadosť sa posudzuje individuálne. Bližšie informácie dostanete na Obvodnom úrade v Dunajskej Strede, nakoľko tento úrad vybavuje žiadosti o zmene mena a priezviska alebo jednotlivé informácie dostanete aj na matričnom úrade vo Veľkom Mederi.
Za úkon sa vyberá poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Prijatie predchádzajúceho priezviska
Po rozvode manželstva, kde manžel prijal priezvisko druhého manžela, môže oznámiť prijatie predchádzajúceho priezviska. Lehota na podanie oznámenia je 3 mesiace od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

Potrebné doklady:
- žiadosť o prijatie predchádzajúceho priezviska
- právoplatný rozsudok o rozvode
- občiansky preukaz
Tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.

Žiadosť o uzavretie manželstva
Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade, kde sa manželstvo uzatvára, podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. K uzavretiu manželstva pred orgánom štátu aj pred orgánom cirkvi sú potrebné rovnaké - nasledovné doklady:
• Slobodní:
o vlastné rodné listy-originály
o platné občianske preukazy
• Ovdovelí:
o vlastné rodné listy
o platné občianske preukazy
o úmrtný list manžela(ky)
• Maloletí:
o vlastné rodné listy
o platné občianske preukazy
o právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo pre maloletého(tú)
• Rozvedení:
o vlastné rodné listy
o platné občianske preukazy
o právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva
• Cudzinci:
o vlastné rodné listy
o platné občianske preukazy (u cudzinca pas)
o u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode
o u ovdovelých úmrtný list manžela (manželky)
o doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva , ktoré by malo obsahovať aj trvalé bydlisko cudzinca a potvrdenie o osobnom stave. Ak to neobsahuje, tak treba aj potvrdenie o trvalom pobyte

Cudzojazyčné doklady musia byť preložené do slovenského jazyka. Doklady je potrebné predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva. Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov! Cudzinci z niektorých štátov potrebujú na vlastné doklady aj APOSTILLE./vyššie overenie/. Informácie o potreby apostilácie poskytne matričný úrad.
Správny poplatok-apostille ..................................................................................................6,50 Eur

Správny poplatok sa vyberá v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
- Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ....................................................................................................................................16,50 Eur
- Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradnej určenej miestnosti.............................................. ....................................................................................................................................66,- Eur
- Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným mat. úradom medzi štátnym
- občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami.................................................................. ......................................................................................................................................33,- Eur
- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom............................................... ......................................................................................................................................66,- Eur
- uzavretie manželstva medzi cudzincami..................................................................................................................165,50 Eur
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt.......................................................................................................................199,- Eur

Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva:
• Občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v zahraničí, potrebuje potvrdenie, že Slovensko od 01.02.2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine. Tento doklad možno nahradiť čestným vyhlásením štátneho občana SR o osobnom stave. Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov!
Doklad o pobyte:
* doklad o trvalom pobyte vydáva oddelenie evidencia obyvateľstva
Zmocnenie k uzav.manželstva
- napr. nevesta má trvalý pobyt vo Veľkom Mederi, ženích má v Dunajskej Strede a manželstvo chcú uzavrieť v Komárne. V tomto prípade požiadajú Matričný úrad buď vo Veľkom Mederi, buď v Dun. Strede, aby zmocnil Matričný úrad v Komárne na vykonanie aktu uzavretia manželstva.
- tieto úkony sú spoplatnené podľa zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov:
-povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR .......16,50 Eur
-akt uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR..................16,50 Eur
________________________________________
Žiadosti o vydanie z výpisy matrík
- Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy manželstiev s uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania .....................................................................1,50 Eur
- Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení s uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania......................................................................1,50 Eur
- Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení s uvedením mena v maďarskom alebo inom ekvivalente.............................................................................................1,50 Eur
- Žiadosť o výpis mena v pôvodnom znení................................................................ 1,50 Eur

Osobitná matrika
vydáva doklady Slovenskej republiky na základe dokladov vydaných v zahraničí. Jej sídlo je v Bratislave. Žiadosť sa podáva na matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Osobitná matrika je nestránkové pracovisko.
K zápisu do osobitnej matriky, či už rodnej, sobášnej alebo úmrtnej, je potrebné doložiť nasledovné doklady:


• žiadosť o zápis o narodení, o uzavretí manželstva alebo o úmrtí
• cudzojazyčný doklad preložený do slovenského jazyka
• platný občiansky preukaz
• a ďalšie doklady, ktoré Vám budú upresnené na matričnom úrade podľa druhu zápisu


________________________________________


Úmrtná matrika
Vydanie úmrtného listu
K vydaniu úmrtného listu je potrebná prítomnosť blízkej osoby, o ktorej úmrtný list sa jedná.
Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 1,50 Eur - v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Vydanie 1. úmrtného listu po úmrtí
K vydaniu úmrtného listu po úmrtí je potrebné doložiť:

• List o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár
• občiansky preukaz zomrelého
• údaje o pozostalom po zomrelom
Po predložení uvedených dokladov Vám na počkanie bude vystavený úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.
Tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.

Uznanie otcovstva
Podmienky určenia otcovstva určuje zákon č. 35/2005 Z.z. o rodine.
- súhlasné vyhlásenie rodičov môžete urobiť pred alebo po narodení dieťaťa pred matričným úradom alebo pred súdom.
- maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie len pred súdom!!!
- ak sa narodí dieťa pred uplynutím 300. dňa po právoplatnom rozvode matky, otcom dieťaťa bude bývalý manžel matky. Bývalý manžel potom môže zaprieť otcovstvo iba pred súdom.
- pri súhlasnom vyhlásení je potrebná prítomnosť oboch rodičov.
Potrebné doklady:
- platný občiansky preukaz
- ak je matka rozvedená, aj právoplaný rozsudok o rozvode

________________________________________
Ďaľšie úkony, ktoré môžete vybaviť v kancelárii matričného úradu vo Veľkom Mederi:

Osvedčovanie podpisov a listín
Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Osvedčovanie podpisov
K osvedčeniu podpisu je nevyhnutná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Svoju totožnosť preukazuje platným občianskym preukazom, cudzinec pasom.
Bez platných dokladov osvedčovanie podpisov nie je možné!!!
Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 0,5 Eur, a 1,- Euro ak má doklad zviazať Poplatok sa platí v hotovosti.

Osvedčovanie listiny
K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny a prefotenú kópiu dokladu.
Správny poplatok za osvedčenie listiny za jednu stranu je 1,50 Eur. Poplatok sa platí v hotovosti.

Výpis a odpis z registra trestov
- vybaviť register trestov môžete len osobne, nakoľko na žiadosti treba overiť podpis žiadateľa
- dňom 1.1.2008 nadobudol účinnosť zákon č. 330/2007 Z.z o registri trestov. Podľa ustanovenia § 15 matričné úrady, orgány prokuratúry SR a zastupiteľské orgány SR sú oprávnené prijímať žiadosti o odpis registra trestov od uchádzačov o zamestnanie v súkromnej bezpečnostnej službe alebo technickej službe na ochranu majetku a osoby a od zamestnancov SBS a TS.
- ostatní žiadatelia môžu žiadať len výpis registra trestov
- žiadateľ predloží pri podaní žiadosti:
- platný OP
- kolok v hodnote 3,- Eur
- cudzinec predloží pas alebo OP a úradne preložený rodný list
- správny poplatok je 1,50 Eur za každý register
________________________________________
Evidencia hrobových miest

- podľa uznesenia č. 2-MsZ/2001 a VZN č. 101, a na základe zákona č. 470/2005 v znení neskorších predpisov mesto prepožičiava hrobové miesto na uloženie telesných pozostatkov zosnulých na pohrebiskách Rímsko-katolického, Reformovaného cintorína a na cintoríne v Ižope. Za hrobové miesta treba platiť nájomné na 10 rokov a to nasledovne:

Obnovenie
16,60 Eur/za 1 hrobové miesto
10,-Eur/ 1 detský hrob
16,60 Eur/ 1 urna
99,60 Eur/ 1 krypta

- treba platiť za každé hrobové miesto a každý 10. rok.

Organizačný poriadok

organizačný poriadok najdete TU v pdf formáte

Mestský podnik bytového hospodárstava s.r.o.

sídl.M.Corvina 1232/20
932 01 Veľký Meder
Konateľ: Ing. Ildikó Dobis, Ing. Štefan Csémi
Tel.: 00421 31 555 22 23
Fax.: 00421 31 555 39 13
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

TSM VEĽKÝ MEDER, s.r.o. Veľký Meder

Nezábudková 1, 932 01 Veľký Meder
Konateľ: Norbert Magyarics, Ivan Polgár
Tel.: 00421 31 555 30 58
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MŠK VEĽKÝ MEDER, s.r.o.

Štadionová 2130, 932 01 Veľký Meder
Konateľ: Daniel Csepi, Ivan Bobkovič
Tel.: +421 905 713 778
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web: www.mskvelkymeder.sk

TERMÁL s.r.o Veľký Meder

Promenádna 3221/20
932 01 Veľký Meder
Konateľ: Mgr. Zalán Kórósi, Viliam Görföl
Tel./Fax: 00421 31 555 21 04
Mobil: +421 917 220 304
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.thermalcorvinus.skwww.corvinus.sk

Pokladňa-recepcia

Tel: +421 907 635 389
denne od 9.00 hod. do 20.30 hod.

Klub dôchodcov Veľký Meder

Vedúca : Katarína Kovácsová
Sídlo: Kúpeľná 3
Tel.: 00421/31/555 21 19

ZO Jednoty dôchodcov Veľký Meder

Predseda: László Varga

Sídlo: Sídl. Mateja Corvína 1963/32, 932 01 Veľký Meder

Tel.: +421/944 095 080

Slovenský rybársky zväz Veľký Meder

Predseda: Juraj Berecz
Sídlo: Kúpeľná 5
Tel.: +421/915/601 535

Zväz zdravotne postihnutých Veľký Meder

Predseda: Julianna Vozáriková
Sídlo: Sídl. M.Corvina 53
Tel.: +421/915/769 792

Slovenský zväz záhradkárov Veľký Meder

Predseda: Ing. Ján Belucz
Sídlo: Dunajská 81, Veľký Meder

Slovenský červený kríž Veľký Meder

Predseda: Piroska Fülöp
Sídlo: Sídl. M. Corvina 34
Tel: 00421/31/555 3038

Zväz skautov maďarskej národnosti - 23. skautský zbor "Arany János", Veľký Meder

Skautský vedúci zboru: Krisztián Pónya 

Skautský dom: Komárňanská 88/3, 932 01 Veľký Meder
Tel.: +421/908/388 025

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: http://nagymegyericserkesz.sk/

Klub darcov krvi Veľký Meder

Predseda: Alexander Hír
Sídlo: Mostová 5, 932 01 Veľký Meder
Tel.: 00421/31/555 40 08

CSEMADOK Základná organizácia 

Predseda: Mgr. Zuzana Bittera
Sídlo: Okočská 4, 932 01 Veľký Meder 
Tel: +421/905/445 516

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: www.csemadvm.sk

PRO MEGERE Občianske združenie

Predseda: Dénes Mikóczy 

Sídlo: Nová 16, 932 01 Veľký Meder 
Tel.: +421/918/370 476 
E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: http://www.promegere.sk/ 

Veľký Meder centrum mládeže, n.o.

Riaditeľka: Mgr. Judit Bial 

Sídlo: Stará 1, 932 01 Veľký Meder 
Tel.: +421/915/214 648 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: http://www.vmcmladeze.sk/ 

Ižopská kultúrna spoločnosť IQUS

Predseda: Margit Ábrahám 

Sídlo: Hlavná 1897/62, 932 01 Veľký Meder-Ižop 
Tel.: +421/902/270 620 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

MŠK VM Tekergők

Predseda: Mgr. Albin Varga 

Sídlo: Štadionová 2130, 932 01 Veľký Meder 
Tel.: +421/908/109 502 
Web: www.tekergok.sk
Facebook: www.facebook.com/MSKVMTekergok 

Fészek, o.z.

Predseda: Ing. Szilárd Csémi

Sídlo: Sv. Štefana 336, 932 01 Veľký Meder 
Tel.: +421/915/465 224 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: http://nagymegyericserkesz.sk/feszek-pt/

Klub turistov SLIMÁCI Veľký Meder

Predseda: Alexander Ollé 

Sídlo: Želiarska 45, 932 01 Veľký Meder 
Tel.: +421/903/659 052 
E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: http://www.vmslimak.sk/ 

 

Športový klub FighterBulls

Adresa sídla:    Dunajská 1773/111, 932 01  Veľký Meder

Zastúpené:       Ing. Peter Balázs

IČO:                 420401 178

 Kontakty: 0907 288 892, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

MŠK Veľký Meder s.r.o.

Štadionova 2130
Konateľ Csepi Daniel, Bobkovič Ivan
Tel.: 0905/713 778
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mestský klub vzpierania a silových športov Thermál Veľký Meder

Predseda: Mgr. Ľudovít Buzgó
Nám.Mládeže 2101/32
Tel.: 0903/493 893
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
0903/833 684

TJ Družstevník IŽOP

Predseda: Kosár Štefan
Nová 987/4
Tel.: 0915/714 419

Mestský šachový oddiel Veľký Meder

Bratislavská 622/38
Predseda: Cséfalvay Štefan
Tel.: 0904/106 549
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Klub turistov - SLIMÁCI Veľký Meder

Želiarska 45
Predseda: Ollé Alexander
Tel.: 0905/542 493
Tel.: 0903/659 052
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www: vmslimak.sk

Športový klub S.A.F.-AIRSOFT Veľký Meder

Želiarska 453/49
Predseda: Méry Imrich ,ml.
Tel.: 0908/133330

Potápačský klub SHARK n.o. Veľký Meder - Ižop

ul.Mládeže 2035/13
Predseda: Tibor Kulcsár

Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder

Komárňanská 18
Riaditeľ : Ladislav Gútay
Tel.: 031/555 23 60
Fax.: 031/551 11 07
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mestská knižnica Veľký Meder

Komárňanská 53/17
Tel.: 031/ 555 22 54

Vlastivedný dom Veľký Meder

Ružová 179/23
Tel.: 031/555 23 60

Materská škola s VJM

Železničná 7, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Mgr. Mária Krascsenics
Tel.: 031 555 27 78
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Školská jedáleň pri Materskej škole s VJM
Železničná 7, 932 01 Veľký Meder
Zuzana Dohányosová
Tel.: 031 555 27 78
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Materská škola

Bélu Bartóka 49, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Mgr. Beáta Katona
Tel.: 031 555 24 69
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Školská jedáleň pri Materskej škole
Bélu Bartóka 20, 932 01 Veľký Meder
Kitty Santúr Varga
Tel.: 031 555 24 69
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským

Bratislavská 622/38, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: PaedDr. Soóky Marian
Tel: 031 555 22 43
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
http://bartokbelaalapiskola.edupage.org/

Základná škola J. A. Komenského

Nám. B. Bartóka 497/20, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Mgr. Mária Estergájošová
Tel: 031 555 23 23
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
http://zsvmeder.edupage.sk

Školská jedáleň pri ZŠ

Bélu Bartóka 497/20, 932 01 Veľký Meder
Zuzana Dohányosová
Tel: 031 550 98 66

Základná umelecká škola Jozefa Janigu

Železničná 16, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Mgr. Eva Csicsay Földes
Tel.: 031 555 22 33
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Špeciálna základná škola

Dunajská ul. 51, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Mgr. Terézia Cséfalvayová
Tel.: 031 555 22 70

Centrum voľného času

Železničná 7, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: PaedDr. Libuša Valúchová
Tel: 031 555 24 15
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.cvcvmeder.edu.sk/

Obchodná.akadémia s vyuč. jaz. slovenským a maďarským, Gymnázium s vyuč. jaz. maďarským

Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Mgr. Alžbeta Horváthová
Tel.: 031 591 07 26
Ústredňa:
Tel.: 031 555 23 21, 031 591 07 10, 031 591 07 22
Mobil: 0911 748 204
Fax: 031 591 07 67 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.oagvm.sk/

Súkromné stredné odborné učilište a Súkromná obchodná akadémia

92507 Mostová 53
Riaditeľ: Ing. János Cservenka
Tel./Fax.: 031 784 81 07
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podkategórie