Mesto Veľký Meder vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
Železničná ulica č. 69/7, 932 01 Veľký Meder.

Podrobné informácie o kvalifikačných požiadavkach a podmienkach výberového konania nájdete nižšie.

Vyhlásenie výberového konania