Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Veľký Meder

Alapvető jogszabályok és általános érvényű rendeletek

(i) Az adott szövegrész fordítása, valamint feltöltése folyamatban van.

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN číslo Názov Schválené dňa Účinné od Uznesenie číslo
38 Názvy novoutvorených ulíc 13.10.2003 29.10.2003

5M-MSZ/2003-2/a

65 Názvy novoutvorených ulíc 16.7.2007 2.8.2007

4-MsZ/2007-11/a

73 Vyhlásenie záväznej časti Územného plánu mesta 11.2.2008 27.2.2008 1-MsZ/2008-5/a
92 Používanie výstražného zariadenia a tipického zvuk. zar. na voz. MP 9.12.2008 27.12.2008 6-MsZ/2008-5/a
94 Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien ÚP mesta č. 1/2008 2.3.2009 18.3.2009

1-MsZ/2009-3/b/2

106 O zakladaní, údržbe a ochrane zelene na území mesta 28.6.2010 14.7.2010 4-MsZ/2010-3/a
110

Štatút mesta

Novela:

6.9.2010

 

11.4.2011
5.10.2011
19.9.2011
22.5.2013
27.6.2018

23.9.2010

 

29.4.2011
21.10.2011
5.10.2011
7.6.2013
8.6.2018

5-MsZ/2010-3/a

 

3-MsZ/2011-6/a
10-MsZ/2011-16/a
9-MsZ/2011-4/a
3-MsZ/2013-12/a
6-MsZ/2018-5/a

112 Doplnenie Štatútu mesta 11.4.2011 29.4.2011 3-MsZ/2011-6/a
114

Štatút kronikára mesta

Novela:

19.9.2011


28.3.2018
5.10.2011


13.4.2018
9-MsZ/2011-3/a


2-MsZ/2018-6/a
115 Doplnenie Štatútu mesta 5.10.2011 21.10.2011

10-MsZ/2011-16/a

116 Doplnenie Štatútu mesta 19.9.2011 5.10.2011 9-MsZ/2011-4/a
119

Daň za ubytovanie

Novela:

3.11.2011


4.11.2015
1.1.2012


1.1.2016

11-MsZ/2011-3/a


10-MsZ/2015-8/a

120

Evidencia pamätihodností mesta

Novela:

7.12.2011


23.10.2013

26.6.2019
23.12.2011


9.11.2013

13.7.2019

12-MsZ/2011-4/a


8-MsZ/2013-7

7-MsZ/2019

123 O dani za psa 14.12.2011 1.1.2012

13-MsZ/2011-4/a

125 O dani za predajné automaty a o dani za nevýherné hracie prístroje 14.12.2011 1.1.2012

13-MsZ/2011-6/a

131

O označovaní ulíc a iných verejných priestr. a číslovaní stavieb

Novela:

21.3.20126.4.2016
10.4.201222.4.2016
3-MsZ/2012-6/a2-MsZ/2016-7/a
134

Ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk

Novela:

21.6.201224.5.2017
10.7.201213.6.2017
6-MsZ/2012-7/a3-MsZ/2017-5/a
135

O hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

Novela:

21.6.20121.10.2014

24.8.2015

24.8.2016
1.8.201217.10.2014

9.9.2015

9.9.2016
6-MsZ/2012-8/a7-MsZ/2014-13/a

8-MsZ/2015-10/a

6-MsZ/2016-7/a
139

O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta

Novela:

24.10.201224.9.2014

1.4.2015

6.4.2016

30.1.2019

31.7.2019
14.11.201210.10.2014

17.4.2015

22.4.2016

15.2.2019

30.8.2019

10-MsZ/2012-4/a7-MsZ/2014-12/a

4-MsZ/2015-5/a

2-MsZ/2016/8/a

1-MsZ/2019-7/a

9-MsZ/2019-3/a/I.

143 Určenie názvu novovytvorenej ulice 6.2.2013 23.2.2013 1-MsZ/2013-3/a
146

O podmienkach držania psa na území mesta

Novela:

27.3.201319.2.2014
12.4.201318.3.2014
2-MsZ/2013-7/aMsZ/2014-12/a
149 Novela Štatútu mesta 22.5.2013 7.6.2013

3-MsZ/2013-12/a

151 Ktorým sa zrušujú niektoré VZN mesta 18.9.2013 8.10.2013 6-MsZ/2013-6/a
153 O verejnom poriadku 23.10.2013 12.11.2013 8-MsZ/2013-6
154 O evidencii pamätihodností mesta 23.10.2013 9.11.2013 8-MsZ/2013-7
156 O udeľovaní verejných ocenení 23.10.2013 9.11.2013 8-MsZ/2013-9
157 O podmienkach státia vozidiel 11.12.2013 1.1.2014

11-MsZ/2013-5/a

159 O podmienkach držania psa 19.2.2014 18.3.2014 1-MsZ/2014-5/a
161 O zásadách prideľovania nájomných bytov 24.9.2014 10.10.2014

7-MsZ/2014-12/a

162 O hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 1.10.2014 17.10.2014

7-MsZ/2014-13/a

163 O dani z nehnuteľností 12.12.2014 1.1.2015

9-MsZ/2014-10/a

165 O dani za užívanie verejného priestranstva 12.12.2014 1.1.2015

9-MsZ/2014-12/a

167 O zásadách prideľovania nájomných bytov 1.4.2015 17.4.2015 4-MsZ/2015-5/a
168 Ktorým sa zruší VZN č. 108 o celoplošnej deratizácii 30.6.2015 17.7.2015 7-MsZ/2015-9/a
169 Ktorým sa zruší VZN č. 132 o reklamných plochách 30.6.2015 25.7.2015

