Adresa: 
Mestské kultúrne stredisko – Mestská knižnica
Komárňanská 17
932 01 Veľký Meder, Slovensko

Telefónne číslo:
421 (0) 31 555 2254

Fax číslo:
421 (0) 31 551 1107

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zriaďovateľ: Mesto Veľký Meder
Kontakt: Ladislav Gútay, riaditeľ MsKS Veľký Meder

Knihovníčka: Mónika Mikolaiová

                      Mgr. Petra Cafiková

Výpožičná doba:
Pondelok:   08:00-12:00   13:00-16:00

Utorok:       08:00-12:00   13:00-16:00

Streda:       08:00-12:00   13:00-17:00

Štvrtok:      08:00-12:00   13:00-16:00

Piatok:       08:00-12:00   13:00-16:00

Mestská knižnica Veľký Meder časť Ižop
Kostolná 1846/1, 932 01  Veľký Meder

Výpožičná doba Ižop: Streda: 14:00-16:00

Mestská knižnica - organizačná súčasť Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Mederi príspevkovej organizácie mesta Veľký Meder - plní úlohy vyplývajúce z jej postavenia ako verejnej univerzálnej knižnice. Prostredníctvom knižničných a informačných služieb zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a podporuje vzdelávanie obyvateľov mesta sprístupňovaním kníh a periodík, poskytuje čitateľom základné a špeciálne knižničné a informačné služby. Vo svojej činnosti sa knižnica riadi štatútom mestskej knižnice a knižničným výpožičným poriadkom.

Štatút mestskej knižnice vo formáte pdf. 

TSM VM na základe zmluvy s Mestským úradom Veľký Meder zabezpečuje kontrolu vykonávania činností na úseku údržby zelene a kontrolu zdravotného a kondičného stavu stromov a krovitého porastu.

V prípade, ak zistíte znečistenie verejných priestranstiev, poškodenie verejnej zelene, oznámte to TSM VM na telefónnom čísle: 031/555 30 58.

TSM VM na základe zmluvy s Mestským úradom Veľký Meder zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia.

V prípade, ak zistíte poškodenie stĺpov verejného osvetlenia alebo nefunkčnosť osvetlenia, oznámte to TSM VM na telefónnom čísle: 031/555 30 58.

TSM VM na základe zmluvy s Mestským úradom Veľký Meder zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, ktorý zahŕňa opravu výtlkov, výmoľov, prepadov, obrubníkov, dopravných značení, a pod.
Zimná údržba miestnych komunikácií je zabezpečená vlastnou technikou a prostredníctvom zmluvného partnera.

V prípade, ak zistíte poškodenie miestnej komunikácie, chodníka alebo dopravného značenia, oznámte to TSM VM na telefónnom čísle: 031/555 30 58.

TSM VM na základe zmluvy s Mestským úradom Veľký Meder a cirkevnými zbormi zabezpečuje správu a údržbu mestských cintorínov (katolícky, reformovaný, evanjelický, cintorín v Ižope, vojnové hroby na „Srbskom cintoríne“). Spoločnosť zabezpečuje odvoz odpadov, kosenie trávy, výsadba, orezávanie a výrub stromov, údržba chodníkov, oplotenia, domov smútku a pod.)

Otváracia doba cintorínov:

Apríl – Október
Denne: 8,00 – 21,00

November – Marec
Denne: 8,00 – 18,00

Pamiatka zosnulých (30. október - 1. november)
8,00 – 20,00

Prevádzkové poriadky cintorínov

Prevádzkový poriadok domu smútku a pohrebiska - katolícky a reformovaný cintorín

Prevádzkový poriadok domu smútku a pohrebiska - evanjelický cintorín

Prevádzkový poriadok domu smútku a pohrebiska - cintorín v Ižope

 

Odpadové hospodárstvo a čistenie mesta

- zber a odvoz komunálneho odpadu v rámci individuálnej a komplexnej bytovej výstavby a od podnikateľských subjektov, firiem a inštitúcii
- separovaný zber v rámci individuálnej bytovej výstavby,
- dotrieďovanie separovane zbieraných odpadov,
- prevádzkovanie Zberného dvora na Okočskej ceste,
- pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre odvoz odpadov z domácností a podnikateľských subjektov,
- oprava a údržba veľkokapacitných a 1.100 litrových kontajnerov,
- vytváranie a pravidelná údržba kontajnerových stanovíšť,
- zabezpečenie všetkých činností súvisiacich s čistením mesta,
- kontrola dostatočného počtu zberných nádob na území mesta,
- odstraňovanie ilegálnych skládok odpadov,
- organizovanie jarných a jesenných čistení mesta.

Verejná zeleň

- kontrola vykonávania činností na úseku údržby zelene,
- kontrola zdravotného a kondičného stavu stromov a krovitého porastu.

Údržba miestnych komunikácií

- celoročná údržba miestnych komunikácií, oprava výtlkov, výmoľov, prepadov, obrubníkov, dopravných značení, a pod.
- zimná údržba miestnych komunikácií,
- priebežná kontrola vykonávaných prác na základe objednávok.

Údržba verejného osvetlenia

- údržba verejného osvetlenia,
- priebežná kontrola vykonávaných prác na základe objednávok.

Správa a údržba mestských cintorínov

- správa a údržba mestských cintorínov (odvoz odpadov, kosenie trávy, výsadba, orezávanie a výrub stromov, údržba chodníkov, oplotenia, domov smútku a pod.)
- zabezpečenie prevádzky mestských cintorínov.

Všeobecné služby

- prevádzka trhoviska,
- prevádzka verejného WC,
- údržba detských ihrísk, pieskovísk,
- údržba mestského mobiliáru (lavičky, smetné koše a pod.),
- zabezpečenie vianočnej výzdoby mesta.

Komunálny odpad

TSM VM, s. r. o. zabezpečuje zber a transport komunálneho odpadu vznikajúceho činnosťou fyzických osôb, právnických osôb a rôznych inštitúcií pôsobiacich na území mesta.
Zber komunálneho odpadu prebieha nasledovne:

Rodinné domy (individuálna bytová výstavba)

Odpad z rodinných domov sa zbiera s frekvenciou jeden krát za dva týždne vždy v nepárny týždeň formou vyprázdnenia 120 l alebo 240 litrových nádob. Posilnený zber je zabezpečený počas hlavnej turistickej sezóny, kedy od polovice júna do polovice septembra odpad je zbieraný každý týždeň.
Poplatok za odvoz odpadu pre domácnosti s počtom členov 1-4 zahŕňa odvoz 1 ks nádoby s objemom 240 litrov (alebo 2 ks 120 litrových nádob). Domácnosti s počtom členov 5 a viac majú nárok na vyprázdnenie 2 ks 240 litrovej nádoby (za každých 4 členov domácnosti vzniká nárok na vyprázdnenie ďalšej 240 litrovej nádoby).

Viacbytové domy (komplexná bytová výstavba)

Sídlisko M. Corvina a Sídlisko Komárňanská
Zber odpadov je zabezpečený formou 1.100 litrových kontajnerov pristavených na centrálnych kontajnerových stanovištiach. Frekvencia odvozu je dvakrát týždenne.

Podnikateľské subjekty, firmy a inštitúcie

Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu od podnikateľských subjektov (fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba) a inštitúcií je zabezpečený na základe individuálnych objednávok v rámci množstevného zberu odpadov.

Veľkoobjemný odpad

Veľkoobjemný odpad je možné odovzdať na Zbernom dvore na Okočskej ceste alebo je možné objednať veľkokapacitný kontajner od TSM VM podľa platného cenníka.

Separovane zbierané zložky odpadov
Prečo separovať?
Ako správne separovať?

TSM VM, spol. s r. o. zabezpečuje separovaný zber odpadov a dotrieďovanie separovane zbieraných plastov.
Separovaný zber na území mesta Veľký Meder prebieha nasledovne:

Separovaný zber na „Ostrovčekoch separovaného zberu“
Ostrovčeky separovaného zberu sú vytvorené na 60 frekventovaných lokalitách mesta. Zbierajú sa na nich plasty, papier a sklo.

Zber separovane zbieraných plastov z rodinných domov
Podľa platného harmonogramu sa z rodinných domov zbierajú separovane zbierané plasty v priehľadných vreciach.

Separovaný zber na Zbernom dvore
Na Zbernom dvore na Okočskej ceste sa vo veľkokapacitných kontajneroch zbiera široká škála odpadov:
- plasty
- papier
- sklo
- viacvrstvové kombinované obaly tzv. TETRAPACK
- kovové obaly

Zberný dvor

Zberný dvor na Okočskej ceste slúži ako dôležitý článok systému nakladania s odpadmi na území mesta Veľký Meder. Zberný dvor prevádzkuje TSM VM, spol. s r. o.

Adresa: Zberný dvor, Okočská cesta
Telefón: +421/31/555 30 78

Zodpovedný pracovník:
Tomáš Vajda
Tel.: ‭+421 918 542 399

Prevádzková doba:
November – Marec
Pondelok: voľno
Utorok – Sobota: 8,00 – 16,00
Nedeľa: voľno

Apríl – Október
Pondelok: voľno
Utorok – Sobota: 9,00 – 17,00
Nedeľa: voľno

Obyvatelia s trvalým pobytom na území mesta môžu na Zbernom dvore odovzdať nasledovné komodity:

- separovane zbierané zložky komunálneho odpadu:
- plasty
- papier
- sklo
- viacvrstvové kombinované obaly tzv. TETRAPACK
- kovové obaly

- drobný stavebný odpad – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc v maximálnom množstve 1 m3/obyvateľ/rok (jeden vývoz maximálne jeden prívesný vozík za osobný automobil). Na Zbernom dvore sa neodoberajú nebezpečné stavebné odpady, ako napr. asfalt, eternitová krytina, azbest
- veľkoobjemný odpad – nábytok (iba rozmontovaný), koberce, dvere
- použité potravinárske tuky a oleje – hospodársky dvor Nezábudková 1
- žiarivky a svetelné zdroje – hospodársky dvor Nezábudková 1
- elektrické a elektronické zariadenia – hospodársky dvor Nezábudková 1
- akumulátory a batérie – hospodársky dvor Nezábudková 1

Komodity je potrebné ukladať do kontajnerov podľa pokynov obsluhujúceho personálu! Na zbernom dvore nie je možné odovzdať zmesový komunálny odpad!

Vaše prípadné otázky, smerujúce k odpadovému hospodárstvu a prevádzky Zberného dvora radi odpovieme na telefónnom čísle: 031/555 30 58.

Ponúkané služby

V rámci nakladania s komunálnymi odpadmi Vám ponúkame:
- prenájom veľkokapacitných kontajnerov (7 m3) podľa platného cenníka na zber:
- komunálneho odpadu
- veľkoobjemného odpadu
- stavebného odpadu

V prípade záujmu o ponúkané služby kontaktujte TSM VM na telefónnom čísle: 031/555 30 58.

Informačné materiály o separovanom zbere
- čo zbierame
- ako správne separovať
- zberový kalendár

Prenájom veľkoobjemového kontajnera – žiadanka
Prevádzkový poriadok Zberného dvora

Nasledujúce materiály sú vo formáte pdf:

Pokyny pre občanov mesta na zbernom dvore

Identifikácia nádob čiarovými kódmi

Zber odpadu z elektro

Zber papiera

Zber plastov

Zber použitých potravinárskyvh olejov a tukov

Zber skla

Zber vyradených akumulátorov a batérií

Zber žiariviek a svetelných zdrojov

 

 

Sídlo spoločnosti:
TSM Veľký Meder, s. r. o. 
Nezábudková 1671/1
932 01 Veľký Meder

IČO: 46 456 201

ORSR: Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28510/T

Prevádzková doba:

Pondelok – Piatok: 8,00 – 15,00

tel: 031/555 30 58

 

Kontaktné osoby:

Norbert Magyarics - konateľ spoločnosti

Telefón: 031/555 30 58
Mobil: 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

JUDr. Peter Nyilfa - konateľ spoločnosti

Telefón: 031/555 30 58
e-mail:

Gabriela POLÁKOVÁ - administratívna pracovníčka

Telefón: 031/555 30 58
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tibor LÁDY - prevádzkar

Telefón: 031/555 30 58
Mobil: 0903/247 382

Podkategórie