Veľký Meder

Mestom založené obchodné spoločnosti

TSM Veľký Meder, s. r. o.                 TSM Veľký Meder, s. r. o.

Nezábudková 1
932 01 Veľký Meder
Konateľ: Ing. Paxián Karol

Spoločnosť TSM Veľký Meder, s.r.o. vznikla transformáciou mestskej rozpočtovej organizácie Technické služby mesta na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z októbra 2011 s účinnosťou od 01. 01. 2012. Jediným vlastníkom spoločnosti je Mesto Veľký Meder. Činnosť spoločnosti je zameraná na poskytovanie služieb verejnoprospešného charakteru.

Hlavnou činnosťou TSM VM je nakladanie s komunálnymi odpadmi vznikajúcimi na území mesta Veľký Meder a časti mesta Ižop. Nakladanie zahŕňa zber a odvoz  odpadu na jeho následné zneškodnenie na skládke komunálneho odpadu. TSM VM ďalej zabezpečuje triedený zber zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného prúdu (obaly a neobalové výrobky, batérie a akumulátory, elektrické zariadenia), na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, zmluvným partnerom spoločnosti je RECobal s.r.o. , ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov. (OZV). TSM VM, s. r. o. je aj prevádzkovateľom zberného dvora na Okočskej ceste, kde obyvatelia mesta majú možnosť bezplatne odovzdať širokú škálu vytriedených odpadov.

TSM VM, s. r. o. v rámci ostatných služieb vykonáva:

  • starostlivosť o mestskú zeleň (kosenie trávnatých plôch, výrub a orez drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene)
  • prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia
  • opravu a údržbu miestnych komunikácií
  • osadenie tabúľ s názvami ulíc a dopravných značiek na miestnach komunikáciách

Ďalšie informácie a aktuality nájdete na stránke: tsm-vm.sk

 


Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.

Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.Sídl.M.Corvina 1232
932 01 Veľký Meder
Konateľ: PhDr. Bognár Imrich

Spoločnosť Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.12.1994. Zakladateľom a 100 %-ným vlastníkom je Mesto Veľký Meder, zastúpené primátorom mesta.
Predmetom hlavnej činnosti Mestského podniku bytového hospodárstva, s.r.o. je správa bytového fondu vrátane nebytových priestorov a výroba tepla a teplej úžitkovej vody.
Ďalšie informácie a aktuality nájdete na stránke: mpbhvm.sk

 


MŠK Veľký Meder s.r.o.

MŠK Veľký Meder s.r.o.Štadiónová 2130
Konateľ: Csepi Daniel
E-mail: csepi.daniel@velkymeder.sk

 

 


 

TERMÁL s.r.o. TERMÁL s.r.o.

Promenádna ul. 3221/20
932 01 Veľký Meder
Konateľ: Ing. Križan Tibor


Ďalšie informácie a aktuality nájdete na stránke: thermalcorvinus.sk

 

 


Mestské kultúrne stredisko

Mestské kultúrne strediskoKomárňanská 18
932 01 Veľký Meder
Riaditeľ: Gútay Ladislav

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou mesta Veľký Meder, zriadená mestom na účely plnenia úloh pri vytváraní podmienok pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávanie kultúrnych tradícií mesta Veľký Meder a na zabezpečovanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre široký okruh občanov. Tvoria ho Mestská knižnica vo Veľkom Mederi a v mestskej časti Ižop, ďalej Vlastivedný dom. Hlavné ciele rozvoja miestnej kultúry vychádzajú zo štatútu a zriaďovacej listiny MsKS, ktoré sú základnými dokumentmi určujúcimi poslanie a úlohy kultúrnej inštitúcie.
Obsah činností MsKS taktiež v plnej miere podporuje programové koncepčné a strategické smerovanie vedenia mesta.
Ďalšie informácie a aktuality nájdete na stránke: msksvelkymeder.sk

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko