Veľký Meder

Dotácie

Dotácie z rozpočtu mesta

Mesto môže v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy poskytovať zo svojho rozpočtu dotácie, ktoré sú verejnými prostriedkami v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Dotácia je nenávratný finančný príspevok z rozpočtu mesta, ktorý je poskytovaný na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

Pojem všeobecne prospešnej služby a verejnoprospešného účelu definuje zákon o neziskových organizáciách a zákon o nadáciách.

Všeobecne prospešné služby podľa zákona sú najmä:

 1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, charitatívna činnosť,

 2. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchových a kultúrnych hodnôt, zachovanie duchovného dedičstva,

 3. ochrana ľudských práva a základných slobôd,

 4. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu,

 5. výskum, vývoj, vedecko-technické služba a informačné služba,

 6. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov mesta,

 7. plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, vrátane prípravy na plnenie týchto úloh.

 

Verejnoprospešným účelom sa rozumejú najmä:

 1. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,

 2. ochrana ľudských práv,

 3. ochrana a tvorba životného prostredia,

 4. zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,

 5. ochrana zdravia,

 6. rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy,

 7. rozvoj dobrovoľníckej činnosti,

 8. rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc,

 9. obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb,

 10. podpora práce s deťmi.

 

Dotácie z rozpočtu mesta sa poskytujú v súlade s §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením mesta. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nie je právny nárok.

dotacie2021

 

VZN č. 187 - O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

 • Google Play
 • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko