Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR)

Vážení občania, dotknuté osoby,

v tejto politike informovanosti Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany. Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) príp. § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov a kde sa na nás môžete obrátiť?

Prevádzkovateľ – Mesto Veľký Meder zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov. Táto politika informovanosti vysvetľuje transparentným a prehľadným spôsobom informácie podľa článku 13 a 14 GDPR príp. § 19 a 20 zákona.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa problematiky ochrany osobných údajov, použite našu e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo nám napíšte na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu.

S cieľom posilňovať záruky a právne garancie Vašich práv a slobôd pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme poverili do funkcie aj zodpovednú osobu, ktorá dohliada na zákonnosť ich spracúvania, jej kontaktné údaje sú: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1) Správca osobných údajov - prevádzkovateľ je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov:

Názov spoločnosti: Mesto Veľký Meder

Adresa: Komárňanská 9/207, 93201 Veľký Meder

IČO: 00305332

DIČ: 2021002082

IČDPH: SK2021002082

2) Dotknuté osoby – fyzické osoby, zamestnanci a ich rodinní príslušníci, obyvatelia obce, zamestnanci odberateľov a dodávateľov, deti a ich zákonní zástupcovia, poslanci a iné fyzické osoby, ktoré vstúpili s obecným úradom do konania

3) Kategórie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva: bežné osobné údaje – (meno, dátum narodenia, adresa bydliska - ulica, číslo domu, PSČ, mesto, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o vzdelaní, počte detí, fotografia a, štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, geolokačné údaje z webového prehliadača) a osobitnú kategóriu osobných údajov (údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby)


 

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, na akom právnom základe a aké osobné údaje?

4) Účely spracúvania osobných údajov (osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi) a právny základ poskytnutia týchto údajov: 

Účely spracúvania osobných údajov

Právny základ

Agenda detí – predškolské zariadenie-Vedenie evidencie osobných údajov o deťoch a zákonných zástupcoch detí navštevujúcich materskú školu.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda detí – predškolské zariadenie s vyučovacím jazykom maďarským-Vedenie evidencie osobných údajov o deťoch a zákonných zástupcoch detí navštevujúcich školské zariadenie.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda dodávateľov - obchodné účely-evidencie a spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem)

Agenda krízovej situácie (civilná obrana)- osobné údaje sa spracúvajú na účely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov podľa zákona 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii alebo evidencie zamestnancov pre územnú vojenskú správu na účely oslobodenia od mimoriadnej služby určené na zaistenie obrany SR podľa zákona 570/2005 Z.z. o branej povinnosti

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda sociálnych služieb- spracovanie agendy sociálnych služieb (sociálne posudky, rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu), zmluvy o poskytovaní soc. služieb, poradenstvo, sociálnoprávna ochrana detí, mládeže a rodín

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda súkromne hospodáriacich roľníkov- vedenie a registrácia súkromne hospodáriacich roľníkov  

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda učiteľov- evidencia osobných spisov zamestnancov škôl a školských a predškolských zariadení

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda uchádzačov o zamestnanie- osobné údaje slúžia pre potreby výberu nových zamestnancov

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)

Agenda výchovno-vzdelávacieho zariadenia (CVČ)- evidencia detí vo výchovnom zariadení, zabezpečovanie krúžkovej činnosti, stanovenie výšky úhrad v zmysle platného VZN, príprava a realizácia športových a spoločenských podujatí

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda zmlúv- plnenie Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a doplnené zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach

čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem)

Agenda žiakov – základná umelecká škola- evidencia detí v školskom zariadení, zabezpečovanie krúžkovej činnosti, stanovenie výšky úhrad v zmysle platného VZN, príprava a realizácia športových a spoločenských podujatí

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Centrálna ohlasovňa- evidencia občanov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Cintorín - evidencia hrobových miest a poplatkov za hrobové miesta

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Dane a poplatky- plnenie povinností zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Dočasne pridelení zamestnanci – úrady- evidencia dochádzky občanov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi, evidencia BOZP a úrazov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Dohody o zabezpečení povinnej práce (výkon trestu)- evidencia a kontrola dochádzky odsúdených k trestu povinnej práce

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Dochádzkový systém- evidencia dochádzky a nadčasov zamestnancov, zamestnancov na dohodu, aktivačných pracovníkov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia dobrovoľného hasičského zboru- Evidencia členov zboru

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia majiteľov psov- plnenie povinností zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia obyvateľstva- evidencia obyvateľstva a spracovanie správ o povesti občanov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia poslancov- vedenie mzdovej evidencie poslancov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia pošty- Správa registratúry a evidencia odoslanej a došlej pošty

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia stravníkov- evidencia stravníkov a ich platieb

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Externá zodpovedná osoba- kontrola plnenia povinností zodpovednej osoby podľa Nariadenia GDPR   (čl.37-39)

čl. 37 až 39 Nariadenia GDPR

Evidencia výrubu stromov- evidencia výrubu stromov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia žiadosti o byt- Evidencia uchádzačov o byt, evidencia nájomných zmlúv, vybavovanie žiadostí a prideľovanie bytov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

IS fotografie - oboznamovanie s personálnym obsadením a propagácia organizácie (materské školy, CVČ, ZUŠ)

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)

Kamerový systém – priestor prístupný verejnosti (obce) - ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie

kriminality, ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia

osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch

čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR (verejný záujem)

Kamerový systém – priestor prístupný verejnosti (materská škola, materská škola s VJM) - ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku spoločnosti alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch

čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR (verejný záujem)

Kataster- Evidencia katastrálnych území mesta za účelom kontroly ich využívania a platenia miestnych daní.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Klub dôchodcov- Evidencia členov klubu dôchodcov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Komisie miestneho zastupiteľstva- Prejednávanie niektorých žiadostí a sťažností občanov, vydávanie odporúčajúcich stanovísk pre MZ

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Matrika- zápis občanov do matričných kníh (úmrtia, narodenie, sobáše)

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Mestská polícia- Evidencia priestupkov, Záznamy z monitorovania kamerami. Kniha oznámení, pokuty a evidencia pokutových blokov. Vybavovanie sťažností postúpených na mestskú políciu

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Nájomné zmluvy - bytové priestory- evidencia nájomných zmlúv bytových priestorov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Nájomné zmluvy - nebytové priestory- evidencia nájomných zmlúv nebytových priestorov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Oznamovanie protispoločenskej činnosti- prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Oznamovanie verejno-kultúrnych podujatí- vedenie evidencie zhromažďovania občanov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Overovanie listín a podpisov- vedenie evidencie overených listín a podpisov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy - sociálna poisťovňa- odvody do sociálnej poisťovne

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy - zdravot.poisť.- odvody do zdravotnej poisťovne

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy – daň- plnenie povinnosti zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy – BOZP- evidencia BOZP a PO zamestnancov, evidencia úrazov zamestnancov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Personalistika a mzdy – ostatné- plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Petície a sťažnosti- vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. a riadenie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 29/2015 Z. z.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Podateľňa- vedenie agendy podateľne, vedenie prehľadu (evidencie) o došlej a odoslanej pošte v rámci úradu (preukázateľným spôsobom), prijímanie a expedovanie pošty

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Pokladňa- evidencia hotovostných príjmov a výdavkov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Posudky na   občanov (správy o povesti občanov)- Správy o povesti občanov a posudky o občanoch mesta pre štátne orgány a ostatné orgány oprávnené zo zákona.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Právna agenda- Zabezpečenie právnej agendy, riešenie občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych záležitostí, zastupovanie v právnych sporoch pred súdmi, orgánmi verejnej správy, príprava podkladov ku konaniam, príprava a posudzovanie zmlúv, vysporiadavanie nehnuteľností, vybavovanie žiadostí o prevod, prenájom, podávanie právnych stanovísk, organizovanie OVS, dražieb, elektronických aukcií, zabezpečovanie procesu verejného obstarávania.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Prezentácia obce / mesta- propagácia činností a aktivít obce/mesta na web stránkach, v rozhlase

čl. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem), čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)

Priestupkové konania- Vedenie priestupkového konania voči občanom

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Stavebné konanie- plnenie povinností - Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon), rozkopávkové povolenia, povolenia na vjazd

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Účtovníctvo- spracovanie účtovných dokladov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Voľby- evidencia a vyhotovenie voličských zoznamov, organizovanie volieb, volebných komisií

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Verejné obstarávanie- Agenda verejného obstarávania – evidencia overovacích listín podpisov, evidencia splnomocnení, evidencia zamestnancov dodávateľov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Zamestnanci dodávateľov- plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Žiadosti podľa info zákona- vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Životné prostredie- vyjadrenie a spracovanie súhlasov malých zdrojov znečistenia (stavby), evidencia množstva odpadov, evidencia povolení na odber podzemných vôd pre domové studne, správne konanie

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia miestneho zastupiteľstva a zasadnutí- Evidencia zasadnutí MZ a MR, evidencia účasti poslancov na zasadnutiach a evidencia uznesení a nariadení mesta schválených, zmenených a zrušených MZ a MR a zápisníc zo zasadnutí MR a MZ

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Elektronická schránka- Evidencia došlých a odoslaných elektronických žiadosti. Evidencia a správa elektronických podpisov.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

E-podateľňa- Evidencia došlej a odoslanej elektronickej pošty. Evidencia došlých emailov, odosielanie a evidencia elektronických dokumentov, zasielanie autorizácie.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Hlavný kontrolór- Výkon kontrolnej činnosti mesta, prešetrovanie sťažností a prešetrovanie petícií

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Majetok a prenajímanie- Vysporiadavanie nehnuteľností, vybavovanie žiadostí o prevod, prenájom. Evidencia vecných bremien.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Odborová organizácia- Evidencia osobných údajov zamestnancov – členov odborovej organizácie pre účely platenia členských príspevkov. Preplácanie rekreácií a pobytov zamestnancom.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Ochrana osobných údajov- vedenie evidencie zodpovedných osôb, oprávnených osôb, vybavovanie podaní dotknutých osôb, kontrolné zistenia, ďalšie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda primátora- Vybavovanie agendy sekretariátu, zápisnice z porád. Prijímanie rozhodnutí na základe odporúčaní orgánov mesta.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia referentských vozidiel- Evidencia vodičov referentských vozidiel za účelom vydania preukazov zamestnancom, riešenie poistných udalostí. Evidencia a sledovanie údajov o aute a jeho prevádzke.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Územné plánovanie- Vedenie agendy pre územné plánovanie. Poskytnutie územno-plánovacej informácie.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Včelstvo- Evidencia včelárov a rojov včiel.

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Elektronický hlásnik- zasielanie informačnej komunikácie (newsletter/novinky)

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)

Archívne účely

Článok 89 GDPR v spojitosti so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach

Historické účely

Článok 89 GDPR v spojitosti s oprávnením podľa § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Štatistické účely

Článok 89 GDPR

Publikačná činnosť- vydávanie periodík - publikačná činnosť

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), § 78 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov(čl. 85 GDPR), čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR (súhlas dotknutej osoby)

Agenda žiadateľov - Zariadenie opatrovateľskej služby- Spracovanie agendy žiadateľov o sociálnu službu

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Rybárske lístky- Vedenie evidencie rybárov a vydanie rybárskych lístkov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Povinné zverejňovanie údajov - web stránka úradná tabuľa

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Evidencia klientov terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda komunitného centra- evidencia členov komunitného centra, činnosti spojené s riadením projektu komunitného centra

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda sociálnej pomoci- spracovanie agendy sociálnej pomoci (obedy, jednorazové príspevky, atď.)

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda prijímateľov sociálnej služby- evidencia klientov sociálnych služieb

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Agenda valného zhromaždenia pre spoločnosti so 100% účasťou mesta - riadenie agendy valného zhromaždenia pre spoločnosti so 100% účasťou mesta

Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Zverejňovanie osobných údajov - zverejňovanie údajov o narodených, zosobášených , jubilantov a zosnulých na web stránkach oznamovacích tabuliach a v rozhlase

Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) - súhlas oprávnenej osoby

Podujatia - organizovanie podujatí (akcií a posedení) organizovaných a vykonávaných v pôsobnosti mesta/ obce

Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) - súhlas oprávnenej osoby, čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem)

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

5) Doba uchovávania osobných údajov – Vaše osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje najčastejšie prestávame spracúvať po:

 1. uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy obsahujúce Vaše osobné údaje a po schválení vyraďovacieho konania;
 2. uplynutí maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétny účel, ktorý sme vymedzili v internej politike, ktorou sa spravuje uchovávanie Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétne účely;
 3. úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov;
 4. odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Konkrétnejšie doby uchovávania osobných údajov vyplývajú z našej politiky uchovávania osobných údajov (uvedená v záznamoch o spracovateľských činnostiach). Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny účel vymedzený Prevádzkovateľom a/alebo ustanovený Prevádzkovateľovi zákonom. Ak je to možné informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria, o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k vyriešeniu situácie všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

6) Sprostredkovatelia - naši obchodní partneri, ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom, rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností. Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

 • Dodávatelia softvérového vybavenia a technickej podpory
 • Konzultačné a poradenské spoločnosti
 • Advokáti, exekútori, notári
 • Účtovníci, mzdové spoločnosti a audítori
 • Poštoví doručovatelia a poštové podniky;
 • Zamestnanci organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prevádzkovateľa s vlastnou pracovno-právnou subjektivitou;
 • Zvolení členovia odborných komisií;
 • Poskytovanie webhostingových služieb;
 • Externí správcovia registratúry / archivačné spoločnosti;
 • sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka
 • Externá zodpovedná osoba určená na základe povinnosti zo zákona o ochrane osobných údajov.

7) Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. K príslušným osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú poučené o spracovávaní a chránení týchto osobných údajov.

Do akých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

8) Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v rámci členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spracúvanie osobných údajov na území tretej krajiny sa môže uskutočniť len so súhlasom prevádzkovateľa a za splnenia osobitných podmienok stanovených v nariadení GDPR.

Dochádza k automatizovanému individuálne rozhodovaniu s právnym účinkom na Vás

9) Nie, podľa našich najlepších vedomostí nedochádza v našich podmienkach k rozhodovaniu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré by malo právne účinky, ktoré sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali v zmysle čl. 22 GDPR.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

10) Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre Mesto Veľký Meder dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich silné zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom písomnej vlastnoručne podpísanej žiadosti, z ktorej bude zrejmé Vaša identita a právo, o ktorého výkon nás žiadate.

11) Žiadosti o výkon práva dotknutej osoby môžete posielať na kontaktné údaje uvedené v bode 17. Týmto postupom nie je dotknuté Vaše právo odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžete vždy odvolať tak ľahko ako ste nám ho udelili (napr. ak ste súhlas udelili elektronicky, vždy ho môžete odvolať aj emailom alebo aplikáciou bez potreby zasielania písomnej žiadosti) alebo Vaše právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií, ak sú dostupné.

12) Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup k údajom: máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, pokiaľ tento akt nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 • Právo na opravu: máte právo, aby boli vaše nesprávne osobné údaje bez zbytočného odkladu opravené.
 • Právo na vymazanie: ste oprávnený požadovať, aby bez zbytočného odkladu boli vaše osobné údaje vymazané, v prípade splnenia podmienok uvedených v GDPR (právo na vymazanie máte najmä vtedy, ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Právo na vymazanie sa neuplatňuje najmä vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích osôb).
 • Právo na obmedzenie spracúvania: v prípadoch stanovených v GDPR (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov alebo spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi alebo už nepotrebujeme osobné údaje na stanovené účely, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov) máte právo požadovať, aby sme obmedzili ich spracúvanie.
 • Právo na prenosnosť údajov: v prípadoch uvedených v GDPR (t.j. ak sa osobné údaje spracúvali automatizovanými prostriedkami na základe plnenia zmluvy), máte právo získať poskytnuté osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby tieto osobné údaje boli prenesené inému prevádzkovateľovi, tento prenos osobných údajov priamo od nás k inému prevádzkovateľovi máte za predpokladu, že je tento prenos technicky možný.
 • Právo namietať: ak je spracúvanie osobných údajov vykonávané na právnom základe, oprávnený záujem podľa GDPR, máte právo namietať voči takému spracúvaniu. Nesmieme tieto údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov alebo tretích osôb.

13 ) Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný úrad, a to najmä v prípade, ak predpokladá, že došlo k porušeniu spracúvania osobných údajov.

14) Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak nás budete žiadať o výkon Vášho práva iným spôsobom ako písomným listom s Vašim vlastnoručným podpisom (napr. emailovou žiadosťou) alebo osobne. Uplatnenie Vašich práv dotknutej osoby uvedených v tejto časti tohto dokumentu je možné si vopred dohodnúť aj na mestskom úrade, pričom však vždy vyžadujeme osobné overenie Vašej totožnosti prostredníctvom jej preukázania predložením dokladu Vašej totožnosti.

15) Ak o Vás spracúvame veľké množstvo informácií, máme právo požadovať, aby ste spresnili, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka. Žiadame Vás preto – ak je to možné, aby Vaše žiadosti boli čo najviac podrobné, odkazovali na konkrétne účely a konkrétne práva, ktorých sa domáhate podľa GDPR resp. Zákona. Značne to urýchli vybavenie Vašej žiadosti.

16) Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo odmietnuť konať. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný.

17) Kontakt na uplatnenie dotknutých práv: v prípade, že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu Komárňanská 9/207, 93201 Veľký Meder, uložíme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie vašich otázok resp. pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

18) Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

19) Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25. mája 2018.