V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 plánuje mesto predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Veľký Meder (ďalej len „CIZS“).

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) – koordinovaný súbor služieb, procesov, ľudských zdrojov, technológií a infraštruktúry, prostredníctvom ktorých je poskytovaná integrovaná starostlivosť občanom v definovanej spádovej oblasti. V CIZS je integrovaným spôsobom zabezpečovaná a poskytovaná predovšetkým všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť, špecializovaná zdravotná starostlivosť a prípadne i iná špecializovaná starostlivosť, služby podpory zdravia alebo sociálne služby.

V CIZS sa majú integrovať na jednej strane poskytovatelia všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti a na strane druhej poskytovatelia špecializovanej inej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ako aj iné služby (najmä zdravotné a sociálne).

Pri budovaní CIZS sa uplatňuje princíp zdola, t. j. dôraz je kladený na spoluprácu územnej samosprávy a poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorých pôsobenie v danej oprávnenej spádovej oblasti je potrebné a vhodné.

Príprava a fungovanie CIZS predpokladá partnersky prístup mesta s poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

V súvislosti s minimálnymi a odporúčanými požiadavkami na charakter služieb poskytovaných v budúcom CIZS a personálne obsadenie lekármi a prípadnými poskytovateľmi sociálnych služieb plánujeme poskytnúť priestory pre: 

 • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých v rozsahu ekvivalentu plného pracovného úväzku,
 • lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku,
 • lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast minimálne v rozsahu ekvivalentu polovičného pracovného úväzku,
 • lekára poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,2 pracovného úväzku.

V prípade záujmu ďalej uvažujeme aj s vytvorením priestorov pre:

 • lekárov poskytujúcich špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku, 
 • lekárov poskytujúcich špecializovanú inú ambulantnú starostlivosť minimálne v rozsahu ekvivalentu 0,1 pracovného úväzku na lekára,
 • iné druhy zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. ADOS, odberové pracovisko, stacionár, liečebná rehabilitácia, zariadenie pre prax sestier a lekárov pripravujúcich sa na špecializačnú skúšku v príslušnom špecializačnom odbore, komunitný pracovník v oblasti zdravotnej výchovy, ďalšie súvisiace činnosti alebo služby ako sú napríklad logopéd, resp. psychológ),
 • sociálne služby (napr. odborná činnosť špecializované sociálne poradenstvo prednostne v oblastiach týkajúcich sa ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu a dôchodkového veku, sociálna služba denné centrum, kde sa bude vykonávať predovšetkým základné sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, vzdelávacie a preventívne aktivity).

V rámci realizácie hlavných aktivít projektu plánujeme zrekonštruovať a zmodernizovať budovu zdravotného strediska v meste Veľký Meder určenú primárne pre poskytovanie primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Dunajská Streda.

Realizácia projektu bude zahŕňať nasledovné predpokladané aktivity:

 • prístavba,  nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúceho  stavebného objektu,
 • zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 • dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 • budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • budovanie bezbariérových prístupov,
 • opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu.

Realizácia projektu CIZS je podmienená schválením nenávratného finančného príspevku s predpokladanou dobou realizácie v roku 2020 - 2021 a následným spustením prevádzky CIZS v roku 2022.

Spádová oblasť - Dunajská Streda pre CIZS je definovaná nasledovnými obcami : Veľký Meder, Okoč, Čiližská Radvaň, Číčov, Baloň, Medveďov, Brestovec, okres Komárno, Holiare, Boheľov, Kľúčovec.

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu kontaktujte prosím prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov pána primátora mesta Veľký Meder, Gergöa Holényiho, ktorý Vám poskytne detailné informácie o podmienkach účasti na projekte CIZS.

Kontaktné údaje:

Mesto Veľký Meder - Mestský úrad Veľký Meder

Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder

Gergö Holényi, primátor mesta

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: +421 31 555 22 01/ 031/555 31 80

Web : www.velkymeder.sk

Vyjadrenie Vášho záujmu nám prosím doručte čo najskôr, aby bolo možné do termínu predloženia projektového zámeru dňa 27.12.2019 zadefinovať a nastaviť podmienky účasti v projekte CIZS pre všetky zúčastnené strany.