7-MsZ/2015-10/a

172 O nakladaní a hospodárení s majetkom mesta 24.8.2015 9.9.2015

8-MsZ/2015-10/a

174

Ktorým sa upravujú podmienky predaja .... na trhových miestach

Novela:

4.11.201522.3.2017
20.11.20157.4.2017

10-MsZ/2015-7/a1-MsZ/2017-7/a

175 Daň za ubytovanie 4.11.2015 1.1.2016

10-MsZ/2015-8/a

176 O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovania ...malými zdrojmi 4.11.2015 25.11.2015

10-MsZ/2015-9/a

177 Pravidlá umiestňovania volebných plagátov 25.11.2015 11.12.2015

11-MsZ/2015-6/a

181

O určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom

Novela:

17.2.2016
11.10.2017
9.3.2016
1.11.2017
1-MsZ/2016-7/a
8-MsZ/2017-6/a
182 O pravidlách času predaja v obchode a prevádzky služieb 6.4.2016 22.4.2016 2-MsZ/2016-6/a
183 O označovaní ulíc a iných verejných priestr. a číslovaní stavieb 6.4.2016 22.4.2016 2-MsZ/2016-7/a
184 O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta 6.4.2016 22.4.2016 2-MsZ/2016-8/a
186

O službách poskytovaných v Komunitnom centre v Ižope

Novela:

25.5.201611.10.2017
12.6.20161.11.2017
4-MsZ/2016-7/a8-MsZ/2017-7/a
187 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 29.6.2016 15.7.2016 5-MsZ/2016-7/a
188 O nakladaní a hospodárení s majetkom mesta 24.8.2016 9.9.2016 6-MsZ/2016-7/a
189 O určení názvu novovytvorenej ulice 19.10.2016 11.11.2016 7-MsZ/2016-6/a
191 Ktorým sa upravujú podmienky predaja .... na trhových miestach 22.3.2017 7.4.2017 1-MsZ/2017-7/a
192 Ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk 24.5.2017 13.6.2017 3-MsZ/2017-5/a
195 O určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom 11.10.2017 1.11.2017 8-MsZ/2017-6/a
196 O službách poskytovaných v Komunitnom centre v Ižope 11.10.2017 1.11.2017 8-Msz/2017-7/a
198 Štatút kronikára mesta 28.3.2018 13.4.2018 2-MsZ/2018-6/a
199 Vyhlásenie záväznej časti ÚPM - 2/2017 23.5.2018 8.6.2018

5-MsZ/2018-6/a/2

200 Zmena Štatútu mesta 27.6.2018 16.7.2018 6-MsZ/2018-5/a
201 O určení názvu novovytvorených ulíc 17.10.2018 12.11.2018 8-MsZ/2018-6/a
203 O zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta 30.1.2019 15.2.2019 1-MsZ/2019-6/a
204 O zásadách prideľovania nájomných bytov mesta 30.1.2019 15.2.2019 1-MsZ/2019-7/a
205

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav

Novela:

26.6.201911.12.2019
13.7.20191.1.2020
7-MsZ/2019-8/b12-MsZ/2019-8/a
206 O zásadách prideľovania nájomných bytov 31.7.2019 30.8.2019

9-MsZ/2019-3/a/I.

208 Ktorým sa určuje výška s pôsob úhrady príspevku ... 26.6.2019 1.9.2019

7-MsZ/2019-11/a

209

O evidencií pamätihodností mesta

26.6.2019 13.7.2019 7-MsZ/2019
210 O mestskej polícii 30.10.2019 21.11.2019

11-MsZ/2019-5/a

211 O zmene názvu časti ulice 30.10.2019 21.11.2019

11-MsZ/2019-6/a

212 O dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta 30.10.2019 26.11.2019

11-MsZ/2019-7/a

214 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 11.12.2019 1.1.2020

12-MsZ/2019-7/a

215 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav 11.12.2019 1.1.2020

12-MsZ/2019-8/a

217 Ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 208 16.12.2020 1.1.2021 12-MsZ/2020-9/a
218 Ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 208 29.9.2021 15.10.2021 8-MsZ/2021-3/a
219 O poskytovaní opatrovateľskej služby, donášky obedov a jednorazových sociálnych dávok 3.11.2021 1.1.2022 10-MsZ/2021-3/a
220 O určení výšky financií na prevádzku a mzdy ... na žiaka v roku 2022  9.2.2022 25.2.2022 2-MsZ/2022-3/a
221 Novela VZN č. 120 o evidencii pamätihodností mesta  9.2.2022 25.2.2022 2-MsZ/2022-4/a
222 O prevádzkovaní erotických salónov, erotických masánych salónov ... 18.5.2022 3.6.2022 5-MsZ/2022-3/a
223 Novela VZN č. 214 o poplatku za odpady ...  14.12.2022 1.1.2023 12-MsZ/2022-3/a
224 O miestnom poplatku za rozvoj  14.12.2022 1.1.2023 12-MsZ/2022-4/a

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, péntek 1. 3. 2024
közepes eső 11 °C 8 °C
szombat 2. 3. borús égbolt 14/7 °C
vasárnap 3. 3. tiszta égbolt 16/8 °C
hétfő 4. 3. borús égbolt 14/8 °C

Sociálne siete

Mobil aplikáció

googleapple