Veľký Meder

Základné predpisy

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN číslo Názov Schválené dňa Účinné od Uznesenie číslo
38 Názvy novoutvorených ulíc 13.10.2003 29.10.2003

5M-MSZ/2003-2/a

65 Názvy novoutvorených ulíc 16.7.2007 2.8.2007

4-MsZ/2007-11/a

73 Vyhlásenie záväznej časti Územného plánu mesta 11.2.2008 27.2.2008 1-MsZ/2008-5/a
87

O poplatkoch za prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Novela:

 

 

 

2.3.2009
14.12.2011

 

 

 

18.3.2009
1.1.2012

 

 

 

1-MsZ/2009-2/a
13-MsZ/2011-8/a

88 O sociálnej starostlivosti 9.12.2008 1.1.2009 6-MsZ/2008-3/a
92 Používanie výstražného zariadenia a tipického zvuk. zar. na voz. MP 9.12.2008 27.12.2008 6-MsZ/2008-5/a
94 Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien ÚP mesta č. 1/2008 2.3.2009 18.3.2009

1-MsZ/2009-3/b/2

96

O pravidlách času predaja v obchode a prevádzky služieb

Novela:

16.5.2011

1.6.2011

4-MsZ/2011-7/a

 

106 O zakladaní, údržbe a ochrane zelene na území mesta 28.6.2010 14.7.2010 4-MsZ/2010-3/a
110

Štatút mesta

Novela:

6.9.2010

 

11.4.2011
5.10.2011
19.9.2011
22.5.2013
27.6.2018

23.9.2010

 

29.4.2011
21.10.2011
5.10.2011
7.6.2013
8.6.2018

5-MsZ/2010-3/a

 

3-MsZ/2011-6/a
10-MsZ/2011-16/a
9-MsZ/2011-4/a
3-MsZ/2013-12/a
6-MsZ/2018-5/a

112 Doplnenie Štatútu mesta 11.4.2011 29.4.2011 3-MsZ/2011-6/a
114

Štatút kronikára mesta

Novela:

19.9.2011


28.3.2018
5.10.2011


13.4.2018
9-MsZ/2011-3/a


2-MsZ/2018-6/a
115 Doplnenie Štatútu mesta 5.10.2011 21.10.2011

10-MsZ/2011-16/a

116 Doplnenie Štatútu mesta 19.9.2011 5.10.2011 9-MsZ/2011-4/a
119

Daň za ubytovanie

Novela:

3.11.2011


4.11.2015
1.1.2012


1.1.2016

11-MsZ/2011-3/a


10-MsZ/2015-8/a

120

Evidencia pamätihodností mesta

Novela:

7.12.2011


23.10.2013

26.6.2019
23.12.2011


9.11.2013

13.7.2019

12-MsZ/2011-4/a


8-MsZ/2013-7

7-MsZ/2019

123 O dani za psa 14.12.2011 1.1.2012

13-MsZ/2011-4/a

125 O dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje 14.12.2011 1.1.2012

13-MsZ/2011-6/a

131

O označovaní ulíc a iných verejných priestr. a číslovaní stavieb

Novela:

21.3.20126.4.2016
10.4.201222.4.2016
3-MsZ/2012-6/a2-MsZ/2016-7/a
134

Ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk

Novela:

21.6.201224.5.2017
10.7.201213.6.2017
6-MsZ/2012-7/a3-MsZ/2017-5/a
135

O hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

Novela:

21.6.20121.10.2014

24.8.2015

24.8.2016
1.8.201217.10.2014

9.9.2015

9.9.2016
6-MsZ/2012-8/a7-MsZ/2014-13/a

8-MsZ/2015-10/a

6-MsZ/2016-7/a
139

O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta

Novela:

24.10.201224.9.2014

1.4.2015

6.4.2016

30.1.2019

31.7.2019
14.11.201210.10.2014

17.4.2015

22.4.2016

15.2.2019

30.8.2019

10-MsZ/2012-4/a7-MsZ/2014-12/a

4-MsZ/2015-5/a

2-MsZ/2016/8/a

1-MsZ/2019-7/a

9-MsZ/2019-3/a/I.

143 Určenie názvu novovytvorenej ulice 6.2.2013 23.2.2013 1-MsZ/2013-3/a
146

O podmienkach držania psa na území mesta

Novela:

27.3.201319.2.2014
12.4.201318.3.2014
2-MsZ/2013-7/aMsZ/2014-12/a
149 Novela Štatútu mesta 22.5.2013 7.6.2013

3-MsZ/2013-12/a

151 Ktorým sa zrušujú niektoré VZN mesta 18.9.2013 8.10.2013 6-MsZ/2013-6/a
153 O verejnom poriadku 23.10.2013 12.11.2013 8-MsZ/2013-6
154 O evidencii pamätihodností mesta 23.10.2013 9.11.2013 8-MsZ/2013-7
156 O udeľovaní verejných ocenení 23.10.2013 9.11.2013 8-MsZ/2013-9
157 O podmienkach státia vozidiel 11.12.2013 1.1.2014

11-MsZ/2013-5/a

159 O podmienkach držania psa 19.2.2014 18.3.2014 1-MsZ/2014-5/a
161 O zásadách prideľovania nájomných bytov 24.9.2014 10.10.2014

7-MsZ/2014-12/a

162 O hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 1.10.2014 17.10.2014

7-MsZ/2014-13/a

163 O dani z nehnuteľností 12.12.2014 1.1.2015

9-MsZ/2014-10/a

165 O dani za užívanie verejného priestranstva 12.12.2014 1.1.2015

9-MsZ/2014-12/a

167 O zásadách prideľovania nájomných bytov 1.4.2015 17.4.2015 4-MsZ/2015-5/a
168 Ktorým sa zruší VZN č. 108 o celoplošnej deratizácii 30.6.2015 17.7.2015 7-MsZ/2015-9/a
169 Ktorým sa zruší VZN č. 132 o reklamných plochách 30.6.2015 25.7.2015

7-MsZ/2015-10/a

170 O poskytovaní opatrovateľskej služby 30.6.2015 28.7.2015

7-MsZ/2015-11/a

172 O nakladaní a hospodárení s majetkom mesta 24.8.2015 9.9.2015

8-MsZ/2015-10/a

174

Ktorým sa upravujú podmienky predaja .... na trhových miestach

Novela:

4.11.201522.3.2017
20.11.20157.4.2017

10-MsZ/2015-7/a1-MsZ/2017-7/a

175 Daň za ubytovanie 4.11.2015 1.1.2016

10-MsZ/2015-8/a

176 O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovania ...malými zdrojmi 4.11.2015 25.11.2015

10-MsZ/2015-9/a

177 Pravidlá umiestňovania volebných plagátov 25.11.2015 11.12.2015

11-MsZ/2015-6/a

181

O určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom

Novela:

17.2.2016
11.10.2017
9.3.2016
1.11.2017
1-MsZ/2016-7/a
8-MsZ/2017-6/a
182 O pravidlách času predaja v obchode a prevádzky služieb 6.4.2016 22.4.2016 2-MsZ/2016-6/a
183 O označovaní ulíc a iných verejných priestr. a číslovaní stavieb 6.4.2016 22.4.2016 2-MsZ/2016-7/a
184 O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta 6.4.2016 22.4.2016 2-MsZ/2016-8/a
186

O službách poskytovaných v Komunitnom centre v Ižope

Novela:

25.5.201611.10.2017
12.6.20161.11.2017
4-MsZ/2016-7/a8-MsZ/2017-7/a
187 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 29.6.2016 15.7.2016 5-MsZ/2016-7/a
188 O nakladaní a hospodárení s majetkom mesta 24.8.2016 9.9.2016 6-MsZ/2016-7/a
189 O určení názvu novovytvorenej ulice 19.10.2016 11.11.2016 7-MsZ/2016-6/a
191 Ktorým sa upravujú podmienky predaja .... na trhových miestach 22.3.2017 7.4.2017 1-MsZ/2017-7/a
192 Ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk 24.5.2017 13.6.2017 3-MsZ/2017-5/a
195 O určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom 11.10.2017 1.11.2017 8-MsZ/2017-6/a
196 O službách poskytovaných v Komunitnom centre v Ižope 11.10.2017 1.11.2017 8-Msz/2017-7/a
198 Štatút kronikára mesta 28.3.2018 13.4.2018 2-MsZ/2018-6/a
199 Vyhlásenie záväznej časti ÚPM - 2/2017 23.5.2018 8.6.2018

5-MsZ/2018-6/a/2

200 Zmena Štatútu mesta 27.6.2018 16.7.2018 6-MsZ/2018-5/a
201 O určení názvu novovytvorených ulíc 17.10.2018 12.11.2018 8-MsZ/2018-6/a
203 O zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta 30.1.2019 15.2.2019 1-MsZ/2019-6/a
204 O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta 30.1.2019 15.2.2019 1-MsZ/2019-7/a
205

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav

Novela:

26.6.201911.12.2019
13.7.20191.1.2020
7-MsZ/2019-8/b12-MsZ/2019-8/a
206 O zásadách prideľovania nájomných bytov 31.7.2019 30.8.2019

9-MsZ/2019-3/a/I.

208 Ktorým sa určuje výška s pôsob úhrady príspevku ... 26.6.2019 1.9.2019

7-MsZ/2019-11/a

209

O evidencií pamätihodností mesta

26.6.2019 13.7.2019 7-MsZ/2019
210 O mestskej polícii 30.10.2019 21.11.2019

11-MsZ/2019-5/a

211 O zmene názvu časti ulice 30.10.2019 21.11.2019

11-MsZ/2019-6/a

212 O dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta 30.10.2019 26.11.2019

11-MsZ/2019-7/a

213 O určení výšky príspevku na prevádzku a mzdy 2020 11.12.2019 1.1.2020

12-MsZ/2019-6/a

214 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 11.12.2019 1.1.2020

12-MsZ/2019-7/a

215 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav 11.12.2019 1.1.2020

12-MsZ/2019-8/a

216 O určení výšky príspevku na prevádzku .... na rok 2021  16.12.2020 1.1.2021 12-MsZ/2020-8/a
217 Novela VZN č. 208 o určení výšky a spôsobu úhrady príspevku ..... 16.12.2020 1.1.2021 12-MsZ/2020-9/a

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30
2
31
2
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
2
7
3
8
3
9
1
10
2
11 12
13
1
14
1
15
1
16 17
1
18
1
19
20
2
21
2
22
2
23
1
24
2
25 26
27
1
28
1
29
1
30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 19. 9. 2021
polojasno 20 °C 11 °C
pondelok 20. 9. oblačno 18/8 °C
utorok 21. 9. takmer jasno 18/7 °C
streda 22. 9. zamračené 15/11 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko