Veľký Meder - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - VÝZVA NA VYKONANIE DERATIZÁCIE

VÝZVA NA VYKONANIE DERATIZÁCIE 1

Mesto Veľký Meder vyzýva všetky podnikateľské subjekty, t.j. fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby k vykonaniu jesennej etapy deratizácie.

Mesto Veľký Meder v záujme ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života občanov v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vyzýva fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby pôsobiace na území mesta na vykonanie deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) v termíne od 16. 10.  2023  do 19. 11. 2023  na základe opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú v zmysle § 52 ods. 1 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinné vykonať deratizáciu v objektoch určených na podnikanie, predovšetkým v objektoch školských zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov, v areáloch živočíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch potravín, v skladoch ďalších komodít a skládkach  komunálneho odpadu.

Deratizáciu je potrebné zabezpečiť na vlastné náklady výlučne prostredníctvom odborných firiem oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

Pri vykonaní kontroly sú vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností povinní preukázať, že deratizáciu zabezpečili v stanovenej lehote.

V záujme zabezpečenia opatrení na predchádzanie prenosných ochorení z premnoženia živočíšnych škodcov Vás žiadame o aktívny prístup k danej výzve. Ďakujeme!

Prílohy

Výzva RÚVZ DS

Výzva na vykonanie deratizácie - jeseň 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,73 kB
Dátum vloženia: 17. 10. 2023 11:26
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 10. 2023 13:31